k návrhu Rámcové pozice pro jednání EU o některých aspektech pracovní doby (listopad 2004)

 

(Návrh ze dne 5.11. 2004)

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporoval od počátku záměr Evropské komise na revizi uvedené směrnice. Vítal postoj vlády ČR, která se přihlásila k podpoře revize směrnice a k přístupu při řešení navrhovaných změn v této směrnici.

Jednalo se o následující oblasti

  1. - prodloužení referenčního období pro výpočet průměrné pracovní doby v týdnu na 12 měsíců,
  2. - doplnění definic doby pohotovosti a neaktivní části doby pohotovosti,
  3. - časový limit na čerpání náhradní doby odpočinku mezi směnami,
  4. - individuální výjimku ze stanovené týdenní pracovní doby.

Při jednáních o podobě pozměňovacích návrhů se Česká republika velmi aktivně podílela na formulování některých pozměňovacích návrhů tak, aby úprava co nejvíce odpovídala právní úpravě a praxi České republiky, a to i z hlediska nové úpravy zákoníku práce. (viz – pozměňující návrh na definici pracovní doby a pracovní pohotovosti, bohužel akceptován nebyl, zachování „opt-out“, či zpřesnění úpravy u dob náhradních odpočinku). Ukazuje se, že jednání jsou velmi složitá pro různorodost právních úprav, zejména pro postavení kolektivních smluv i pro samotný systémový přístup jednotlivých zemí při řešení uvedených oblastí.

K jednotlivým bodům

K bodu ad a) čl. 1 odst. 1 a 2 návrhu – doplnění definic doby pracovní pohotovosti a neaktivní části doby pohotovosti:

K tomuto bodu lze očekávat další diskuse. Proto požadujeme, aby ČR při formulování nových definic pracovní pohotovosti nadále požadovala jednoznačné doplnění do textu, že neaktivní doba pohotovosti je dobou odpočinku. Zásadně nepřistupovala na řešení, které by neaktivní dobu pracovní pohotovosti obecně považovalo za pracovní dobu, pokud by v KS nebo národním zákonodárství nebylo stanoveno jinak (viz návrh Belgie, možné stanovisko Francie z hlediska obavy reakce odborů, aj.).

K bodu ad ) čl. 1 odst. 3 návrhu – prodloužení referenčního období pro výpočet průměrné pracovní doby v týdnu na 12 měsíců

V tomto bodě se zdá, že je již dosaženo shody. Prodloužení referenčního období na 12 měsíců zákonem je pro Českou republiky velmi důležité v souvislosti s připravovanou novou úpravou a z důvodů nemožnosti zajistit toto prodloužení kolektivními smlouvami u většiny zaměstnavatelů. Nemáme výhrady k postupu.

K bodu ad c) čl. 1 odst. 4 a 5 návrhu časový limit na čerpání náhradní doby odpočinku mezi dvěma směnami

K navrhovanému přístupu nemáme také námitek.

K bodu ad d) čl. 1 odst. 8 návrhu – individuální výjimka ze stanovené týdenní pracovní doby

Zásadně nesouhlasíme se změněným přístupem ČR k řešení tzv. „opt-out“.

Mikulandská 7  tel.: +420 224 934 088   e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  113 61  Praha 1  fax: +420 224 934 597  http://www.spcr.cz 

Ve vazbě na připravovanou novou úpravu pracovněprávních vztahů bychom opt-out měli nadále podporovat. V předchozích jednáních ČR uváděla, že jsme této úpravy dosud nevyužívali, ale v nové úpravě o jejím využití budeme uvažovat, např. pro lékaře. Že otázka transpozice bude předmětem národní diskuse.

Je známo, že promítnutí „opt-out“ do národní legislativy není povinné. Členské státy si mohou vybrat, pro jaký okruh zaměstnanců ji využijí. Při změně postoje ČR zřejmě nebyla brána v úvahu ani diskutovaná pravidla, která by měla chránit zaměstnance v případě, že tzv. „opt-out“ bude využit.

V situaci, kdy řada států jedná o snížení míry ochrany zaměstnanců, např. o vypuštění maximálního limitu pracovní doby nebo alespoň o jeho snížení z 65 hodin, o zrušení povinnosti zaměstnavatele vést evidenci odpracované pracovní doby u těchto zaměstnanců, aj. ČR odmítá nekonstruktivně a v rozporu se zájmy řady svých zaměstnavatelů (k nímž se vláda verbálně hlásí) přijetí úpravy jako celek. Tímto přístupem již na úrovni nastavení evropských standardů blokuje řešení, která směřují k potřebné flexibilitě v otázkách pracovní doby.

Svaz průmyslu a dopravy ČR při vědomí si uvedených připomínek, které jsou s ohledem na zájmy zaměstnavatelů a s ohledem na připravovanou novou úpravu zákoníku práce zásadní povahy, s navrhovanou pozicí České republiky nesouhlasí, a navrhuje její změnu, a to ve smyslu předchozích připomínek, zejména zachování podpory „opt-out“.

JUDr. Jitka Hejduková

Ing. Vladimíra Drbalová

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět