k pozměněnému návrhu Směrnice o pracovních podmínkách dočasných pracovníků (srpen 2004)

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k pozměněnému návrhu Směrnice o pracovních podmínkách dočasných pracovníků (Temporary Agency Work) a k Rámcové pozici ČR pro jednání PS pro sociální otázky a jednání Rady EU k tzv. kompromisnímu balíčku předsednictví

SP ČR souhlasí s tím, že „dočasná práce“ je jedním z významných faktorů přispívajících ke zpružnění trhu práce a snižování nezaměstnanosti ve smyslu cílů stanovených v Lisabonské strategii.

V současné době bereme na vědomí to, že do české právní úpravy institutu agenturní práce byly zapracovány podmínky, které jdou nad rámec navrhovaných a avizovaných požadavků Směrnice. Očekáváme však, že po určité době praktického využití, bude právní úprava vyhodnocena a případně upravena tak, aby míra flexibility odpovídala potřebám aktuální situace na národním trhu práce.

Doporučujeme, aby předložená pozice ČR pro jednání WGSQ a Rady EU byla přehodnocena a vycházela nejen ze současného stavu národní legislativy v této oblasti, ale i z požadavků na větší flexibilitu pracovního práva, protože jen tak lze docílit primárního cíle, jímž je především potřeba tvorby většího počtu pracovních míst.

Cílem jednání české delegace v Bruselu by tedy, dle našeho názoru, měla být snaha vyrovnat se i se spornými body Směrnice a posoudit celou problematiku z dlouhodobé perspektivy a vytvořit tak v budoucnu, co nejlepší podmínky a manévrovací prostor v rámci komunitární legislativy.

SP ČR jako součást evropských zaměstnavatelů (UNICE)* podporuje flexibilnější varianty Směrnice tak, jak to odpovídá našim požadavkům na nový kodex pracovního práva.

*) UNICE už ve svém stanovisku z roku 2002 obecně uvítalo iniciativu Komise, upozornilo však na to, že předložený návrh může vést k právní nejistotě, zbytečné byrokracii a negativně ovlivní tvorbu pracovních příležitostí. Ve svém návrhu apeluje na větší flexibilitu Směrnice, zejména pokud jde o článek 4, jehož cílem je odstranění omezení a zákazů činnosti Agentur, a upozorňuje na  tendenci jeho ustanovení neustále "změkčovat". (UNICE žádalo odstranit " odůvodnění na základě veřejného zájmu). Dále volá po flexibilnějším využívání institutu " srovnatelný pracovník" (srovnání mezi vyslaným pracovníkem a zaměstnancem uživatele nebo dvěma pracovníky agentury při stejné práci a kvalifikaci) a institutu „kvalifikační doba“ (18 později pak 12 měsíců).

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět