k jednání 63. plenární schůze RHSD - 5. 12. 2006

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) i nadále trvá na odložení nového Zákoníku práce.

K návrhům prováděcích předpisů, které se 5.12.2006 projednávaly v Radě hospodářské a sociální dohody, nemá s výjimkou jediného nařízení vlády žádné závažné výhrady.

Zásadní nesouhlas se i nadále týká nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

SP ČR požaduje, aby vláda respektovala požadavky podniků na navýšení počtu emisních povolenek pro příští plánovací období.

Vyjádření SP ČR k některým prováděcím předpisům:

Zaměstnavatelé jsou ochotní akceptovat předložený návrh nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci. V porovnání s dřívějším návrhem došlo  ke snížení okruhu překážek, při nichž bude zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci zameškanou pracovní dobu. Konkrétně v případě svatby bude mít zaměstnanec nárok na jeden den placeného volna místo dosavadních dvou dnů, u doprovodu k lékaři se zužuje okruh osob, kde mu bude náležet náhrada mzdy.
Svaz vychází z faktu, že nový zákoník výrazně zvyšuje náklady zaměstnavatelů (nová úprava příplatků za přesčasovou práci, odvozování příplatků za práci v noci od průměrné mzdy, nová úprava pracovní pohotovosti, doplatky  mezd při převedení zaměstnance na jinou práci, nová úprava poskytování odstupného ve výši 12-ti násobku průměrného výdělku, aj.) Proto od začátku požadoval, aby se rozsah překážek v práci s právem na náhradu mzdy zredukoval.

SP ČR bude napříště trvat na tom, aby se prováděcí předpisy k novým zákonům překládaly včas. Tj. při schvalování zákona, nikoli s mnohaměsíčním (!) zpožděním jako v tomto případě. Zejména z tohoto důvodu svaz odmítá nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Z nařízení vyplývají obrovské nároky na zvýšení počtu kvalifikovaných řidičů, ti však na trhu práce nejsou. Zaměstnavatelé neměli dostatek času, aby se na změny připravili. 

K Národnímu alokačnímu plánu na příští období:

SP ČR žádá o podporu požadavku na zvýšení počtu emisních povolenek v Národním alokačním plánu pro v příští období (NAP 2). Svaz vychází z požadavků podniků a jednotlivých odvětví a z jejich odhadu budoucího růstu výroby. Podle těchto legitimních a obhajitelných požadavků by měla vláda do Bruselu předložit plán, podle něhož by povolenky pro ČR v letech 2008 až 2012 pokryly 108,4 miliony tun emisí CO2.
Cílem překládaného návrhu NAP 2 je zajistit transparentní alokaci, která bude na jedné straně zajišťovat trendy  snižování emisí skleníkových plynů tak, aby závazek z Kjótského protokolu byl s rezervou splněn a na druhé straně naplnil záměr umožnit nákladově nejvýhodnějším způsobem snižovat emise skleníkových plynů. Vedle těchto základních cílů musí být NAP 2 sestaven a uplatněn tak, aby nedocházelo k diskriminaci některých výrobních oborů a aby byly respektovány základní dokumentované rozvojové trendy těchto oborů.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět