Obsah termínů „pracoviště zaměstnavatele“ a „kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu“

Vyšla nová informace, jak budou inspektoráty práce vykládat obsah termínů „pracoviště zaměstnavatele“ a „kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu“ ve vztahu k ustanovení § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 1/2012 Sb. (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Obsah termínu „pracoviště zaměstnavatele“ v souvislosti s § 136 zákona o zaměstnanosti stanoví
§133 téhož zákona.
Pracovištěm kontrolované osoby (zaměstnavatele) se pro účely tohoto zákona rozumí místa
určená a obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby. Za činnost kontrolované osoby se považuje
zajištění výroby nebo poskytování služeb a obdobná činnost podle zvláštních předpisů.
Určeným pracovištěm zaměstnavatele je sjednané místo výkonu práce uvedené v pracovní
smlouvě, dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce. Pokud zaměstnanec na takovém
místě vykonává práci, inspektor práce ověří doklady prokazující pracovněprávní vztah přímo na místě.
Jedná-li se o případy, kdy je vzhledem k charakteru práce určeným pracovištěm zaměstnavatele
vymezený obvod (např. území obce, města, území zemědělského hospodářského celku), inspektor
ověří totožnost zaměstnance vykonávajícího práci a následně ověří existenci pracovněprávního
vztahu kontrolou kopií dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu v místě řídícího
pracoviště zaměstnavatele pro daného zaměstnance, tj. v místě pracoviště vedoucího zaměstnance,
který dotyčného zaměstnance řídí. Na tomto řídícím pracovišti je zaměstnavatel povinen mít kopie
dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel může svou povinnost
rovněž splnit tím, že neprodleně doručí předmětné doklady na místo, kde byla kontrola zahájena.
Určeným pracovištěm u agentury práce místo je vždy místo výkonu práce u uživatele, uvedené
v písemném pokynu o přidělení zaměstnance k dočasnému výkonu práce podle § 309 odst. 2
písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Obvyklé pracoviště zaměstnavatele je pracoviště, na kterém zaměstnanec dočasně vykonává
práci a není totožné s místem výkonu práce sjednaným v pracovní smlouvě, v dohodě o pracovní
činnosti a v dohodě o provedení práce.
Za taková pracoviště zaměstnavatele lze například považovat místa realizace stavebních, montážních
a jiných prací (např. hlídací a úklidové služby, služby poskytované v lesnictví a zemědělství). V těchto
případech, a pokud se zároveň nejedná o pracoviště ve vymezeném územním obvodu činnosti
zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen splnit svou povinnost stanovenou v § 136 zákona o
zaměstnanosti přímo na těchto pracovištích.
V případě prokazování této povinnosti zaměstnavatelem u dálkové osobní a nákladní přepravy je za
pracoviště zaměstnavatele považováno místo řídícího pracoviště daného zaměstnance (sídlo,
provozovna zaměstnavatele). Inspektor ověří totožnost zaměstnance vykonávajícího práci a následně
ověří existenci pracovněprávního vztahu kontrolou kopií dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu v místě řídícího pracoviště zaměstnavatele pro daného zaměstnance (tj.
v místě pracoviště vedoucího zaměstnance, který dotyčného zaměstnance řídí).
Splnění povinnosti uvedené v § 136 zákona o zaměstnanosti prokazuje zaměstnavatel na
prvním místě předložením kopií pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení
práce a dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky v listinné
podobě. Povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního
vztahu podle §136 zákona o zaměstnanosti se týká všech zaměstnanců předmětného
zaměstnavatele, nikoli pouze cizinců. V případech, kdy má zaměstnavatel více pracovišť s malým
počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, je za splnění povinnosti dané
§136 zákona o zaměstnanosti považováno i předložení kopií předmětných dokladů uložených
v elektronické podobě – naskenované originální dokumenty např. ve formátu pdf - na paměťových
médiích, např. CD, DVD, flash disc, prostředcích výpočetní techniky, s možností vytisknutí pro potřeby
doložení výsledků kontroly (které inspektor provede prostřednictvím své vlastní výpočetní techniky
nebo výpočetní techniky kontrolovaného zaměstnavatele).
Ke splnění povinnosti zaměstnavatele mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu je v případě dočasných pracovišť daných charakterem činnosti
zaměstnavatele možné předložit tyto doklady jedním ze zaměstnanců pracujících na takovémto
pracovišti, kterého zaměstnavatel těmito doklady za tímto účelem vybaví a pověří jej k jejich
předložení kontrolnímu pracovníkovi.
Z důvodu ochrany citlivých údajů lze při pořizování kopií nebo skenů akceptovat znečitelnění údajů,
které nejsou povinnými náležitostmi pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o
provedení práce, např. začerněním, avšak takovým způsobem, aby byl splněn účel ustanovení §136
zákona o zaměstnanosti – prokázání existence pracovněprávního vztahu konkrétního zaměstnance.
Pojem „v místě pracoviště zaměstnavatele“ je nutné chápat jednoznačně časově, tzn. jako povinnost
zaměstnavatele, kterou je nutno splnit v průběhu kontroly na místě. Mimo jiné proto, aby bylo
zabráněno možnému dodatečnému vyhotovení dokladů, které by tak mohly obsahovat nepravdivé
údaje, především časové.
Předložení seznamu zaměstnanců, ani vybavení zaměstnanců průkazy potvrzujícími pracovněprávní
vztah k zaměstnavateli, není splněním povinnosti mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících
existenci pracovněprávního vztahu.
V Opavě dne 7. 5. 2012

Jitka Hlaváčková
/
kategorie Právní infoservis
zpět