Pokyny k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti

S účinností od 17.8.2012 vyšla směrnice generálního  ředitele Úřadu práce České republiky  č. 19/2012 - Postup a pokyny k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti.  .

 

Čl. I

Vydávání nových povolení k zaměstnání

 1. Má-li zaměstnavatel zájem obsadit ohlášené volné pracovní místo cizincem
  a eviduje-li krajská pobočka Úřadu práce ČR vhodného uchazeče
  o zaměstnání
  , který vyhovuje požadavkům pro výkon daného zaměstnání, nabídne ho zaměstnavateli a tuto skutečnost řádně zdokumentuje. Odmítne-li zaměstnavatel zaměstnat vhodného uchazeče o zaměstnání, krajská pobočka Úřadu práce ČR cizinci povolení k zaměstnání nevydá a tuto skutečnost uvede v odůvodnění svého rozhodnutí. Odmítne-li bez vážného důvodu do nabídnutého vhodného zaměstnání nastoupit tento uchazeč, krajská pobočka Úřadu práce ČR zahájí správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů
  o zaměstnání
  .

 

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR vydá nové povolení k zaměstnání cizinci na dobu platnosti s ohledem na stupeň požadované kvalifikace pro výkon zaměstnání, na které je vydáváno, takto:

 

 1. na pracovní místo vyžadující nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, vydá krajská pobočka Úřadu práce ČR povolení na dobu maximálně 6 měsíců,

 

 1. na pracovní místo vyžadující ukončené středoškolské vzdělání s maturitou vydá krajská pobočka Úřadu práce ČR povolení k zaměstnání na dobu maximálně 12 měsíců,

 

 1. na pracovní místo vyžadující vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky, vydá krajská pobočka Úřadu práce ČR povolení na dobu maximálně 24 měsíců.

 

Krajská pobočka Úřadu práce ČR může ve výjimečných případech s přihlédnutím k charakteru pracovního místa vydat povolení k zaměstnání na dobu platnosti bez ohledu na stupeň požadovaného vzdělání až na 24 měsíců. Krajská pobočka Úřadu práce ČR však bude před vydáním takového povolení k zaměstnání písemně informovat oddělení trhu práce a analýz generálního ředitelství Úřadu práce ČR, které na základě podkladů a doporučení krajské pobočky v odůvodněných případech rozhodne o použití uvedeného postupu včetně potvrzení doby platnosti povolení k zaměstnání.

 

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR důsledně zváží, zda je nezbytné vydat povolení k zaměstnání na volné pracovní místo, u nějž zaměstnavatel požaduje nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, pokud o jeho vydání požádá cizinec, který dosud legálně nepobývá na území ČR. Povolení k zaměstnání vydá pouze tehdy, existuje-li odůvodněný předpoklad, že jeho nevydání způsobí vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele vedoucí k rušení pracovních míst a propouštění stávajících zaměstnanců, kteří po ztrátě pracovního uplatnění zvýší míru nezaměstnanosti v regionu. Krajská pobočka Úřadu práce ČR při svém rozhodování vždy přihlédne k aktuálním, sezónním i dlouhodobým potřebám jednotlivých zaměstnavatelů v závislosti na typu jejich ekonomické činnosti.
 2. Krajská pobočka Úřadu práce ČR informuje generálního ředitele Úřadu práce ČR o podání každé takové žádosti o vydání povolení k zaměstnání a následně
  i o tom, zda povolení k zaměstnání bylo či nebylo vydáno, a z jakého důvodu.

 

 

Čl. II

Prodlužování doby platnosti povolení k zaměstnání

 1. Při prodlužování doby platnosti již vydaných povolení k zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce ČR vždy důkladně posoudí situaci na trhu práce a zváží, zda není pracovní místo po uplynutí doby, na které bylo vydáno povolení k zaměstnání cizinci, možno nově obsadit evidovaným uchazečem o zaměstnání. V případě, že bude evidovat vhodného uchazeče o zaměstnání, který vyhovuje požadavkům pro výkon daného zaměstnání, nabídne ho zaměstnavateli a tuto skutečnost řádně zdokumentuje. Odmítne-li ho zaměstnavatel zaměstnat, krajská pobočka Úřadu práce ČR neprodlouží dobu platnosti povolení k zaměstnání a tuto skutečnost uvede v odůvodnění svého rozhodnutí. Odmítne-li bez vážného důvodu do nabídnutého vhodného zaměstnání nastoupit tento uchazeč, krajská pobočka Úřadu práce ČR zahájí správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

 

 1. Existuje-li odůvodněný předpoklad, že neprodloužení doby platnosti povolení k zaměstnání způsobí vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele vedoucí
  k rušení pracovních míst a propouštění stávajících zaměstnanců, kteří po ztrátě pracovního uplatnění zvýší míru nezaměstnanosti v regionu, krajská pobočka Úřadu práce ČR dobu platnosti povolení k zaměstnání prodlouží.

 

 1. Bude-li další zaměstnání cizince nezbytné z důvodu nedostatku vhodných evidovaných uchazečů o zaměstnání nebo rizika vážného ekonomického ohrožení zaměstnavatele, krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží dobu platnosti povolení k zaměstnání s ohledem na stupeň kvalifikace požadované pro výkon zaměstnání, na které je vydáno:

 

 1. na pracovní místo vyžadující nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží na dobu maximálně 6 měsíců,

 

 1. na pracovní místo vyžadující ukončené středoškolské vzdělání s maturitou krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží na dobu maximálně 12 měsíců,

 

 1. na pracovní místo vyžadující vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky, krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží na dobu maximálně 24 měsíců.

 

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR může ve výjimečných případech s přihlédnutím k charakteru pracovního místa prodloužit povolení k zaměstnání na dobu platnosti bez ohledu na stupeň požadovaného vzdělání až na 24 měsíců. Krajská pobočka Úřadu práce ČR však bude před vydáním takového povolení k zaměstnání písemně informovat oddělení trhu práce a analýz generálního ředitelství Úřadu práce ČR, které na základě podkladů a doporučení krajské pobočky v odůvodněných případech rozhodne o použití uvedeného postupu včetně potvrzení doby prodloužení platnosti povolení k zaměstnání.

 

Čl. III

Povolení k zaměstnání vydaná zaměstnancům agentur práce dočasně přiděleným k uživatelům

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR neprodlouží dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaných zaměstnancům agentur práce dočasně přiděleným k uživatelům na základě dohod uzavřených mezi agenturami práce a uživateli před nabytím účinnosti zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon
  č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
  o zaměstnanosti“), a další související zákony, tedy před 1. lednem 2012.

 1. Povolení k zaměstnání vydaná dočasně přiděleným zaměstnancům agentury práce před nabytím účinnosti výše uvedené novely byla vydána pro místo výkonu práce u uživatele, na pracovní místo vytvořené tímto uživatelem. Uplyne-li doba jeho platnosti, může krajská pobočka Úřadu práce ČR cizinci vydat s přihlédnutím k situaci na trhu práce nové povolení k zaměstnání

 1. pro nového zaměstnavatele, pokud cizinec nově uzavře pracovněprávní vztah s dosavadním uživatelem a stane se jeho kmenovým zaměstnancem, nebo

 

 1. pro agenturu práce jako zaměstnavatele, bude-li chtít cizince i nadále zaměstnávat.

 

Čl. IV

Vyžadování nostrifikovaných dokladů odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude vyžadovat, aby doklady odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání, které je cizinec povinen předložit v rámci správního řízení jako přílohu žádosti o vydání povolení k zaměstnání, byly nostrifikovány, nebo osvědčeny Střediskem pro ekvivalenci dokladů
  o vzdělání
  .

 

 1. Ředitelka/ředitel místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR může s přihlédnutím k dosavadní spolupráci zaměstnavatele s touto krajskou pobočkou rozhodnout, že povolení k zaměstnání bude vydáno na dobu maximálně
  6 měsíců, a že povinnost doložit nostrifikaci
  dokladů odborné způsobilosti cizince musí být v případě podání žádosti o prodloužení doby platnosti tohoto povolení k zaměstnání dodatečně splněna nejpozději ke dni podání takové žádosti.

 

 1. Rozhodne-li ředitelka/ředitel místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, že nostrifikace může být doložena dodatečně, a tato povinnost nebude splněna vůbec, bude krajská pobočka Úřadu práce ČR u dalších žádostí o vydání povolení k zaměstnání u tohoto zaměstnavatele vyžadovat doložení nostrifikace bezodkladně.

 

 1. Uznání zahraničního vzdělání nebudou při hodnocení odborné kvalifikace krajské pobočky vyžadovat v následujících případech:

 

 1. u žádostí o vydání povolení k zaměstnání podaných cizinci zařazenými do projektu „Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů[1], kteří musejí doklady odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání předložit, ale nostrifikace není v jejich případě vyžadována,

 

 1. u nových povolení k zaměstnání cizincům na pracovní pozice vedoucích, řídících pracovníků zařazených podle Národní klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v I. třídě. Odbornou způsobilost pro výkon uvedeného zaměstnání ověří krajská pobočka Úřadu práce ČR na základě předložení ověřeného dokladu o vzdělání v souladu s článkem V a jeho ověřeném překladu do českého jazyka a vyjádření tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele, kterým potvrzuje prověření odborné způsobilosti zaměstnance.

 

Krajská pobočka Úřadu práce  ČR může v případě pochybností v posouzení dokladu o vzdělání využít konzultace s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ve výjimečných případech bude postačující předložení vyjádření tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele, kterým potvrzuje prověření odborné způsobilosti zaměstnance. Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude před vydáním povolení k zaměstnání písemně informovat generální ředitelství Úřadu práce ČR, které v odůvodněných případech rozhodne o použití takového postupu včetně navržené doby platnosti povolení k zaměstnání.

 

 

 1. ve správním řízení o prodloužení doby již vydaných povolení k zaměstnání (nebude vyžadováno předložení dokladu o odborné způsobilosti včetně uznání zahraničního vzdělání formou nostrifikace). Uvedené se nevztahuje na prodloužení platnosti povolení k zaměstnání, u kterých krajská pobočka Úřadu práce ČR umožnila odklad dodání dokladu o odborné způsobilosti formou nostrifikace ve lhůtě 6 měsíců. Rovněž se uvedené nevztahuje na prodloužení platnosti povolení k zaměstnání u regulovaných povolání, jejichž výkon je zaměstnavatel podnikající oblasti živností uvedených v Příloze 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Jedná se zejména o pracovní pozice masérů pro sportovní a rekondiční masáže, manikérů, pedikérů, kosmetiků, u nichž krajská pobočka Úřadu práce ČR vyžaduje ve správním řízení o povolení k zaměstnání doložení odborné způsobilosti pro výkon těchto činností v souladu s citovanou Přílohou 5 živnostenského zákona. Platí pouze v případě, kdy k povolení k zaměstnání, o jehož prodloužení je žádáno, odborná způsobilost doložena nebyla.

 

Čl. V

Legalizace

 1. Pokud zaměstnavatel požaduje pro nahlášené volné pracovní místo odbornou kvalifikaci, cizinec je povinen předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

 1. Základní legislativní rámec:

 1. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5. 10.1961, která vstoupila v platnost pro ČR dnem 16. 3. 1999, zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 45/1999 Sb., (dále jen „Úmluva“). Seznam smluvních států je uveřejněn stránkách Ministerstva spravedlnosti (část IV.):

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064

 

 1. Dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci, ve kterých jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od ověření apostilou nebo superlegalizací (vyššího ověření). Seznam států, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o právní pomoci je uveřejněn stránkách Ministerstva spravedlnosti (část V.):

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064

 

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR vyžaduje předložení veřejné listiny – dokladu o vzdělání (vysokoškolského diplomu, maturitního vysvědčení, výučního listu aj.):

 1. vydaného státem, který je uveden v seznamu smluvních států Úmluvy s ověřením Apostilou (apostilní doložkou)

 

 1. vydaného státem, se kterým má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci bez ověření

 

 1. právní pomoci a není smluvním státem Úmluvy ověření superlegalizací.

 1. V případě uvedení státu v obou seznamech má přednost dvoustranná smlouva. V případě neuvedení státu ani v jednom ze seznamů krajská pobočka Úřadu práce ČR vyžaduje superlegalizaci. Ověřování listin je potvrzení jejich pravosti s cílem vyloučení padělků.

Čl. VI

Uznání zahraničního vzdělání za účelem jeho uplatnění v ČR

 1. Základní legislativní rámec:

 

 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – (§ 108 – § 108a) a jeho prováděcí vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů – (§ 89 – § 90)

 

 1. Nostrifikace dokladů o dosažení základního, středního a vyššího odborného vzdělání provádějí odbory školství krajských úřadů.

 

 1. O uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují:

 

 1. veřejné vysoké školy nebo

 

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

-bylo-li vzdělání získáno ve státě, s nímž je uzavřena mezinárodní smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání[2], a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněno, nebo

-existují-li pochybnosti o tom, která veřejná vysoká škola uskutečňuje obsahově obdobný studijní program a je tedy příslušná rozhodnout o uznání

 1. Ministerstvo vnitra rozhoduje o nostrifikaci a vydává osvědčení o uznání rovnocennosti v oblasti činnosti policie a požární ochrany

 

 1. Ministerstvo obrany rozhoduje o nostrifikaci v oblasti vojenství.

 

 1. Zákon o zaměstnanosti pro oblast zaměstnávání cizinců požadavek nostrifikace
  a legalizace
  nezmiňuje, rozhodným právním předpisem je v tomto případě zákon
  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Krajská pobočka Úřadu práce ČR má podle § 3 správního řádu povinnost ve správním řízení o vydání povolení k zaměstnání zjišťovat stav věci. Z dikce § 53 odst. 4 správního řádu dále vyplývá i požadavek legalizace předkládaných listin. V daném případě se jedná o to, zda cizinec splňuje podmínky pro výkon zaměstnání, které jsou stanoveny v charakteristice volného pracovního místa. Proto je doklad osvědčující odbornou způsobilost cizince povinnou přílohou žádosti o vydání povolení k zaměstnání (§ 91 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti).

 

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude při hodnocení odborné kvalifikace vyžadovat předložení dokladů o kvalifikaci ověřených v souladu se zněním článku V. této směrnice a postupovat následujícím způsobem:

 

 1. u regulovaných povolání předložení nostrifikace - ověření dokladů o kvalifikaci. Podmínky pro odbornou způsobilost jsou stanoveny a ověřovány zvláštním způsobem včetně povolení příslušných uznávacích orgánů[3]

 

 1. neregulovaných povolání, kdy zaměstnavatel požaduje pro pracovní pozici střední nebo vyšší odborné vzdělání, předložení nostrifikace - ověření dokladů o kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci jsou ověřovány odbory školství krajských úřadů

 

 1. u neregulovaných povolání, kdy zaměstnavatel požaduje na pracovní pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka, předložení písemného stanoviska Centra pro studium vysokého školství, v. v. i.:

 

Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání[4],

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

Titul, jméno a příjmení – vedoucí střediska

U Dvou srpů 2/2024

150 00  Praha  5 – Smíchov,

 

které může na základě předložených dokladů o vzdělání vydat pro potřeby pracovního trhu závazné stanovisko o srovnatelnosti zahraniční vysoké školy s vysokou školou na území ČR.

 

 


Čl. VII

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je ČR vázána

 1. Ministerstvo zahraničních věcí uzavřelo v letech 2005 – 2012 dohody o pracovních dovolených s Novým Zélandem, Kanadou a Koreou.

 

 1. Nový ZélandDohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélanduvstoupila v platnost 1. 9. 2005, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 93/2005 Sb. m. s.

 

 1. Kanada - Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže – vstoupila v platnost 1. 10. 2007, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 74/2007 Sb. m. s.

 

 1. Korea - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené - vstoupila v platnost 1. 6. 2012 publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 55/2012 Sb. m. s.

 

 

 1. Hlavním cílem těchto dohod je umožnit mladým lidem poznávací pobyt na území druhého státu spojený s výkonem krátkodobého zaměstnání. Základní podmínky pro realizaci pracovní dovolené, které musí žadatel splňovat při podání žádosti o vízum, vyplývají z textů jednotlivých dohod.

 

 1. Zahraničním občanům, kteří budou vstupovat na území ČR na základě výše uvedených dohod, se bude udělovat vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, které bude označováno upřesňujícím kódem účelu pobytu víza WH (Working Holiday - pracovní dovolená).

 

 1. U dohod uvedených v bodě 1 tohoto článku je dnem 1. 6. 2012 stanoven jednotný kód víza D/VC/27/WH. Z tohoto kódu víza bude krajským pobočkám Úřadu práce ČR zřejmé, že jeho držitel může být v průběhu svého pobytu na území ČR zaměstnán bez povolení k zaměstnání, zelené nebo modré karty, v souladu se zněním § 98 písm. e) zákona o zaměstnanosti a to po dobu platnosti tohoto víza a podmínek daných příslušnou dohodou.

 

 1. Zaměstnavatel je povinen o nástupu těchto občanů k výkonu práce v ČR informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR.

 

 1. Tímto pozbývá platnosti Upozornění č. 8/2005 a Informace č. 14/2007 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

 


Čl. VIII

Informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle §87 zákona o zaměstnanosti.

 1. Bude-li krajské pobočce Úřadu práce ČR předložen tiskopis „Informace o nástupu zaměstnání - vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy“ („informační karta“) občana Evropské unie, jeho rodinného příslušníka (§ 3 odst. 2 zákona o zaměstnanosti), rodinného příslušníka občana ČR (§ 3 odst. 3 zákona o zaměstnanosti) nebo cizince uvedeného v § 98 písm. a) až e) a j) až r) zákona o zaměstnanosti, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, krajská pobočka Úřadu práce ČR informační kartu přijme a nebude k informační kartě požadovat žádné doklady formou přílohy.

 1. Doklady, jimiž zahraniční pracovník prokazuje, že je občanem Evropské unie, jeho rodinným příslušníkem, anebo doklady, jimiž cizinec prokazuje, že náleží do skupiny osob uvedených v § 98 zákona o zaměstnanosti, předkládá zahraniční pracovník přímo Ministerstvu vnitra ČR, které je v rámci řízení o povolení
  k přechodnému pobytu na území ČR k prověření předložených dokladů věcně příslušné.

 1. Status rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, lze pro účel vstupu na trh práce ČR přiznat až poté, co mu bylo Ministerstvem vnitra ČR vydáno povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie.

Čl. IX

Spolupráce se zaměstnavateli při zajišťování pracovních sil nezbytných pro udržení ekonomického provozu

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude zaměstnavatele cizinců ve svém regionu při osobních jednáních i v rámci korespondence informovat o výše uvedených nových opatřeních, aby je tito zaměstnavatelé mohli zohlednit při provádění personální politiky ve svých podnicích.

 

 1. Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude zaměstnavatelům cizinců poskytovat maximální součinnost při hledání nových pracovníků, kterými bude nutno obsadit pracovní pozice, na nichž jsou nyní zaměstnáni cizinci a které se uvolní po skončení platnosti jejich povolení k zaměstnání. Bude se na základě dohody se zaměstnavateli podílet na realizaci jimi vypsaných výběrových řízení a využívat všech možností, které poskytují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a prostředky operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ Evropského sociálního fondu.

 


Čl. X

Přechodné ustanovení

Žádosti přijaté před dnem účinnosti této směrnice, o kterých nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, budou posuzovány podle Směrnice generálního ředitele 14/2012.

 

Čl. XI

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Úřadu práce České republiky.

 [1] Realizaci projektu krajskými pobočkami Úřadu práce ČR upravuje Směrnice generálního ředitele Úřadu práce ČR č. 2/2012.

[2] Bližší informace poskytuje MŠMT. Seznam smluvních států je na internetových stránkách tohoto resortu: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv

 

[3] Seznam regulovaných povolání s podrobným popisem jejich charakteristik je uveden na stránkách MŠMT, který se průběžně aktualizuje v souladu s vyhlášením Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací (Viz Sdělení č. SK38/2010).

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/databaze-regulovanych-povolani?highlightWords=regulovan%C3%A1+povol%C3%A1n%C3%AD

nebo http://uok.msmt.cz/ru_list.php

[4] Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí dle zákona č. 341/2005 Sb.,o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednu z činností CSVŠ vykonává Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, které je Národním informačním střediskem ČR v oblasti uznávání podle článku IX. 2. Lisabonské smlouvy (č. 60/2000 Sb. m. s. Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělání v evropském regionu) a Národním informačním střediskem pro akademické uznávání států EU.

 

 

Jitka Hlaváčková
/
kategorie Právní infoservis
zpět