Zaměstnávání cizinců ze 3.zemí

Metodické pokyny k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti.  .

Metodické pokyny k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti

1. Vydávání nových povolení k zaměstnání
Má-li zaměstnavatel zájem obsadit ohlášené volné pracovní místo cizincem a eviduje-li krajská pobočka Úřadu práce ČR vhodného uchazeče o zaměstnání, který vyhovuje požadavkům pro výkon daného zaměstnání, nabídne ho zaměstnavateli a tuto skutečnost řádně zdokumentuje. Odmítne-li zaměstnavatel zaměstnat vhodného uchazeče o zaměstnání, krajská pobočka Úřadu práce ČR cizinci povolení k zaměstnání nevydá a tuto skutečnost uvede v odůvodnění svého rozhodnutí. Odmítne-li bez vážného důvodu do nabídnutého vhodného zaměstnání nastoupit tento uchazeč, krajská pobočka Úřadu práce ČR zahájí správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
Krajská pobočka Úřadu práce ČR důsledně zváží, zda je nezbytné vydat povolení k zaměstnání na volné pracovní místo, u nějž zaměstnavatel požaduje nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, pokud o jeho vydání požádá cizinec, který dosud legálně nepobývá na území ČR. Povolení k zaměstnání vydá pouze tehdy, existuje-li odůvodněný předpoklad, že jeho nevydání způsobí vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele vedoucí k rušení pracovních míst a propouštění stávajících zaměstnanců, kteří po ztrátě pracovního uplatnění zvýší míru nezaměstnanosti v regionu. Krajská pobočka Úřadu práce ČR při svém rozhodování vždy přihlédne k aktuálním, sezónním i dlouhodobým potřebám jednotlivých zaměstnavatelů v závislosti na typu jejich ekonomické činnosti.
Krajská pobočka Úřadu práce ČR informuje generálního ředitele Úřadu práce ČR o podání každé takové žádosti o vydání povolení k zaměstnání a následně i o tom, zda povolení k zaměstnání bylo či nebylo vydáno, a z jakého důvodu.
2. Prodlužování doby platnosti povolení k zaměstnání
Při prodlužování doby platnosti již vydaných povolení k zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce ČR vždy důkladně posoudí situaci na trhu práce a zváží, zda není pracovní místo po uplynutí doby, na které bylo vydáno povolení k zaměstnání cizinci, možno nově obsadit evidovaným uchazečem o zaměstnání. V případě, že bude evidovat vhodného uchazeče o zaměstnání, který vyhovuje požadavkům pro výkon daného zaměstnání, nabídne ho zaměstnavateli a tuto skutečnost řádně zdokumentuje. Odmítne-li ho zaměstnavatel zaměstnat, krajská pobočka Úřadu práce ČR neprodlouží dobu platnosti povolení k zaměstnání a tuto skutečnost uvede v odůvodnění svého rozhodnutí. Odmítne-li bez vážného důvodu do nabídnutého vhodného zaměstnání nastoupit tento uchazeč, krajská pobočka Úřadu práce ČR zahájí správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
Existuje-li odůvodněný předpoklad, že neprodloužení doby platnosti povolení k zaměstnání způsobí vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele vedoucí k rušení pracovních míst a propouštění stávajících zaměstnanců, kteří po ztrátě pracovního uplatnění zvýší míru nezaměstnanosti v regionu, krajská pobočka Úřadu práce ČR dobu platnosti povolení k zaměstnání prodlouží.
Bude-li další zaměstnání cizince nezbytné z důvodu nedostatku vhodných evidovaných uchazečů o zaměstnání nebo rizika vážného ekonomického ohrožení zaměstnavatele, krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží dobu platnosti povolení k zaměstnání s ohledem na stupeň kvalifikace požadované pro výkon zaměstnání, na které je vydáno:
  • Dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaného na pracovní místo vyžadující nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží na dobu maximálně 6 měsíců.
  • Dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaného na pracovní místo vyžadující ukončené středoškolské vzdělání s maturitou krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží na dobu maximálně 12 měsíců.
  • Dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaného na pracovní místo vyžadující vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky, krajská pobočka Úřadu práce ČR prodlouží na dobu maximálně 24 měsíců.
3. Povolení k zaměstnání vydaná zaměstnancům agentur práce dočasně přiděleným k uživatelům
Krajská pobočka Úřadu práce ČR neprodlouží dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaných zaměstnancům agentur práce dočasně přiděleným k uživatelům na základě dohod uzavřených mezi agenturami práce a uživateli před nabytím účinnosti zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a další související zákony, tedy před 1. lednem 2012.
Povolení k zaměstnání vydaná dočasně přiděleným zaměstnancům agentury práce před nabytím účinnosti výše uvedené novely byla vydána pro místo výkonu práce u uživatele, na pracovní místo vytvořené tímto uživatelem. Uplyne-li doba jeho platnosti, může krajská pobočka Úřadu práce ČR cizinci vydat s přihlédnutím k situaci na trhu práce nové povolení k zaměstnání
a) pro nového zaměstnavatele, pokud cizinec nově uzavře pracovněprávní vztah s dosavadním uživatelem a stane se jeho kmenovým zaměstnancem, nebo
b) pro agenturu práce jako zaměstnavatele, bude-li chtít cizince i nadále zaměstnávat.
4. Vyžadování nostrifikovaných dokladů odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání
Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude vždy vyžadovat, aby doklady odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání, které je cizinec povinen předložit v rámci správního řízení jako přílohu žádosti o vydání povolení k zaměstnání, byly nostrifikovány.
Výjimku tvoří žádosti o vydání povolení k zaměstnání podaná cizinci zařazenými do projektu „„Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů“, kteří musejí doklady odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání předložit, ale nostrifikace není v jejich případě vyžadována.
Ředitelka/ředitel místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR může s přihlédnutím k dosavadní spolupráci zaměstnavatele s touto krajskou pobočkou rozhodnout, že povolení k zaměstnání bude vydáno na dobu maximálně 6 měsíců, a že povinnost doložit nostrifikaci dokladů odborné způsobilosti cizince musí být v případě podání žádosti o prodloužení doby platnosti tohoto povolení k zaměstnání dodatečně splněna nejpozději ke dni podání takové žádosti.
Rozhodne-li ředitelka/ředitel místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, že nostrifikace může být doložena dodatečně, a tato povinnost nebude splněna vůbec, bude krajská pobočka Úřadu práce ČR u dalších žádostí o vydání povolení k zaměstnání u tohoto zaměstnavatele vyžadovat doložení nostrifikace bezodkladně.

5. Spolupráce se zaměstnavateli při zajišťování pracovních sil nezbytných pro udržení ekonomického provozu
Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude zaměstnavatele cizinců ve svém regionu při osobních jednáních i v rámci korespondence informovat o výše uvedených nových opatřeních, aby je tito zaměstnavatelé mohli zohlednit při provádění personální politiky ve svých podnicích.
Krajská pobočka Úřadu práce ČR bude zaměstnavatelům cizinců poskytovat maximální součinnost při hledání nových pracovníků, kterými bude nutno obsadit pracovní pozice, na nichž jsou nyní zaměstnáni cizinci a které se uvolní po skončení platnosti jejich povolení k zaměstnání. Bude se na základě dohody se zaměstnavateli podílet na realizaci jimi vypsaných výběrových řízení a využívat všech možností, které poskytují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a prostředky operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ Evropského sociálního fondu.

 

Jitka Hlaváčková
/
kategorie Právní infoservis
zpět