Mediace

Mediace - Alternativní způsob řešení sporů  .

 

Dnem 1.9.2012 vstoupil v účinnost zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci. Tento zákon upravuje možnost mimosoudního řešení  obchodních sporů.

Možnost mimosoudního řešení sporů existovala i dříve. Jsou to ty známé smluvní klauzule převzaté ze zahraničí:

„pokud se nepodaří spor vyřešit smírně za účasti subjektu NN  do XX dnů, jsou smluvní strany oprávněny obrátit se na řešení k soudu/rozhodčímu soudu.“

Dosud probíhala takováto jednání neformálně a jednání řídili poradci pracující na základě živnostenského listu.

Zákon přináší pravidla pro smírčí jednání a stanoví, kdo může být mediátorem.

Co je to vlastně mediace – je to  alternativní způsob řešení sporů. Zákon o mediaci toto jednání o vyřešení sporu formalizuje, reguluje a upravuje. Mediace je proces, při kterém neutrální osoba (mediátor) se snaží dojednat mezi stranami, které jsou ve sporu, smírné řešení (dohodu).

Mediátorem může být pouze osoba splňující požadavek bezúhonnosti, VŠ vzdělání a složení zkoušky, která bude zapsána v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Tím by měla být zajištěna odborná úroveň. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v rámci mediace dozví.

Mediace je rychlejší a neformálnější než soudní nebo rozhodčí řízení a také levnější. Výsledek sporu je plně v rukou stran a výsledná dohoda je opravdu výsledkem společné vůle. Pokud není společná vůle, k dohodě nedojde. Nezávislý mediátor je v pozici prostředníka, který umožní stranám ve sporu navázat komunikaci a udržet bouřlivou diskuzi na úrovni.

A jak proces mediace probíhá v ideálním případě?

Strany si vyhledají mediátora v seznamu. S mediátorem uzavřou smlouvu o provedení mediace. Součástí smlouvy je samozřejmě stanovení výše odměny pro mediátora a náhrada hotových výdajů. Pokud se strany nedohodnou jinak, hradí strany sjednanou odměnu a sjednané hotové výdaje rovným dílem. Následuje jedno či více jednání stran za řízení mediátorem. Zahájením mediace se staví běh promlčecích lhůt. Pokud se podaří uzavřít smír, je uzavřena mediační dohoda.

Pokud některá ze stran dohodu nedodrží, je možno vymáhat její plnění soudně. Je možno nechat tuto dohodu potvrdit notářem, kde strany odsouhlasí přímou vykonatelnost.

Novela občanského soudního řádu dává soudům pravomoc nařídit účastníkům řízení setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin.

Jitka Hlaváčková

sekce zaměstnavatelská

Jitka Hlaváčková
/
kategorie Právní infoservis
zpět