k návrhu věcného záměru zákona o zdravotnických zařízeních leden 2005)

Úvod

Podporujeme záměr předkladatele upravit zvláštním zákonem právní formu a typologii zdravotnických zařízení (ZZ) a souhlasíme s tím, že právní forma ZZ–příspěvková organizace je překonána. Předkladatel se však podle našeho názoru prozatím terminologicky ani věcně nedokázal vypořádat s existujícími instituty poskytovatele zdravotní péče, provozovatele ZZ, zřizovatele, zakladatele a vlastníka.

Předkladatel také na základě našich minulých doporučení nevyužívá možnosti upravit touto právní normou vznik a právní subjektivitu neziskové právnické osoby, kterou by mohly zřizovat instituty jak veřejného, tak i soukromého práva a která by mohla být nositelem případných daňových úlev. Na místo toho předkladatel nově definuje veřejnou zdravotnickou organizaci (VZO), na kterou mají být příspěvkové organizace státu obligatorně převedeny.

K jednotlivým částem textu:

Ad B-I: Cílem nové právní úpravy je definovat ZZ, stanovit jeho druhy a typy a upravit v právním řádu novou formu právnické osoby. Domníváme se, že navrhovaná právní norma by měla exaktně vyložit obsah každého z těchto pojmů, což je nevyhnutelné k posouzení věcné správnosti věcného záměru zákona.

Ad B-II 2: Domníváme se, že není důvod, aby případná VZO zajišťovala i ambulantní péči. Jedním ze zásadních problémů při poskytování zdravotní péče je dnes faktická duplicita mezi ambulantními složkami nemocnic a terénními ambulancemi ambulantních specialistů. Jedním z cílů nové právní úpravy by mohlo být řešení této situace.

Ad C-I 2: Návrh zákona rozlišuje mezi ZZ jako prostorem pro poskytování péče a mezi provozovatelem jako nositelem práv. V dalších ustanoveních je však ZZ definováno jako souhrn hmotných, osobních a nehmotných složek. Toto vymezení umožňuje rozhodnout o právní subjektivitě ZZ více způsoby. Je třeba jasně definovat, zda ZZ bude nadáno právní subjektivitou, neboť další právní normy, upravující veřejné zdravotní pojištění, právní subjektivitu ZZ předpokládají.

Ad C-II 9: Pokud se týká kategorií dětské domovy a kojenecké ústavy upozorňujeme, že by se mělo jednat o zařízení sociální péče a měly by být převedeny resortu sociální péče.

Ad C-II 10: Nedoporučujeme přenášet povinnost dopravy zemřelých k pitvě na dopravní zdravotní službu. Argumentace Ministerstva pro místní rozvoj je neakceptovatelná. Podnikatelský charakter má nejen činnost pohřební služby, nýbrž i dopravní zdravotní služby.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

Ad C-II 12: Nerozumíme větě, že „Síť ZZ bude stanovena podle pravidel, která budou upravena zákonem o financování zdravotnictví“. Síť nemůže být stanovena, ale vytvořena na základě smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a ZZ na základě pojišťovnami

prováděných výběrových řízeních. Pravidla upravující tvorbu sítě musí upravovat zákon o veřejném zdravotním pojištění a aplikovat je musí zdravotní pojišťovny mající zákonnou odpovědnost za zajištění dostupné zdravotní péče pro své pojištěnce.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

Ad C-IV 1.1: VZO je zde definována jako speciální případ provozovatele ZZ. Institut tedy neupravuje vlastní ZZ, nýbrž jeho provozovatele, dále je však uváděno, že hlavní činností VZO bude poskytování zdravotní péče (což ovšem může činit pouze ZZ).

Ad C-IV 4: Domníváme se, v návaznosti na předchozí připomínky SP ČR, že postačí, aby veřejný dohled a veřejnou kontrolu VZO zabezpečil jeden veřejný orgán namísto navrhované správní a dozorčí rady. Ve vyjmenovaných zástupcích těchto orgánů chybí zdravotní pojišťovny, které z valné části financují zdravotní péči poskytovanou VZO a prostřednictvím účasti kterých mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci kontrolovat činnost VZO.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

Ad C-IV 5: Navrhované daňové výhody VZO mohou být porušováním hospodářské soutěže. Stát má právo dotovat jím zřizovaná ZZ, nikoli však formou jejich daňového zvýhodnění oproti ostatním soutěžitelům.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

Ad C-V 4: Úkolem odborného zástupce není zajistit, aby ve ZZ byla zdravotní péče poskytována s právními předpisy nebo rozhodnutími správních úřadů, odborný zástupce garantuje odbornou kvalitu, postup lege artis, a soulad se stanovisky komory, které se mohou týkat odborné stránky zdravotní péče.

Ad. C-VII: Není jasné, proč mají VZO tvořit základ sítě ZZ. Síť ZZ, které poskytují zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění musí vznikat transparentním procesem soutěže poskytovatelů, cestou výběrových řízení organizovaných zdravotními pojišťovnami bez ohledu na právní formu a subjekt zřizovatele.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

Závěr

Návrh věcného záměru je třeba dopracovat o jasnější definici základních pojmů týkajících se typů ZZ, forem a druhů zdravotní péče a o jasný výklad těchto pojmů. Obdobně je třeba jasněji vyložit vztahy a obsah pojmů jako je provozovatel, zřizovatel, zakladatel. Návrh přispívá k záměru oslabit roli systému zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven při zabezpečování dostupnosti zdravotní péče – předpokládá automatické zařízení transformované příspěvkové organizace na VZO do sítě ZZ. Domníváme se, že každá VZO by se měla standardním způsobem ucházet o veřejnou zakázku prostřednictvím výběrových řízení organizovaných zdravotními pojišťovnami.

Návrh opět neobsahuje standardní úpravu (jak ji známe ze zemí EU) neziskové právnické osoby zřízené k poskytování zdravotní péče jak osobami veřejného tak i soukromého práva. Doporučujeme návrh věcného záměru zákona dopracovat v souladu s našimi připomínkami.

V Praze dne 12. 1. 2005

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět