Další postup vlády ve věci stavebního zákona

Na kulatém stole představili ministři Bartoš a Kupka plánované vládní změny stavebního zákona. Podle nich by měl být Specializovaný a odvolací stavební úřad (SOSÚ) jednak stavebním úřadem první instance pro vyhrazené stavby, a jednak také odvolacím úřadem pro záměry řešené Krajským stavebním úřadem (zejména záměry s EIA). Krajský stavební úřad je zase odvolacím pro stavební úřady na úrovni obcí s rozšířenou působností. Přestože SP ČR usiloval o kompletní zřízení nezávislé soustavy stavebních úřadů, variantu zachování nezávislého Speciálního a odvolacího stavebního úřadu (SOSÚ), který je nadřízen krajským stavebním úřadům, vítáme. Jde totiž o částečné zachování nezávislé soustavy se všemi výhodami oproti zvažované variantě obnovení samosprávy krajských stavebních úřadů bez nadřízeného SOSÚ, a tedy i bez integrace dotčených orgánů. Do konce března by měla být novela vložena do mezirezortního připomínkového řízení. Zároveň vláda do budoucna počítá ještě s řešením environmentální problematiky a také rolí obcí v plánování. Zde je dle názoru SP ČR nutné ošetřit, aby tyto nové pravomoci nebránily realizaci staveb ve veřejném zájmu, nicméně tyto otázky nebude řešit letošní novela zákona. SP ČR bude i nadále vývoj v oblasti stavebního zákona sledovat a hájit priority členů, tedy urychlení, sjednocení a zefektivnění povolovacích procesů.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět