Sněm SP ČR hodnotil stav podnikatelského prostředí u nás

 
DSC 0167
 
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) kriticky a přitom objektivně zhodnotil stav podnikatelského prostředí v České republice a také činnost současné vlády, která toto prostředí významně ovlivňuje. Některé z probíraných témat jsou palčivá dlouhodobě – jde zejména o nepružný trh práce, nedostatečná páteřní infrastruktura či jen pozvolna se modernizující vzdělávací systém. V Brně se dnes diskutovalo také o investičním prostředí, energetice, podpoře aplikovaného výzkumu i exportu. Důležitým tématem, s nímž podnikatelská sféra do debaty s vládou přichází, je digitální ekonomika. Na Sněmu zazněly oprávněné požadavky průmyslníků, aby stát urychleně realizoval opatření, jež naší ekonomice umožní reagovat na výzvy nastupující 4. průmyslové revoluce.


Jako již tradičně v úvodní den Mezinárodního strojírenského veletrhu uspořádal v pondělí 3. října v Brně svůj Sněm Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Vrcholného ekonomického diskusního fóra se letos v Rotundě brněnského Výstaviště zúčastnily více než čtyři stovky zástupců firem, výzkumných ústavů i vysokých škol a dalších významných hostů v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Toho na Sněm největšího zaměstnavatelského svazu v zemi doprovodila podstatná část vlády. Nechyběli ministři zodpovědní za konkurenceschopnost země: vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier a ministr životního prostředí Richard Brabec. Vedle nich se Sněmu zúčastnili další významní hosté, například guvernér ČNB Jiří Rusnok, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý či šéf největší odborové centrály Josef Středula z ČMKOS. Sněm v závěru navštívil a na dotazy odpovídal prezident republiky Miloš Zeman.

Výsledkům práce většiny přítomných ministrů v uplynulém období se ve svém úvodním vystoupení věnoval prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Zejména upozornil na kritickou situaci v dopravní infrastruktuře. Prostředky do ní jsou podle šéfa SP ČR rozpočtovány v dostatečném objemu a nejsou oproti minulým letům limitujícím faktorem. Problém spočívá v tom, že pro urychlení dostavby páteřní dopravní infrastruktury není dosaženo potřebné součinnosti projektantů a vydavatelů příslušných povolení, zejména v dokončení výkupu pozemků. „Není možné, aby povolovací řízení u nás trvalo 13 až 14 let, zatímco v sousedním Rakousku pouze 6 či 7 let,“ řekl Jaroslav Hanák. Zástupci SP ČR se proto domnívají, že vedle probíhající dílčí novelizace by bylo potřeba do blízkého budoucna přistoupit k zásadní rekodifikaci stavebního zákona a dalších předpisů, které na něj navazují. „Těším se na zbrusu nový stavební zákon,“ uvedl Jaroslav Hanák, který považuje za neúspěch pouhých 12 kilometrů nově otevřených dálničních úseků během posledních více než dvou let.

Trh práce a vzdělávání
Prezident SP ČR komentoval rovněž situaci na tuzemském trhu práce: „Na jedné straně 385 tisíc nezaměstnaných, na druhé straně poptává průmysl minimálně 140 tisíc zaměstnanců“. Tento rozpor podle něj spočívá ve struktuře nezaměstnanosti, kdy zhruba 180 tisíc nezaměstnaných současně pracuje v šedé ekonomice a dalších 120 tisíc osob nemá odpovídající kvalifikaci nebo jsou pro práci v průmyslu zdravotně nezpůsobilí. V této souvislosti uvedl, že nedostatečné domácí pracovní kapacity je třeba doplňovat o zájemce ze zahraničí. Za úspěch, byť dílčí, považuje skutečnost, že se podařilo nastartovat opatření k usnadnění náboru a zaměstnávání občanů z Ukrajiny na volná pracovní místa, na která není možné aktuálně získat tuzemské zaměstnance. Jde jednak o projekt získávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a nově rovněž o režim pro nábor nízko a středně kvalifikovaných pracovníků. Objemově ani jeden z těchto programů nemůže poptávku tuzemského průmyslu po zaměstnancích uspokojit a bude třeba přistoupit k masivnějším opatřením.

Jaroslav Hanák neopomněl ani oblast vzdělávání. V návaznosti na loňský SP ČR vyhlášený a koordinovaný Rok průmyslu a technického vzdělávání, který vyústil v povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů a povinnou maturitu z matematiky či v nový vysokoškolský zákon s možností vytvářet profesně orientované programy, vyzval vládu k pokračování podpory technického vzdělávání v příštím a přespříštím roce. Jako konkrétní příklad možné podpory uvedl státem dotované stipendijní programy pro studenty technických oborů. „Naše země potřebuje techniky a nebudeme-li je mít, nebudeme mít ani žádný ekonomický růst,“ zdůraznil Jaroslav Hanák.

Prezident SP ČR vyzval vládu, aby se společně se zaměstnavateli zaměřila na zlepšení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání. V letošním roce podle Světového ekonomického fóra zaujala naše země 31. Příčku, stejně jako vloni. „Naše země má potenciál být v první dvacítce nejkonkurenceschopnějších zemí světa,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve svém následujícím projevu ocenil iniciativy SP ČR a jeho členské základny v oblasti technického vzdělávání. Loňská vydařená kampaň podle něj přinesla hmatatelné výsledky i v podobě zvýšeného zájmu o studium technických oborů na středních školách. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že v souvislosti se znovuobnovením pracovního vyučování a dílen, bude potřeba prohloubit spolupráci mezi základními a středními odbornými školami, a to za aktivní participace zaměstnavatelů. K neudržitelné situaci v oblasti dopravní infrastruktury se vyjádřil v tom smyslu, že vláda si je závažnosti tohoto problému vědoma a podařilo se jí vyjednat s Evropskou komisí výjimku ohledně prodloužení platnosti EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) pro deset klíčových staveb, zejména na výstavbu nových úseků dálnic. Stavební práce na nich by měly započít v příštím roce. „Naše vláda hodlá pokračovat i ve finanční podpoře krajů při renovaci silnic II. a III. třídy, podobně jako tomu bylo v uplynulém období.“ Za úspěch vlády považuje Sobotka i navýšení investic do výzkumu, vývoje a inovací, jež by se na příští tři roky měly stát pevnou součástí státního rozpočtu. Rezervy a nutnost zlepšení vidí naopak v čerpání dotačních prostředků z EU fondů v rámci stávajícího programovacího období. „Zde chceme klást důraz hlavně na podporu firem a aplikovaného výzkumu,“ doplnil Sobotka. Za další důležitou oblast hodnou pozornosti označil zatím ne příliš úspěšnou snahu o diverzifikaci českého exportu. Jak však již chvíli před ním uvedl Jaroslav Hanák, účinná podpora vývozu a jeho diverzifikace, musí být realizována hlavně prostřednictvím fungujícího exportního financování, tedy institucí jako jsou ČEB a EGAP.
 
Nevyužíváme potenciál ekonomiky
Na projevy Jaroslava Hanáka a Bohuslava Sobotky navázali gestoři jednotlivých konkrétních témat z řad viceprezidentů SP ČR. Jako první vystoupil Jan Rafaj s požadavky SP ČR v oblasti trhu práce a vzdělávání. Podle něj je právě vyřešení problémů trhu práce klíčem k plnému využití potenciálu naší ekonomiky. „Abychom se mohli v tomto směru někam posunout, je v první řadě třeba nezvyšovat sociální dávky, odstranit institut tzv. nekolidujícího zaměstnání, zvýšit mobilitu pracovního trhu a cíleně a ve velkém lákat kvalifikované zahraniční pracovníky,“ upřesnil Jan Rafaj. Problémem pro podnikatelskou sféru jsou podle něho rovněž návrhy na zrušení karenční doby. SP ČR trvá na dodržení zásady, že pokud nedojde ke shodě sociálních partnerů, nebude vládní koalice zrušení karenční doby iniciovat ani podporovat v Poslanecké sněmovně.

Další z viceprezidentů SP ČR Daniel Beneš, ve Svazu gestor nad energetickou problematikou, zdůraznil, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost naplňování Státní energetické koncepce, a to zejména v oblasti smart grids, tedy „chytrých sítí“, čisté elektromobility a jaderné energetiky. V oblasti energetických úspor by podle něj měly být podstatně efektivněji čerpány nabízené prostředky z unijních fondů. Vláda by také podle jeho názoru měla zabránit tomu, aby se na úrovni EU dále zvyšovaly závazky v oblasti energetických úspor, neboť to může vést k velmi výraznému zvyšování nákladů a tím i cen energie.

Zvládnutí digitální agendy závisí na lepší koordinaci
Členka představenstva SP ČR Milena Jabůrková ocenila, že došlo ke jmenování koordinátora pro digitální agendu v osobě státního tajemníka Tomáše Prouzy. „Pozorujeme významné zlepšení koordinace činnosti jednotlivých resortů i posunu v jednotlivých prioritních agendách za krátké období od jeho jmenování,“ prohlásila Milena Jabůrková. Jak také uvedla, pevně věří, že lepší koordinace se odrazí například v rozvoji e-governmentu, kde se nalézáme až na 26. místě mezi 28 členskými státy EU. „Urychleně řešena musí být paradoxní situace v nečerpání evropských prostředků na rozvoj e-governmentu ze strany resortů i územních samospráv,“ uvedla. V reakci na její vystoupení oznámil v sále přítomný Tomáš Prouza, že za jeden ze svých prioritních úkolů považuje právě umožnění realizace projektů e-governmentu z jednotlivých ministerstev a obecně také zvyšování digitálních schopností a dovedností v české populaci.


Delegáty Sněmu pozdravil prezident Zeman
Podruhé v historii navštívil Sněm největšího zaměstnavatelského svazu v zemi prezident republiky Miloš Zeman. Jak uvedl ve svém vystoupení, v otázkách fungováním českého hospodářství se takřka ve všech tématech ztotožňuje s pozicemi SP ČR. V otázce nedostatku kvalifikované pracovní síly podle něj opravdu může být účinným řešením situace řízená ekonomická migrace z jazykově a kulturně spřízněných zemí. K podpoře technického vzdělávání pak řekl, že “loňský Rok průmyslu a technického vzdělávání musí být následován konkrétními opatřeními k podpoře technického školství, od toho učňovského, až po to vysokoškolské.“

Součástí programu bylo předání výročních ocenění SP ČR – Galerie osobností průmyslu a Ocenění za přínos pro rozvoj průmyslu a regionů. Tato ocenění si odnesli Zbyněk Frolík, viceprezident SP ČR a majitel celosvětově úspěšné společnosti LINET, v druhém případě společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., za kterou ocenění převzal generální ředitel a předseda představenstva Lubomír Stoklásek.

Tisková zpráva ke stažení zde.

kategorie Tiskové zprávy
zpět