Druhá zpráva Evropské komise k aplikaci přechodných období v souvislosti s rozšířením EU v roce 2004 a 2007

  „Na základě siných argumentů vyzývá Komise členské státy k přehodnocení svých postojů k dalšímu uplatňování přechodných období.“

Na základě přesvědčivých argumentů podložených čísly a fakty vysílá Evropská komise všem členským zemím, které ještě aplikují přechodná období na volný pohyb osob z EU-8/2 jasný signál, aby přehodnotily svůj dosavadní postoj. Všeobecný dopad mobility po vstupu nových členských států do Unie je pozitivní. Studie dokládají, že mobilita z EU-8 přispěla v dlouhodobém horizontu ke zvýšení HDP v EU o 0,27 %, zatímco mobilita z EU-2 dokonce o 0,28%, přičemž zatížení sociálních systému v hostitelských státech je minimální. Výsledky šetření navíc ukázaly, že v současné době jsou v EU-15 dva milióny osob z nových členských států (od roku 2003) a je zde spíše tendence k návratu těchto osob do mateřských zemí. Migrace je navíc dočasná a podložená hlavně ekonomickými důvody. Migrují převážně mladí lidé do 35 let a převažují muži.

Volný pohyb osob je základním právem občanů Unie zakotveným článkem 39 Smlouvy o ES. Pozitivně přispívá k dobrému fungování pracovních trhů v Evropě a je klíčovou součástí Evropské strategie zaměstnanosti. Komise proto vyzývá členské státy, aby pečlivě zvážily, zda bude nezbytné, aby i nadále uplatňovaly přechodná období. Své rozhodnutí musí notifikovat do 31. 12. 2008 pro EU-2 a do 30. 4. 2009 pro EU-8. Pokud se státy rozhodnou i nadále pokračovat v aplikaci přechodných období, očekává Komise důkladné zdůvodnění podložené solidní evidencí a věrohodnými argumenty. Současně však upozorňuje tyto členské státy, že v přístupových dohodách existují ochranné klausule umožňující znovu aplikovat přechodná období v případě závažných problémů na trhu práce.

Zprávu o dopadu volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU a zprávu o první fázi přechodných ustanovení pro EU-8 naleznete na:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langId=en   resp. v českém
jazyce zde.

Více informací:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1729&format=
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní organizace a EU

kategorie Evropská komise
zpět