550. Plenární zasedání EHSV o politických prioritách Komise

Ve dnech 19. - 21. 2. 2020 se v Bruselu konalo 550. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hostem zasedání byl Guy Ryder, generální tajemník Mezinárodní organizace práce, který se účastnil diskuse na téma Budoucnost světa práce a evropský pilíř sociálních práv. Guy Ryder se vrátil k Deklaraci století ILO, která byla přijata v říjnu 2019 a která je založená na třech pilířích – investovat do lidí, posílit kapacitu institucí trhů, práce a důstojná a stabilní práce. „Přínosy a náklady, které neseme, nejsou spravedlivě rozděleny. Lidé jsou v těch změnách ztraceni a hledají jednoduchá, ale často nesprávná řešení.“

Členové EHSV diskutovali na téma: Jak může Výbor co nejúčinněji reagovat na mezinárodní krize. Paolo Di Stefano, vedoucí kanceláře organizace Coldiretti pro styk s EU prezentoval evropskou občanskou iniciativu Eat ORIGINal.

Druhý den prezentoval místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič pracovní program Evropské komise a víceleté politické priority na období 2019–2024. „Ambice této Komise jsou geopolitické, bude připravena investovat tam, kde může nastolit spravedlivé obchodní podmínky, ale vždy bude připravena hájit zájmy Evropy. Toto období je pro Evropu zásadní. Příštích pět let zakotví Evropu ve světě na dalších sto let. Evropa musí zůstat na stupni vítězů. Předpokladem je solidní ekonomika, která umožní zachovat evropský sociální model.“ Komisař dále zmínil: „Evropa musí nabídnout evropským občanům možnost osvěžit si své dovednosti. Členské státy musí modernizovat své vzdělávací systémy s důrazem na celoživotní vzdělávání.“

550. Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo dvě zásadní stanoviska:

ECO/503 Hospodářská politika EU

Evropská komise doporučuje, aby členské státy eurozóny v období 2020–2021 přijaly samostatně i kolektivně v rámci Euroskupiny opatření s cílem:

 • V členských státech eurozóny se schodkem běžného účtu nebo vysokým vnějším dluhem provádět reformy za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a snížení vnějšího dluhu. V členských státech eurozóny s vysokým přebytkem běžného účtu posílit podmínky, jež podporují růst mezd, při respektování úlohy sociálních partnerů, a zavést opatření na podporu veřejných i soukromých investic.
 • V členských státech s vysokým zadlužením provádět obezřetné politiky, aby veřejné zadlužení věrohodně získalo udržitelnou sestupnou tendenci. V členských státech s příznivou fiskální pozicí ji využít k dalšímu posílení vysoce kvalitních investic.
 • Posílit systémy vzdělávání a odborné přípravy a investice do dovedností. Zvýšit efektivitu aktivních politik na trhu práce, které podporují začlenění na trhu práce a úspěšné profesní přechody, mimo jiné na více digitálních a ekologických pracovních míst. Podporovat účast na trhu práce, včetně účasti žen, a přesunout zdanění směrem od práce, zejména v případě osob s nízkými příjmy a druhých výdělečně činných osob v domácnosti. Podporovat vytváření kvalitních pracovních míst a spravedlivé pracovní podmínky a řešit segmentaci trhu práce. Dokončit bankovní unii, a to zahájením politických jednání o evropském systému pojištění vkladů, podniknutím kroků ke zlepšení krizového řízení a zprovozněním mechanismu pro poskytování likvidity při řešení krize a mechanismu jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí.
 • Posílit evropský regulační a dohledový rámec, mimo jiné lepším vymáháním předpisů pro boj proti praní peněz a dohledem nad nimi.
 • Dosáhnout ambiciózního pokroku při prohlubování hospodářské a měnové unie, urychleně uskutečnit opatření uvedená v prohlášení ze zasedání eurosummitu z prosince 2019 a pokročit u všech ostatních aspektů za účelem posílení mezinárodní úlohy eura a globální projekce hospodářských zájmů Evropy.
Shrnutí stanoviska:
 • EHSV s pozorností vnímá zpomalování výkonnosti ekonomiky eurozóny a pozvolné zastavení procesu snižování míry nezaměstnanosti, doprovázené i nadále vyšším výskytem rizikových faktorů, ovlivňujících ekonomický výkon.
 • EHSV je přesvědčen, že strukturální reformy a investice spojené s naplňováním Zelené dohody pro Evropu mohou výrazně přispět k ekonomické prosperitě eurozóny, včetně těch členských států, jejichž růstový potenciál je nyní podprůměrný.
 • EHSV upozorňuje na to, že naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu bude vyžadovat robustní objem finančních zdrojů, které nyní nejsou v plném rozsahu zajištěny. Zejména je znepokojen nedostatečnou výší finančních prostředků, které jsou navrženy pro fond a mechanismus pro spravedlivou transformaci.
 • EHSV zdůrazňuje pokračující potřebu obezřetně ofenzivní fiskální politiky v nadcházejícím období, zvláště s ohledem na očekávané ekonomické zpomalení, to vše při zajištění vyváženosti mixu hospodářské politiky a pilířů, na kterých je EMU založena.
 • EHSV doporučuje zabývat se intenzivněji tématem přizpůsobení daňové soustavy budoucím potřebám, jak z pohledu nasměrování ekologičtějšího chování spotřebitelů a výrobců, tak ve smyslu zajištění spravedlivých podmínek zdanění z pohledu dalšího neprohlubování rozdílů v úrovni příjmů a bohatství, tak též zabránění projevům daňových podvodů, úniků a vyhýbání se zákonným povinnostem.
 • EHSV upozorňuje na potřebu nalezení souladu mezi vývojem finančních inovací a stanovením pravidel pro dohled a regulaci finančních trhů.

ECO/502 Strategie udržitelného růstu
Evropský semestr začíná v roce 2020 zveřejněním roční strategie pro udržitelný růst (dříve označované za roční analýzu růstu). Komise v tomto dokumentu nastiňuje priority politiky EU pro hospodářství a zaměstnanost. Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií pro růst. Staví udržitelnost – ve všech jejích podobách – a blahobyt občanů do centra činnosti. To vyžaduje propojení čtyř aspektů. Tyto čtyři klíčové aspekty budou mít zásadní význam pro provádění cílů udržitelného rozvoje.

1) Udržitelnost životního prostředí:
Naše úsilí by se mělo zaměřit na to, abychom Evropu proměnili v kontinent šetrný k přírodě a klimaticky neutrální do roku 2050, přičemž by mělo být zajištěno, aby příležitosti, které to přinese, mohli využívat všichni.

2) Zvýšení produktivity:
Prostřednictvím rozvoje nových technologií a udržitelných řešení se Evropa může stát lídrem budoucího hospodářského růstu a může získat celosvětově vedoucí postavení ve stále digitalizovanějším světě.

3) Makroekonomická stabilita:
Unie musí dokončit svoji hospodářskou a měnovou unii, aby zajistila, že všechny hospodářské nástroje budou připraveny a k dispozici, pokud dojde k zásadnímu hospodářskému otřesu. Musí být posílena mezinárodní úloha eura. Nejlepším způsobem, jak zvýšit finanční stabilitu v Evropě, je vytvoření dynamické a odolné hospodářské a měnové unie, která spočívá na pevných základech, jež poskytuje bankovní unie a unie kapitálových trhů.

4) Spravedlnost:
Nový hospodářský program musí zajistit, aby byl přechod spravedlivý a inkluzivní a aby lidé byli vždy na prvním místě. Musí věnovat zvláštní pozornost regionům, odvětvím a pracovníkům, které čekají největší změny. Jelikož se očekává, že ekonomika bude v letech 2020 a 2021 nadále růst, přestože vyhlídky na růst jsou slabší, bude těžištěm tohoto procesu průmyslová strategie se silnými základy na jednotném trhu, která umožní našim podnikům inovovat a vyvíjet nové technologie a zároveň posílí oběhovost a vytváření nových trhů. To znamená, že se evropská hospodářská politika musí znovu zaměřit na dlouhodobou perspektivu s cílem nabídnout mladším generacím v celé Evropě udržitelnost a prosperitu do budoucna. Tento postup musí být inkluzivní a musí probíhat ve spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy, sociálními partnery a zainteresovanými stranami.

Shrnutí stanoviska:

 • EHSV vítá pojetí strategie pro růst na rok 2020 založené na čtyřech základních aspektech, jimiž jsou životní prostředí, produktivita, stabilita a spravedlnost. Vítá, že byly zohledněny cíle udržitelného rozvoje, jejichž splnění do roku 2030 stanovila Organizace spojených národů.
 • EHSV je přesvědčen, že udržitelnost je jednou ze zásadních součástí každé úspěšné strategie v oblasti konkurenceschopnosti a že by Evropa měla posílit své impulzy pro hospodářství, a upevnit tak svou celosvětovou pozici inovativního subjektu stavějícího na modelu oběhového hospodářství a na přechodu na nové, udržitelné vzorce rozvoje.
 • EHSV vyjadřuje své uspokojení nad tím, že v roční strategii byly oznámeny změny, které umožní upustit od stávajícího přístupu zaměřeného na krátkodobé a střednědobé plánování a cíle a konečně vypracovat dlouhodobé strategie, jak vyžadují investice nezbytné k provádění strategie udržitelnosti životního prostředí, ve formě komplexních integrovaných plánů v oblasti energetiky a klimatu, vypracovaných členskými státy a schválených Komisí.
 • EHSV schvaluje a podporuje doporučení týkající se rozvoje výzkumu a inovací a navyšování prostředků, které jsou na ně vyčleněny a které představují dlouhodobé investice strategického významu pro konkurenceschopnost celé EU na mezinárodní úrovni.
 • EHSV doufá, že budou prozkoumána a přijata opatření k regulaci investic, která by s přihlédnutím k podmínkám daným Paktem o stabilitě (nebo odlišně od nich a v rozporu s pravidly pro poskytování státní podpory) všem členským státům umožnila činit investice v takové výši, která je nutná k dosažení jejich vlastních cílů stanovených v integrovaných plánech v oblasti energetiky a klimatu.
 • EHSV souhlasí s tím, že je třeba upevnit stabilitu a odolnost finančního systému a zpřísnit pravidla pro finanční trhy s cílem posílit mezinárodní úlohu evropské měny a že je nutné zabránit veškerým případným budoucím krizím, k nimž může dojít v jiných částech světa a které se kvůli globalizaci projeví i v Evropě.
 • EHSV se domnívá, že je nutné zavést na úrovni EU i jednotlivých členských států rozsáhlejší infrastrukturu pro správu jednotného trhu a výrazně zjednodušit administrativu, důsledně pokračovat v digitalizaci a zintenzivnit budování kapacit všech zainteresovaných subjektů.

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět