On-line Plenární zasedání EHSV

Ve dnech 5. – 7. května 2020 se konalo z důvodů pandemie COVID19 virtuální Plenární zasedání EHSV , které přijalo jen naléhavá stanoviska vyžádaná Evropskou komisí.

SOC/629 Udržitelné financování celoživotního vzdělávání a rozvoje dovedností

  • EHSV podporuje závěry Rady o klíčové úloze politik celoživotního učení z hlediska schopnosti společnosti vyrovnat se s technologickou a ekologickou transformací ve prospěch inkluzivního a udržitelného růstu, přijaté dne 8. listopadu 2019, které vyzývají Komisi k tomu, aby „aktualizovala stávající politiky celoživotního učení, pokud jde o jejich účinnost, rozsah a cílové skupiny s cílem lépe reagovat na vzdělávací potřeby vyplývající ze změn ve společnosti a ve světě práce, mimo jiné dalším rozpracováním koncepce Evropského prostoru vzdělávání“.
  • EHSV navrhuje, aby byla Evropská komise v příslušných politických rámcích a v nadcházejícím strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2030 (ET 2030) ambicióznější, co se týče stanovování ukazatelů a referenčních hodnot pro celoživotní učení a zejména pro účast dospělých (včetně zaměstnanců) na vzdělávání a odborné přípravě. Komise by měla zajistit, aby finanční nástroje EU, např. Erasmus+, Evropský sociální fond (ESF), InvestEU, investiční plán pro udržitelnou Evropu (SEIP) či Fond pro spravedlivou transformaci (FST), a další příslušné fondy EU podpořily ve vzájemné součinnosti skutečné dosažení těchto referenčních hodnot.
  • EHSV dále vyzývá orgány EU, aby se dohodly na jednotném inkluzivním rámci klíčových kompetencí, který bude přesahovat školní vzdělávání, a bude tak řešit potřebu vzdělávání dospělých a získávání životních dovedností a položí důraz zejména na schopnost učit se a dovednosti pro demokratické občanství, které jsou zásadní pro podporu dospělých v aktivním zapojení do společnosti. EHSV rovněž požaduje zvýšení investic do neformálních a informálních vzdělávacích prostředí, která jsou z hlediska získání uvedených kompetencí obzvlášť relevantní.

SOC/646 Hlavní směry politik zaměstnanosti EU

  • EHSV vítá navrhovanou revizi hlavních směrů politik zaměstnanosti. Hlavní směry mají sloužit jako vodítko pro politiky zaměstnanosti členských států EU a tato jejich úloha je důležitá rovněž v dobách krize. Politiky zaměstnanosti jsou klíčovým nástrojem hospodářského a sociálního rozvoje celé Evropské unie a jejích členských států. EU a její členské státy musejí více usilovat o odstranění nerovností. Vzestupná konvergence je průřezová zásada, kterou je nutné zohlednit a dodržovat ve všech politikách EU.
  • Návrh revidovaných hlavních směrů politik zaměstnanosti byl zveřejněn před počátkem rychlého šíření onemocnění COVID-19, které se od té doby rozvinulo v pandemii a její dopady si evidentně žádají naléhavá opatření, mj. v oblasti politik na trhu práce. Hlavní směry politik zaměstnanosti pro rok 2020 by proto měly být rovněž upraveny tak, aby tuto novou situaci zohledňovaly.
  • Hlavní směr 5 Zlepšení poptávky po práci. Členské státy nadále vyzývají, aby povzbuzovaly „inovativní formy práce“. Nové formy práce a inovace sice nabízejí příležitosti k růstu, EHSV však již dříve poukázal na řadu výzev, které jsou s takovými typy práce spojeny. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly usilovat o to, aby se trendy spojené s těmito novými formami práce promítly do spravedlivých pracovních příležitostí. Je třeba uvítat požadavek, aby byly stanoveny spravedlivé mzdy, a to buď zvýšením zákonných minimálních mezd, pokud existují, nebo prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Zapojení sociálních partnerů má klíčový význam a je velmi pozitivní, že se v hlavním směru 5 členské státy vyzývají, aby podporovaly „sociální dialog a kolektivní vyjednávání za účelem stanovení mezd“. V této souvislosti by měl tento hlavní směr na závěr obsahovat návrhy opatření k posílení účinnosti kolektivních smluv prostřednictvím rozšíření jejich působnosti.
  • Hlavní směr 6 - Zlepšení nabídky práce a přístupu k zaměstnání, dovednostem a kompetencím, oceňuje EHSV, že se zabývá komplexní vizí kompetencí, které jsou v souladu s udržitelným výrobním systémem. EHSV vítá, že se členské státy v hlavních směrech vyzývají, aby přizpůsobily své systémy vzdělávání a odborné přípravy a investovaly do nich, aby mohly poskytovat vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání včetně odborného vzdělávání a přípravy. EHSV v tomto ohledu požaduje účinnější evropské a vnitrostátní strategie pro zajištění udržitelného financování změn kvalifikace a prohlubování dovedností u všech dospělých prostřednictvím celoživotního učení, přičemž je třeba se zaměřit zejména na poskytování účinné podpory pracovníkům i nezaměstnaným.
  • Hlavní směr 7 - Zlepšení fungování trhů práce a zvýšení účinnosti sociálního dialogu. Řádné fungování sociálního dialogu je zásadní pro každou politiku zaměstnanosti, včetně provádění hlavních směrů politik zaměstnanosti EU. Proto se musí více usilovat o usnadnění a podporu sociálního dialogu na vnitrostátní i na evropské úrovni. V tomto hlavním směru chybí jeden prvek, jímž je potřeba zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zdravé a bezpečné pracoviště má v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 zásadní význam v boji proti riziku nakažení a šíření viru a dalších nemocí.
  • Hlavní směr 8 - Prosazování rovných příležitostí pro všechny, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Zde je nutné potírat všechny formy diskriminačních praktik. Všem lidem musí být poskytnuta sociální ochrana a zdravotní péče. Mělo by se podporovat zapojení žen do pracovní síly a aktivní stárnutí pro všechny, a sice prostřednictvím vhodných opatření, jako je přístup ke kvalitním veřejným službám a důstojným pracovním podmínkám pro všechny. Hlavní směry politik zaměstnanosti by rovněž měly zohledňovat cíle sociální ochrany, jako je plný a efektivní rozsah sociální ochrany, její přiměřenost a transparentnost.

NAT/780 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF).

Rozpočtový plán pro stávající SZP končí k 31. prosinci 2020. Nařízení o stávající SZP sice nejsou formálně časově omezena, bez přidělení příslušných rozpočtových prostředků však nebudou použitelná. Legislativní návrhy definující SZP pro příští programové období (2021–2027) jsou stále předmětem jednání a pravděpodobně nebudou přijaty včas, aby bylo možné provádět tuto novou SZP od 1. ledna 2021. Strategické plány SZP, které jsou v současné době připravovány v jednotlivých členských státech, se totiž začnou provádět nejdříve 1. ledna 2022. Pro rok 2021 je tedy v důsledku této situace zapotřebí přechodné nařízení.

EHSV pozitivně vnímá, že Komise navrhla, aby byl rok 2021 pro SZP (první a druhý pilíř) přechodným rokem. Rok bez přímých podpor z prvního pilíře by způsobil deficit všem zemědělcům a rok bez podpor z druhého pilíře by zastavil plnění závazků k dosahování ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a vedl by k odkladu investic do modernizace. EHSV vítá zachování podmínek pro získání podpory v letech 2020 až 2021, protože zemědělci v EU již zvládají podmíněnost a ekologizaci a varuje před stanovením lhůty pro oznámení změn do 1. srpna 2020. V důsledku příliš opožděné dohody o víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 by nebylo možné včas přijmout nezbytná rozhodnutí na vnitrostátní úrovni.

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět