Registr skutečných majitelů právnických osob

V návaznosti na směrnice EU byla projednána a přijata novela zákona 253/2008 Sb., jejíž součástí byla i novela zákona o veřejných rejstřících, jejichž součástí se stane registr skutečných majitelů právnických osob.

Kdo je skutečným majitelem
Definici skutečného majitele právnické osoby najdeme v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) ve znění po novele.

Skutečným majitelem bude fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Pro jednotlivé typy právnických osob jsou stanovena bližší pravidla, jak osobu skutečného majitele určit.

U obchodních korporací se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25% hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má větší než 25% podíl na základním kapitálu;
  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě;
  • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace; nebo
  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud obchodní korporace nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle pravidel ve výše uvedených bodech.
U spolků, obecně prospěšných společností, společenství vlastníků jednotek, církví a náboženských společností se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

  • která disponuje více než 25 % hlasovacích práv;
  • která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků; nebo
  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle pravidel ve výše uvedených bodech.
Registr skutečných majitelů a rozsah evidovaných údajů
Novelou zákona o veřejných rejstřících bude zřízena nová evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do rejstříku svěřenských fondů (dále jen „registr skutečných majitelů“).

Do Registru skutečných majitelů by se měly zapisovat údaje o skutečném majiteli v následujícím rozsahu:

  • jméno a adresa místa pobytu (popř. rovněž bydliště, jestliže se liší od adresy místa pobytu);
  • datum narození a rodné číslo (pokud bylo skutečnému majiteli rodné číslo přiděleno);
  • státní příslušnost;
  • údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, a to (a) údaj o podílu na hlasovacích právech (zakládá-li se na přímé účasti v právnické osobě), (b) údaj o podílu na rozdělovaných prostředcích (zakládá-li se na skutečnosti, že je jejich příjemcem) nebo údaj o jiné skutečnosti (pokud je postavení skutečného majitele založeno jinak).
Zápis do Registru skutečných majitelů a poskytování údajů z ní
O zápisu bude vedeno rejstříkové řízení zahájené na návrh stejně, jako tomu je v případě jiných zápisů do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. I tyto zápisy bude moci provádět vedle rejstříkových soudů rovněž přímo notář.

Registr skutečných majitelů není zcela veřejným rejstříkem a údaje z něj by se neměly poskytovat spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku, ani by neměly být zveřejňovány. Údaj o skutečném vlastníkovi by tak neměl být ani dostupný dálkovým přístupem obecné veřejnosti.

Údaje o skutečném majiteli budou k dispozici následujícím orgánům:

 1. soudům pro účely soudního řízení; orgánům činným v trestním řízení (pro účely trestního řízení) a státním zastupitelstvím i pro účely výkonu jiné než trestní působnosti;
 2. správcům daně pro účely výkonu jejich správy; Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle Zákona nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí; České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu;
 3. zpravodajským službám; Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra; Nejvyššímu kontrolnímu úřadu;
 4. povinné osobě podle Zákona 253/2008 Sb. v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta;
 5. poskytovateli veřejné finanční podpory; řídícímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení o fondech (Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu); platební agentuře a certifikačnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení o financování, řízení sledování společné zemědělské politiky.
  Dálkový přístup bude umožněn tak, aby bylo možné vždy identifikovat konkrétní fyzické osoby, které do Registru skutečných majitelů budou přistupovat

Povinnosti právnických osob při zapisování údajů
Právnické osoby povedou a budou průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele, a to včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je za skutečného majitele určitá osoba považována. Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele budou uchovávány po celou dobu, po kterou bude předmětná osoba skutečným majitelem, a následně nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Pokud nebude údaj o skutečném majiteli v evidenci obsažen, nebo pokud budou o správnosti tam uvedených údajů pochybnosti, bude právnická osoba, na žádost vyjmenovaných orgánů (povinné osoby, Finančního analytického úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy nebo Celní správy) sdělit, kdo je nebo byl jejím skutečným majitelem a uvést údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti. Právnická osoba v této souvislosti sdělí i údaje o skutečně držené účasti nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Závěr Účinnost novely zákona o veřejných registrech nastane až 1. ledna 2018, protože Ministerstvo spravedlnosti dříve nezprovozní potřebná elektronická řešení v rejstříku.

 
Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět