Základním kritériem při výběru studia MBA je jeho akreditovaná kvalita


Každý týden se pravidelně několik zájemců o studium Master of Business Administration (MBA) obrací na sekretariát České asociace MBA škol (CAMBAS) s dotazem, případně se žádostí o rady. Kterou školu bychom mohli doporučit k jejich zamýšlenému studiu, jaké je právní postavení titulu MBA, jaký má studium charakter a význam, jak je to s jeho akreditací nebo nostrifikací a s dalšími podobnými otázkami.

Tato situace jednoznačně vyvolává nutnost informovat širokou veřejnost opakovaně, tentokrát mnohem podrobněji, o podstatě studia MBA a o základních charakteristikách, kterými se vyznačuje kvalitní, mezinárodně srovnatelné studium tohoto typu.

Při této charakteristice vycházíme z doporučení, která byla vypracována European Quality Link (EQUAL), jedním z orgánů Evropské nadace pro rozvoj managementu (EFMD), se sídlem v Bruselu, jehož je CAMBAS členem a který představuje nejrespektovanější instituci v oblasti metodiky manažerského vzdělávání v rámci EU.

Rozhodli jsme se tedy podat zásadní a obšírnou informaci, která by zájemcům o studium MBA měla dát v podstatě odpověď na všechny otázky, související s tímto studiem a titulem.

Charakteristika, cíl a formy studia

EQUAL charakterizuje MBA jako všeobecnou postgraduální kvalifikaci na magisterské úrovni vysokoškolského vzdělání. Ačkoliv MBA není ve většině evropských zemí uznáváno obecně za formální akademický titul, musí odpovídat úrovni intelektuálních a akademických standardů, kladených na magisterskou úroveň.

MBA je kvalifikace patřící do oblasti celoživotního vzdělávání a předpoklad předchozí manažerské praxe je jedinečnou charakteristikou studentů MBA, který musí být jednoznačně respektován.

Studium je chápáno jako akcelerátor kariérního postupu pro manažery středního a vyššího stupně nebo pro přechod specialisty na pozici komplexního řízení na vyšší organizační stupeň. Dále je určeno pro ty, kteří nemají předchozí vzdělání v manažerských oborech, ale přecházejí na manažerské pozice.

Hlavní cíl studia MBA je tedy nutno vidět v integraci manažerských konceptů a metod, které po absolvování umožňují studentům v nových pozicích uplatňovat strategické vedení v komplexních problémech.

Forma studia Executive MBA splňuje cíle studia MBA rovněž, je však určena pro vrcholové manažery s nejméně sedmiletou praxí ve vysokých manažerských funkcích. Struktura programu a metody výuky jsou přizpůsobeny potřebám studentů s podstatně bohatšími manažerskými zkušenostmi.

Výrazně specializované programy, které jsou dnes velmi oblíbené, nelze považovat za program MBA. Programy sektorově specializované např. na zdravotnictví, jakost a jiné s rozličnými "nálepkami" mohou být považovány za plnohodnotný program MBA pouze za předpokladu, že obsahují všeobecné jádro studia.

Programy koncipované jako kurzy, které mají pomoci mladým absolventům k jejich vstupu do praxe, nemohou být nazývány MBA a měly by být označovány alternativními tituly jako certifikáty, osvědčení apod.

Podmínky přijetí ke studiu

Studium na úrovni magisterského stupně vyžaduje, aby zájemci měli předem ukončený alespoň bakalářský stupeň vzdělání. Z tohoto pravidla existuje velice sporadicky uplatňovaná výjimka (max. dvě až tři procenta z celkového počtu studentů) v případě kandidátů na studium, kteří po dlouhou dobu (dvacet a více let) působili ve špičkových manažerských funkcích a je u nich intelektuální předpoklad úspěšně zvládnout úroveň magisterského stupně. Jako postgraduální kvalifikace vyžaduje toto studium minimálně dva až tři roky odpovídající postgraduální praxe. Přijetí ke studiu předcházejí přijímací zkoušky, jejichž cílem je vybrat pouze zájemce schopné zvládnout požadavky na magisterské studium.

 

Délka a formy studia

Délka studia MBA je předpokládána jeden akademický rok prezenčního studia nebo jeho ekvivalent (obvykle dva roky) v případech, že je program nabízen jako distanční, aby se dosáhlo stejných studijních cílů.

Úplný program vyžaduje jako minimum 1800 hodin, které musí student věnovat studiu ať již formou přímé výuky, nebo samostudiem. Přímá výuka představuje minimálně 400 hodin. Celkem to znamená ekvivalent 60 ECTS (European Credit Transfer System) kreditů. S přihlédnutím k faktu, že ke studiu se hlásí také studenti bez znalostí managementu a návazných oborů, je studium nutno koncipovat jako program založený na strukturovaných kontaktech neomezujících se pouze na styky ve třídě, ale spočívajících v intenzivních kontaktech učitelů a studentů a studentů navzájem i mimo školu.

Výuka je založena výrazně na práci v týmech ve třídě a mimo ni, kdy učitelé a studenti si navzájem vyměňují zkušenosti. Strukturované kontakty a rozvoj tzv. "soft skills" musí být zajištěny ve všech formách výukových programů.

 

Obsah a osnovy

Osnovy poskytují široký, analytický a integrovaný základ znalostí podnikání a managementu. Hlavními předměty osnov jsou:

  1. Strategie a vedení – tento předmět spojí znalosti základů managementu s rozvojem budoucích vůdčích osobností, které jsou schopny samostatně rozhodovat i v nestandardních situacích.
  2. Organizace – zahrnuje vnitřní aspekty, funkce a procesy v organizaci v její různorodosti, požadavcích, struktuře, zainteresovaných stranách, správě společnosti, operacích a managementu, spolu s chováním jednotlivce a skupiny a podnikovou kulturou, která existuje uvnitř organizací. Termín organizace zde zahrnuje soukromé a veřejné podniky, nestátní i neziskové instituce.
  3. Vnější prostředí – obsahuje široký okruh národních a mezinárodních faktorů zahrnujících makroekonomické, právní, politické, sociologické i technické, životní prostředí spolu s vlivem místního, národního i mezinárodního prostředí na strategii, chování a management organizace.
  4. Management – obsahuje rozličné procesy, postupy a praktiky, kterými se vyznačuje efektivní a zodpovědný management podniků. Zahrnuje teorie, modely, rámce, úkoly a role, spolu s racionální analýzou všech rozhodovacích procesů v organizaci i ve vztahu k vnějšímu prostředí.

V rámci těchto čtyř hlavních oblastí se u studentů předpokládá, že budou schopni uplatnit teoretické a praktické znalosti a dovednosti v následujících oblastech: trh, zákazníci, finance, lidské zdroje, operační management, informační systémy, komunikační a informační technologie, podniková strategie a politika, společenská odpovědnost podniku a management rizika. Po těchto základech může být součástí osnov také volitelná část pro různé specializace podle složení a požadavků studijní skupiny.

 

Výběr školy

Každý zájemce o studium MBA stojí před základní otázkou, kterou školu si zvolit z relativně pestrého výběru, jenž u nás existuje, aby zaručovala kvalitní vzdělání, odpovídající mezinárodním standardům.

V podstatě lze u nás působící školy rozdělit do dvou skupin, a to na školy sdružené v CAMBAS a touto asociací také akreditované, a školy ostatní.

CAMBAS garantuje u svých členských škol jejich akreditací kvalitu, která je požadována metodickými pokyny EQUAL, a prověřuje i další charakteristiky, jako je důvěryhodnost zahraničního partnera školy a kvalita jeho akreditace, úroveň lektorského sboru, který by měl odpovídat požadavkům na magisterskou úroveň výuky, materiální vybavení, její dosavadní výsledky a další.

Z toho vyplývá, že zájemci o studium, pokud se rozhodnou vybrat školu člena CAMBAS, mají vlastně výběr usnadněn, neboť vhodné školy jsou již vybrány.

Pokud vybírají z druhé skupiny, měli by si pečlivě ověřit ty charakteristiky, které jsou uvedeny v našem článku. Přitom ověřování některých z nich vyžaduje hlubší znalosti, které jsou někdy obtížně dostupné, jako například důvěryhodnost a spolehlivost akreditační instituce dané školy.

Při výběru školy by měl zájemce sledovat kritéria přijetí a vyhnout se těm, které akceptují i zájemce bez alespoň bakalářského stupně vzdělání. Dalším varovným signálem je nízká cena studia, která může avizovat nedostatečnou kvalifikaci lektorského sboru. Současné nejnižší ceny se pohybují kolem 250 až 300 tisíc korun za celé studium, přičemž ty nejvyšší mohou přesáhnout i 500 tisíc.

Dalším ukazatelem je délka studia a jeho organizace. Distanční studium kratší než dva roky s počtem hodin přímé výuky menším než 400 hodin nelze rovněž doporučit. Stejně tak specializovaná MBA bez solidního všeobecného základu nesplňují podle EQUAL mezinárodní kritéria.

Pokud se zájemce rozhodne pro formu studia Executive MBA, měl by mít na paměti, že je určeno pro vrcholové manažery s nejméně sedmiletou praxí v této funkci. Pokud studijní skupina nesplňuje svým složením požadované předpoklady, je opět lepší se jí vyhnout.

Hlavním předpokladem kvalitního výběru je však důvěryhodná akreditace vlastní nebo partnerské zahraniční vzdělávací instituce, pokud škola takovou spolupráci má. Toto posuzování je často obtížné i pro evaluační komisi CAMBAS.

V zásadě platí, že existují tři prestižní mezinárodní akreditace: EQUIS, realizované EFMD, americké AA CSB a britská AMBA. Dále akreditace s regionálním dosahem FIBAA (hlavně pro německy mluvící země) a ACBSP.

Školy s touto akreditací lze jednoznačně doporučit. Školy však musí být příslušnou asociací akreditovány, nemohou být pouze jejím členem bez akreditace. Na tento zdánlivý detail je nutno dát bedlivý pozor.

V každé zemi pak existuje národní asociace typu CAMBAS, které udělují akreditaci pro danou zemi a které jsou sdruženy v EQUAL. Není výjimkou, že nejlepší MBA školy mají dvě, někdy i všechny tři prestižní akreditace. U jiných akreditací je nutno se mít na pozoru, protože stejně jako některé školy nemusejí mít žádnou prestiž, ale jejich činnost nelze zakázat.

CAMBAS zvýší svoji aktivitu vůči pracovníkům útvarů řízení lidských zdrojů a personálních útvarů, aby při přijímání zaměstnanců nebrali titul jako titul, ale důsledně rozlišovali mezi různou kvalitou škol. Je to vysoce aktuální hlavně u titulu MBA, kdy studium může nabízet prakticky každý, kdo si vzpomene, neboť tento typ vzdělání patří podle našich zákonů mezi volné živnosti.

Jen slabou útěchou pro nás může být, že v jiných zemích je to obdobné. Právě asociace typu CAMBAS by měly tuto živelnost regulovat a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jehož zástupce bývá obvykle členem evaluační komise CAMBAS, doporučující akreditaci jednotlivých škol, zabránit devalvaci tohoto studia u nás.

Úspěch je však i v rukou těch, kteří absolventy MBA zaměstnávají. Jako velice povzbudivá se pro nás jeví nedávná zkušenost, kdy se na CAMBAS obracejí zájemci o studium MBA se žádostí o doporučení školy, ale s podmínkou, že podle pokynů útvaru lidských zdrojů jim bude studium zaměstnavatelem hrazeno jen v případě, že si vyberou školu, která je členem CAMBAS.

 

Uznávání titulu MBA u nás

Často se na CAMBAS obracejí absolventi s dotazem, jak mohou žádat o tzv. nostrifikaci titulu, jinými slovy o uznání a udělení českého ekvivalentu podle našeho vysokoškolského zákona, např. titulu Ing.

Již v úvodu našeho článku jsme řekli, že MBA není formálním akademickým titulem a český vysokoškolský zákon jej mezi akademickými tituly neuvádí. Proto lze obecně konstatovat, že žádosti o nostrifikaci jsou prakticky bezpředmětné.

Jedinou výjimkou snad mohou být situace, kdy český student vystudoval MBA v zemích, kde je tento titul tradičně uznáván jako vysokoškolský, například v USA nebo Velké Británii, v klasickém prezenčním studiu, trvajícím nejméně dva školní roky. Takový student musí požádat o nostrifikaci fakultu některé vysoké školy, která nabízí studium svým obsahem podobné studiu MBA.

V našich podmínkách je to studium na podnikohospodářských fakultách. Fakulta podrobně srovná obsah osnov, a pokud se v podstatě shodují, může žádosti vyhovět a titul nostrifikovat. Záleží to však výhradně na jejím posouzení. *

Při tvorbě osnov studia MBA je nutno mít stále na paměti, že máme vychovat globálního manažera, nikoliv specialistu na finance, marketing, IT a podobně.

prof. Ing. Milan Malý, předseda CAMBAS

Lenka Dudková
/
kategorie Z členské základny
zpět