Sdělení Evropské komise: Evropský prostor pro vzdělávání do roku 2025

Evropská komise zveřejnila 30. září 2020 k dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 – KOM (2020) 625. Cílem sdělení je potvrdit a posílit odhodlání členských států v jejich snaze o podporu společných cílů a opatření zaměřených na to, aby bylo do roku 2025 dosaženo Evropského prostoru vzdělávání. Sdělení šest tematických pilířů a představuje perspektivu budoucí evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy při respektování kompetencí členských států a principu subsidiarity. Sdělení doplňuje a vzájemně propojuje již představené iniciativy, jako je Evropská agenda dovedností, Doporučení k odbornému vzdělávání a přípravě, Akční plán pro digitální vzdělávání, Sítě evropských univerzit, aj.

Hlavní pilíře Evropského prostoru vzdělávání jsou:

  1. Kvalitní vzdělávání;
  2. Inkluzivita ve vzdělávání a genderová rovnost;
  3. Zelená a digitální transformace;
  4. Zacílení na kvalitu učitelů a pracovníků ve vzdělávání;
  5. Vysoké školství;
  6. Posílení geopolitické dimenze Evropy.

První pilíř je zaměřen především na poskytnutí kvalitního vzdělávání, které zaručí, že si občané na dostatečné úrovni osvojí mj. obecné dovednosti, digitální dovednosti, kreativní myšlení a podnikatelské dovednosti, které jim usnadní přístup na pracovní trh a posílí konkurenceschopnost Evropy v globálním měřítku a aktivní občanskou angažovanost.

V druhém pilíři Evropská komise klade důraz na oddělení sociálně ekonomického statusu žáků, studentů, ale i dospělých od možností vzdělávání a na omezení vlivu tohoto statusu na výsledky vzdělávání, tak aby byly zaručeny rovné podmínky ve vzdělávání pro všechny. Zvláštní pozornost Komise bude věnovat inkluzivitě, rovnosti a rozmanitosti v programech Erasmus a Evropský sbor solidarity.

Ve třetím pilíři Komise navrhuje opatření, která lidem pomohou získat znalosti, schopnosti, hodnoty a postoje potřebné k rozvoji a podpoře udržitelné společnosti a ekonomiky.

Čtvrtý pilíř cílí na kvalitu učitelů a pracovníků ve vzdělávání. V tomto pilíři Komise navrhuje opatření a iniciativy, jejichž hlavním záměrem je podporovat rozvoj kompetencí a kariérní postup učitelů a pracovníků ve vzdělávání a zvýšit atraktivitu učitelské profese. Tyto iniciativy by měly napomoci zlepšit jak kvalitu počátečního vzdělávání učitelů, tak příležitosti pro další profesní rozvoj praktikujících učitelů. Dále by měla být akcentována také mezinárodní mobilita učitelů, a to především v tom smyslu, že by se měla stát samozřejmostí jejich kariérní přípravy.

Pátý pilíř Sdělení je zaměřen na evropské vysokoškolské instituce, které jsou jádrem Evropského prostoru vzdělávání i Evropského výzkumného prostoru. Aby byla zajištěna plná součinnost mezi nimi, je Komise odhodlána podporovat členské státy a vysokoškolské instituce při vytváření politického rámce umožňujícího nadnárodní spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Šestým pilířem předmětného Sdělení je posílení Evropy prostřednictvím vzdělávání. Výměnné programy umožňují šířit positivní image Evropy a evropské hodnoty v globálním měřítku.

Pro hodnocení pokroku na cestě k dosažení Evropského prostoru vzdělávání navrhuje Evropská komise jeho napojení na evropský semestr. Evropský semestr stanoví širší kontext, v němž bude společně s dalšími sociálními a hospodářskými politikami přezkoumán pokrok směrem k dosažení Evropského prostoru vzdělávání. Zprávu o pokroku hodlá Evropská komise vypracovat v roce 2022 a střednědobé hodnocení v roce 2023.

Podrobnosti zde

Vladimíra Drbalová, SP ČR

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět