Také patříte k těm, kteří bojují s nedostatkem kvalifikovaných spolupracovníků?

Současný stav

V souvislosti s rozvojem nových technologií a zaváděním nových digitálních prvků, automatizací a robotizací, tedy procesem nazvaným „Průmysl 4.0“, bude tlak na kvalifikaci všech občanů v produktivním věku strmě stoupat. Podle vypracovaných studií lze očekávat, že v České republice patrně zcela zanikne až 10 % pracovních míst a u dalších zhruba 35 % se zásadně změní jejich náplň, protože jejich významnou součástí se stanou moderní technologie. Bez nich se dnes podniky neobejdou a probíhající pandemie COVID-19 tento trend jen potvrzuje, proto rozvoj čtvrté průmyslové revoluce postupuje výrazně kupředu.

My v tomto nevyhnutelném procesu ovšem nespatřujeme hrozbu, nýbrž výzvu pro nás všechny, kteří jsme účastníky trhu práce. Pokud dokážeme společně pružně a včas reagovat na změny související s průmyslovou revolucí, pak nám to přinese pozitivní dopady a nové příležitosti.

Co pro to Svaz průmysl a dopravy ČR může udělat?

Jako zástupce zaměstnavatelů a díky naší dlouhodobé komunikaci a úzké spolupráci se zaměstnavateli v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání (např. na databázích Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, na sektorových a regionálních sektorových dohodách, a dalších) dobře víme, jaké problémy aktuálně trh práce trápí. Je to především absolutní nedostatek zaměstnanců, chybějící potřebné kompetence pracovníků a u uchazečů o zaměstnání nevyhovující struktura kvalifikací.

A proto jsme se zapojili do projektu s názvem „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ (zkráceně „Kompetence 4.0“), jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a je financován z ESF a programu OP Zaměstnanost. V konsorciu s Hospodářskou komorou ČR a společností TREXIMA, spol. s r.o. se v rámci veřejné zakázky zaměříme na to, abychom byli připraveni na nové potřeby a požadavky, které s sebou trh práce v rámci Průmyslu 4.0 přinese, a usnadnili adaptaci účastníků trhu práce na tyto změny, které je potřeba rychle implementovat do vzdělávacích programů a profesních kvalifikací.

Konkrétní cíle

Naším úkolem je zajistit, aby měly instituce světa práce k dispozici nástroje a metodické postupy pro včasné a správné předvídání a reagování na přicházející proměny vyplývající z digitalizace a modernizace průmyslu. Proto bylo spolu s jednotlivými kraji České republiky vybráno deset klíčových sektorů hospodářství, u nichž se předpokládá významný posun k automatizaci. Pro tato odvětví bude vytvořen a v praxi otestován nástroj pro identifikaci v budoucnu požadovaných kompetencí.

O nově popsané kompetence bude rozšířena Centrální databáze kompetencí v rámci Národní soustavy povolání a vytvoří se sektorové kompetenční pyramidy v jednotlivých sektorech s provazbou na oblast vzdělávání. Chceme rovněž pomoci rozšířit spolupráci firem a škol v každém zapojeném regionu o praktické využití prvků duálního vzdělávání, které úspěšně funguje nejen v několika našich sousedních zemích. Výstupem projektu budou také návrhy a doporučení na procesní a legislativní úpravy v dané oblasti.

Vybrané sektory hospodářství

Byla provedena podrobná vstupní analýza existujících studií, strategií a prognóz dopadu digitalizace na různá odvětví, jakož i zahraničních přístupů. Uskutečnily se také rozhovory s lídry Průmyslu 4.0 (svazy, asociace, vědecké instituce, firmy, experti) a konzultace s krajskými zástupci. Na základě získaných dat bylo zvoleno deset prioritních sektorů, k nimž patří Elektromobilita, Logistika, Chemie, Stavebnictví, Moderní průmyslová / strojírenská výroba, ICT (kybernetická bezpečnost), Kreativní průmysl (herní průmysl), Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing, Energetika a Potravinářství.

Pro tyto sektory byly sestaveny pracovní skupiny skládající se z expertů z firem daných odvětví, zástupců středních i vysokých škol, výzkumných a vývojových organizací, reprezentantů zastřešujících svazů a asociací, ale také garantů Národního pedagogického institutu proto, aby bylo zajištěno přenesení do školské praxe. Členové pracovních skupin již pracují na kompetenčních pyramidách a identifikují, pojmenovávají a přiřazují nové kompetence k existujícím nebo nově vznikajícím kvalifikacím a povoláním.

Co nám všem realizace tohoto projektu přinese?

Především to, že budou identifikovány nové dovednosti potřebné pro firmy v době probíhající digitální transformace. Zaměstnavatelé se také budou podílet na tvorbě a implementaci školních vzdělávacích programů (ŠVP) a školních vzdělávacích strategií. Vytvoří se dlouhodobé, funkční a udržitelné partnerství s vybranými školami a nastaví se vhodné podmínky pro praktické vyučování v reálném prostředí firem. Zformuje se systém zajišťující zlepšení výsledků vzdělávání žáků a jejich motivaci k následnému uzavření pracovního poměru se zapojenými společnostmi, čímž si zaměstnavatelé sníží náklady na vstupní vzdělávání a zapracování zaměstnanců. V neposlední řadě tak bude posílena nejen značka, ale i konkurenceschopnost jednotlivých firem.

Pokud byste se chtěli také zapojit, můžete tak učinit například formou připomínkování výstupů realizace nebo návštěvou jedné z mnoha plánovaných akcí určených pro odbornou veřejnost, na nichž se bude diskutovat na téma již existujících nebo nově navázaných spoluprací firem a škol. Pokud se chcete dozvědět více informací nebo se rovnou zapojit, kontaktujte, prosím, Ing. Bohumila Mužíka, tel.: 733 643 514, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Bc. Andreu Sedláčkovou, tel.: 731 411 180, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme připraveni zodpovědět Vám veškeré dotazy a těšíme se na naši spolupráci.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Probíhající projekty
zpět