Škola udržitelného rozvoje a podpora kreativity mládeže

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Karlovarském kraji v posledních měsících.

Ve Varech proběhlo vyhodnocení soutěže Škola udržitelného rozvoje

Do soutěže, jejímž cílem je podpora rozvoje environmentální výchovy ve školách v Karlovarském kraji, se přihlásilo 39 příspěvkových organizací. Podmínkou pro udělení titulu bylo vyplnění dotazníku k hodnocení aktivit školy v oblasti výchovy k udržitelnému rozvoji. Ten odeslalo 33 z nich (2 mateřské, 16 základních, 4 mateřské a základní školy, 10 středních a 1 základní a střední škola). Školy hodnotil Klub ekologické výchovy a odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu.

V soutěži o titul Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje na období let 2017 – 2019 první místo obdržela 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského. Na druhé pozici se umístila Základní škola Karlovy Vary, Konečná a na třetí Základní škola Sokolov, Běžecká. Certifikáty a finanční dary školám předali krajští radní Jaroslav Bradáč a Karel Jakobec. „Environmentální výchova je na školách velmi důležitá. Vážím si všech, kterým není udržitelný rozvoj lhostejný a zabývají se touto prací nejen jako zaměstnáním,“ uvedl Jaroslav Bradáč.

Koordinátoři environmentální výchovy a ředitelé i učitelé škol dále jednali o přírodním a kulturním dědictví Karlovarského kraje, o udržitelném turismu nebo o programech vyhlašovaných Českou společností ornitologickou. Šesté setkání se konalo u příležitosti Mezinárodního roku udržitelného turismu s programy UNESCO.

Monitorovací výbor schválil další projekty z Evropské unie

Na jaře se konalo již sedmé zasedání členů Monitorovacího výboru programu Evropské územní spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. To podpořilo celkem 14 projektů za 12 milionů eur z prostředků Evropské unie. Výbor se zabýval především projekty v oblasti vzdělávání a ochrany životního prostředí, které přispějí ke zlepšení vzájemných životních a pracovních podmínek v příhraničí.

Žadatelé z Karlovarského kraje uspěli se dvěma projekty z oblasti vzdělávání. Do aktivit prvního z nich pod názvem „Průmysl 4.0 Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání” se z české strany zapojí Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. „Společně vytvoří vzdělávací modul, který se v realizační fázi projektu otestuje a bude základem pro vzájemnou přeshraniční spolupráci partnerů projektu. Jejich webové stránky se propojí a vzniknou dvě nové laboratoře pro digitální vzdělávání. Ty se vybaví především softwarem, díky němuž se studenti naučí pracovat se speciálními programy. Od projektu si slibujeme zlepšení v oblasti technického vzdělávání a následné uplatnitelnosti absolventů na trhu práce,” uvedl krajský radní Josef Janů.

Díky dalšímu projektu - Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností – vytvoří Západočeská univerzita v Plzni pro vysokoškoláky nový dvoustupňový vzdělávací modul zaměřený na zdravý životní styl a motorické dovednosti. Studenti budou provádět výzkum na základních školách v Karlovarském kraji, na jehož základě budou žákům, učitelům i rodičům doporučovat postupy pro zlepšení motorických dovedností dětí.

Žádosti o dotaci v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mohou zájemci podávat průběžně. V současné době je možné žádat v prioritních osách 3 - Oblast na podporu vzdělávání a 4 - Posilování institucionálních kapacit veřejných orgánů. Více informací o programech EU naleznete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Kraj rozdělil dotace v programu na podporu kreativity mládeže

Na jaře mohly regionální neziskové organizace pracující s mladými lidmi žádat o dotace v programu „Podpora kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji“. Částkou přesahující 150 tisíc budou nakonec podpořeni 4 žadatelé.

Cílem dotačního programu je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál. Každý z žadatelů mohl získat dotaci ve výši maximálně 50 tisíc korun. Do stanoveného termínu bylo přijato 6 žádostí, přičemž výběrová komise doporučila Radě Karlovarského kraje ke schválení 4 projekty. „Celkový objem peněz, který si mezi sebou organizace rozdělí, činí 156 676 korun. Dotace jsou ze 70 procent hrazeny z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 30 procent pak jde z krajského rozpočtu,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Dotaci získá obecně prospěšná společnost Český západ na volnočasové aktivity pro děti, především pak pro truhlářský a keramický kroužek. Podpořena budou i střediska Junáka Arnika Horní Slavkov a Dakota Cheb, která prostředky využijí na méně obvyklé rukodělné aktivity, jako je například výroba šperků, drátování, vázané stavby a podobně. Peníze poputují také ke Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket, kde poslouží na muzikoterapii a výtvarné workshopy.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět