Mezinárodní konference práce aktuálně o pracovní migraci

Mezinárodní konference práce je nevyšším rozhodovacím orgánem Mezinárodní organizace práce (MOP). Schází se v červnu v Ženevě a přivádí dohromady tripartitní delegace ze 187 členských států.

Ve dnech 5. – 16. 6. 2017 se konala v Ženevě 106. Mezinárodní konference práce pod vedením předsedy Carlese Rudyho, ministra práce a pracovní síly, Panamy. Konference probíhala v inovovaném zkráceném formátu dvou týdnů. Charakter práce ve výborech se však nezměnil a z projednávání resolucí a doporučení se tak stal maraton do pozdních nočních hodin, který měl daleko k „důstojné práci“ proklamované MOP.

Pracovní migrace je pozitivní pro podniky i migrující pracovníky

Aktuálním tématem konference byla pracovní migrace. Všeobecná diskuse představovala pro konstituenty MOP unikátní příležitost vypracovat dobře načasovaná vodítka s cílem podpořit jejich zapojení do procesu podpory spravedlivé migrace, posílit kapacity ministerstev práce, zaměstnavatelských a odborových organizací a posílit práci MOP a její dopad v této oblasti. Diskuse reagovala především na otázky- Jaké jsou hlavní výzvy a příležitosti v oblasti řízení pracovní migrace na globální, národní, bilaterální, regionální úrovni? Jak posílit koordinaci a spolupráci mezi ministerstvy a relevantními orgány v oblasti řízení migrace napříč migračními koridory?

Ačkoliv se diskuse velmi rychle stočila k nelegální migraci, uprchlíkům, rizikům krátkodobé migrace, zneužívání migrantů, inspekci práce a regulaci soukromých agentur práce, zaměstnavatelům se podařilo, aby z výsledného textu Resoluce a přijatých závěrů bylo jasně patrno, že pracovní migrace je pozitivní pro hospodářský vývoj, pro migrující pracovníky a pro přístup podniků ke kvalifikované pracovní síle. Krátkodobá migrace překlenuje nedostatky na trhu práce a je naprosto legální a prospěšná. Podniky tyto krátkodobé ekonomické migranty potřebují a tak je scestné se domnívat, že jejich hlavním motivem je tyto pracovníky vykořisťovat. Klíčový je rozvoj dovedností.

Další výstupy konference

Konference také pokračovala v přípravě revize již překonaného doporučení č. 71 (1944) o přechodu od války k míru a adaptovala jej na nové podmínky, kdy k válkám přibyly i vnitřní konflikty a terorismus a s tím související migrační a uprchlické krize. Výstupem je Doporučení Zaměstnanost v době míru a obnovy.

V rámci konference proběhlo i další kolo diskuse k Základním principům a právům na pracovišti v světle Deklarace MOP o sociální spravedlnosti a spravedlivé globalizaci. Na globální stejně jako na evropské úrovni, bylo jen obtížné prosadit všeobecnou zákonitost, že nejprve je třeba vytvořit pro podniky dobré podnikatelské prostředí, aby byly konkurenceschopné a vytvářely pracovní místa. Teprve pak je možné hovořit o principech a právech na pracovišti. Výsledná resoluce a závěry nejsou perfektní, ale představují vyvážený kompromis.

Pravidelnou součástí konference je práce Výboru pro aplikace úmluv a doporučení MOP, který se letos zaměřil na oblast ochrany zdraví a bezpečnosti práce a to zejména ve stavebnictví, těžebním průmyslu a zemědělství. MOP také nastartoval proces sledování účelnosti standardů (podobný unijnímu REFIT) a anuloval a stáhnul řadu zastaralých úmluv, jako jsou například dvě úmluvy o noční práci žen či úmluva o prevenci před pracovními úrazy u dokařů apod.

Vladimíra Drbalová

Tereza Řezníčková
/
kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět