Anketa SP ČR: Co chtějí dokázat kandidáti ANO na europoslance

Výsledek voleb do Evropského parlamentu bude důležitý také pro byznys. Europoslanci schvalují spoustu předpisů, kterými se pak firmy musejí řídit. Svaz průmyslu proto položil kandidátům na europoslance čtyři otázky, aby zjistil, jaké mají plány v nadcházejícím funkčním období Evropského parlamentu.

Otázky:

1. Jak hodnotíte činnost současného Evropského parlamentu (2014-2019) a co byste v případě svého zvolení chtěl/a změnit?

2. Do jakých parlamentních výborů byste se chtěl/a zapojit, z jakého důvodu a čeho byste v nich chtěl/a dosáhnout?

3. Jak úzce byste pro účely výkonu pětiletého mandátu konzultoval/a zástupce českého, potažmo evropského, byznysu a jakou formu komunikace a spolupráce byste preferoval/a?

4. Jak byste chtěl/a svou činností v Evropském parlamentu a naplňováním priorit strany, za kterou kandidujete, přispět ke zvyšování kvality života českých občanů a podnikatelského prostředí?

Dita Charanzová

charanzova web Absolvovala diplomatickou akademii v Madridu, obhájila disertační práci na FMV VŠE v Praze. Po studiu pracovala jako pozorovatel pro OBSE a v diplomatických službách ČR. Poslankyní EP je od roku 2014, zastává zde post místopředsedkyně Výboru IMCO. Získala Cenu poslanců EP za aktivity v oblasti zahraniční politiky, serverem Politico.eu byla vyhlášena jedním ze 41 nejvlivnějších poslanců, časopis Forbes (2018) ji zařadil mezi 10 nejvlivnějších žen Česka. Mluví anglicky, francouzsky, španělsky a rusky. S partnerem vychovávají dvě dcery.

1. Evropské instituce obecně jsou někdy ve svém rozhodování příliš těžkopádné, zabývají se věcmi, které by řešit nemusely nebo dokonce neměly. Takže v první řadě bychom potřebovali jakýsi reset ve fungování EU, zrychlení procedur. Dnes od nápadu k jeho platnosti v legislativě uběhne i víc než pět let. A za druhé bychom si měli určit priority, kterými se opravdu máme zabývat, nepotřebujeme, aby Brusel reguloval všechno. Podstatná je bezpečnost a prosperita, tedy co nejlepší podmínky na jednotném trhu.

2. Jako místopředsedkyně výboru IMCO jsem se věnovala hlavně jednotnému trhu a ochraně spotřebitele. Pokud dostanu příležitost od voličů, ráda bych v tom pokračovala i nadále. Všichni víme, že evropský vnitřní trh stále v mnoha ohledech plně nefunguje, některé státy v posledních letech začínají na svých trzích vytvářet nové překážky pro české firmy i občany. S tím se nemohu ztotožnit. Za svou prioritu považuji jednotný trh bez umělých bariér, ať už se bavíme o prostředí „offline“, tak i v online sektoru

3. Hlavně s českým byznysem jsem ve velmi úzkém kontaktu, se Svazem průmyslu, s oceláři, automobilkami, i jednotlivými firmami. Se Svazem se nám povedlo vybojovat volný pohyb dat po EU, ocelářům pomáhám s problematickou konkurencí z Asie i v obchodní válce s USA. V konkrétních odstavcích evropské legislativy najdete díky tomu požadavky českých odvětví. A Synthosu Kralupy jsem například pomohla odvrátit hrozbu uvalení 30% cla na dovoz kaučuku do Brazílie. V hodnocení toho, jak europoslanci hlasují ve prospěch podnikatelského prostředí, jsem byla z 21 českých poslanců druhá. A hodlám v tom pokračovat.

4. Mám-li být stručná, pak je to bezpečnost v Evropě, jednotný trh bez překážek a neobtěžovat lidi ani firmy zbytečnými regulacemi. Co se týká českého byznysu, tam bych chtěla navázat na vše, co jsme se spolu za těch pět let naučili. Dostávám včas jasné pozice, argumenty do politických jednání, mám jasně definováno, kde jsou pro české firmy klíčové požadavky, kde mám být nekompromisní, kde naopak nemusím lidově řečeno na dřeň atd. Pro moji práci to je strašně důležité a vůbec ne samozřejmé. Takže za to velký dík!

Martina Dlabajová

dlabajova web  Martina Dlabajová vystudovala Fakultu politických věd se specializací na EU v Padově a v Itálii založila svou první firmu na mezinárodní a projektové poradenství. Další firmy řídila v ČR, na Slovensku a v Bulharsku. Pracovala jako koordinátorka zastoupení Zlínského a Olomouckého kraje při EU a v letech 2012-2014 byla předsedkyní KHK Zlínského kraje. V roce 2014 úspěšně kandidovala do EP jako nezávislá za Hnutí ANO. V EP je místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu, působí ve výborech pro zaměstnanost a sociální věci a pro dopravu a cestovní ruch a je členkou meziskupiny pro malé a střední podniky a kreativní průmysly. Je místopředsedkyní Evropského výrobního fóra (European Forum for Manufacturing).

1. Schválili jsme řadu klíčových legislativ pro zlepšení podnikatelského prostředí v EU. Namátkou zmíním vynětí mezinárodní dopravy z nových obecných pravidel pro vysílání pracovníků nebo usnadnění přeshraničního volání. Vždy jsem usilovala o co nejnižší byrokracii pro podnikatele a trvala na přijímání regulace jen tam, kde to bylo nezbytně nutné. I nadále je třeba se soustředit na odstraňování překážek na jednotném trhu, které omezují volný pohyb služeb a pracovníků. Domnívám se, že Evropa potřebuje novou a moderní průmyslovou politiku, a i na ní by měl příští parlament intenzívně pracovat.

2. Do Evropského parlamentu jsem přišla z podnikatelského prostředí, kde jsem působila dvacet let. Svoboda podnikání a plně funkční jednotný trh EU bez bariér a zbytečné administrativy jsou pro mě naprosté priority. České podnikatele bych proto podporovala v jakémkoliv výboru EP, ale preferovat budu výbor zaměřený na průmysl. Chci našim firmám pomáhat růst a vytvářet pracovní místa a hodlám se také zasazovat o to, aby na vnitřním trhu neexistoval protekcionismus. Pravidla musí dodržovat všechny státy bez rozdílu.

3. Spolupráce s českými podnikateli a SPČR je naprosto zásadní. Klíčová byla už ve stávajícím mandátu, kdy přinesla reálné výsledky. Mně osobně se osvědčila při práci na revizi směrnice o vysílání pracovníků a následně při přijímání nových pravidel pro mezinárodní silniční dopravu. Bez úzkého kontaktu a konzultací se zástupci českého byznysu by nikdy nevznikla žádná legislativa, která je pro naše firmy příznivá. V této praxi chci pokračovat i nadále. Pravidelná setkávání s podnikateli jsou výborným způsobem pro výměnu informací a získávání cenné zpětné vazby.

4. Podpora českých podnikatelů pro mne představuje velkou prioritu. I nadále budu dbát na to, aby na jednotném trhu nedocházelo k porušování evropského práva, uplatňoval se volný pohyb služeb a také přeshraniční mobilita. Musíme udělat vše pro to, aby z institucí EU nevycházela zbytečná regulace, právní nejistota a zmatek. Při přijímání nové legislativy v EU je potřeba vždy přihlížet k aktuální globální situaci, nezatěžovat průmysl přehnanými či dokonce nereálnými cíli a snažit se posilovat naši konkurenceschopnost.

Martin Hlaváček

hlavacek web Narodil se v Poličce, absolvoval Českou zemědělskou univerzitu a Diplomatickou akademii ministerstva zahraničních věcí ČR. Pracoval jako diplomat na Stálém zastoupení ČR v Bruselu a Velvyslanectví ČR v Athénách. Později působil jako náměstek ministra zemědělství pro zemědělskou a rybářskou politiku EU. Podílel se na zajištění evropské ochrany řady tradičních českých potravinářských a zemědělských produktů, vyjednávání o rozpočtu EU a reformách zemědělské politiky EU. Mluví anglicky, francouzsky a španělsky.

1. Evropský parlament je důležitou institucí při projednávání a schvalování legislativy EU. Bohužel, legislativní proces je velmi zdlouhavý a v některých fázích jednání také velmi nepřehledný. Výsledkem často bývají složité kompromisy, které jsou nekonzistentní, nevedou ke zlepšení situace a představují neúměrnou zátěž. Bylo by vhodné, aby se přijímání legislativy bez řádné a objektivní analýzy dopadů omezilo na minimum a proces přípravy legislativních návrhů byl stejně transparentní jako jejich následné projednávání. Přidaná hodnota na úrovni EU by měla být jedním ze základních měřítek. Proto bychom si kromě stanovení priorit, kterými agendami se má EU v následující období zabývat, měli jasně definovat i agendy, které nepotřebujeme a můžeme lépe řešit na úrovni členských států.

2. Pokud mi voliči dají příležitost, rád bych navázal na své dosavadní profesní a pracovní zkušenosti a zapojil se do činností Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a některého z ekonomických výborů, jako je hospodářský případně rozpočtový výbor. Rád bych se zasadil o to, aby způsob financování evropských politik a využití těchto prostředků nebyl diskriminační a zohledňoval specifické podmínky v členských státech tak, aby ČR mohla alokovat finanční prostředky primárně podle domácích priorit. Za zásadní považuji dobudování vnitřního trhu, a to včetně digitálního prostoru, důslednou obranu proti vytváření umělých bariér na vnitřním trhu stejně jako důslednou ochranu proti překážkám obchodu a hospodářské soutěže ve třetích zemí ze strany EU.

3. Ke vzdalování EU od občanů a firem dochází i z toho důvodu, že jsou často předkládány návrhy bez znalosti reality a praxe. Komunikaci se zástupci zájmových skupin považuji za klíčovou především k tomu, aby EU přijímala realistická, a v praxi proveditelná řešení, která nebudou oslabovat konkurenceschopnost firem a potažmo prosperitu některých EU zemí. Uvítám těsnou spolupráci se všemi, kterých se bude témat dotýkat, i pravidelné konzultace založené na tržních faktech a objektivních analýzách dopadů.

4. EU představuje dlouhodobou bezpečnost a prosperitu, v těchto oblastech ji musíme rozumně rozvíjet. Cestou vpřed je správně definovat, kde je hranice mezi tím, co můžeme lépe dělat sami, a co je lepší dělat společně. Jsem pro to, aby Brusel dělal méně, ale lépe. Především dnešní úroveň regulací je často kontraproduktivní k přidané hodnotě spolupráce, zapomíná také na globální vývoj mimo EU. To za současného nárůstu protekcionismu a omezené předvídatelnosti globálních hrozeb nabývá na významu.

Radka Maxová

maxova web Narodila se v Pardubicích, žije v Táboře. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, poté pracovala jako učitelka na střední škole, inspektorka a koordinátorka pro EU České zemědělské a potravinářské inspekce a manažer kvality jak v kosmetickém tak potravinářském průmyslu. Od roku 2013 je poslankyní PSP ČR za hnutí ANO, ve volebním období 2013-2017 předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR, od roku 2017 předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, od začátku své politické kariéry se specializuje na oblast sociálních politik. Je neuvolněnou zastupitelkou Tábora i Jihočeského kraje.

1. Hnutí Ano má v Evropském parlamentu výborné zastoupení v europoslankyních Ditě Charanzové a Martině Dlabajové. Díky nim například budeme mít levnější volání a snazší změnu operátora, transparentní nabídky a přehledné smlouvy operátorů, povinný systém varovných SMS pro občany EU přesné informace o poloze volajícího pro záchranné složky, zabránily přijetí tvrdé směrnice o zbraních, stojí za nařízením EU, které znemožňuje kalkulaci cen e-shopech v závislosti na tom, z jaké země nakupujete, dlouhodobě se věnují dvojí kvalitě potravin a mnoha dalším smysluplným věcem. Z mého pohledu by se EU měla vrátit ke svým původním hodnotám a cílům a pomáhat řešit věci, které jednotlivé státy nejsou samy schopny zvládnout. Rozhodně je to bezpečnost a co nejlepší podmínky na jednotném trhu. Bezesporu snížit byrokracii, zvýšit rychlost fungování i schopnost adekvátně reagovat na nepředpokládané situace v EU i mimo ni.

2. Celou svou politickou kariéru se věnuji sociálním politikám a těm bych se chtěla věnovat i v Evropském parlamentu. Jako své priority pro práci europoslankyně vidím zachování autonomie národního sociálního systému. Chci zaručit českým zaměstnancům a studentům rovné podmínky v oblasti mezd a stipendií se zaměstnanci a studenty té dané země EU, kde pracují a studují (zabránit tzv. indexaci dávek), zamezit nárůstu byrokracie v souvislosti s evropským sociálním pilířem v rámci EU, podporuji zjednodušení sociálního systému pro občany EU, např. v oblasti sociálního pojištění nebo prosazení evropského průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

3. Pro poslankyni a nyní i předsedkyni Výboru pro sociální politiku je pro mne naprostou samozřejmostí být v aktivním kontaktu s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, příslušnými ministerstvy, profesními sdruženími, Unií zaměstnavatelských svazů, odbory i s jednotlivými firmami a podnikateli. Není nic lepšího než mít informace z terénu a věci konzultovat s těmi, kteří mají nejen odbornou, ale praktickou zkušenost. Obdobným způsobem chci pracovat i jako europoslankyně.

4. Jak už jsem řekla, jednoznačně je to bezpečnost, jednotný trh bez zbytečných regulací pro všechny občany EU a vzájemné předávání dobrých praxí. Od začátku své politické kariéry je mým cílem odvádět co nejlepší práci nejen pro voliče našeho hnutí, ale pro všechny občany ČR. A na tom nehodlám nic měnit!

kategorie EU infoservis
zpět