Anketa SP ČR: Co chtějí dokázat kandidáti KDU-ČSL na europoslance

Výsledek voleb do Evropského parlamentu bude důležitý také pro byznys. Europoslanci schvalují spoustu předpisů, kterými se pak firmy musejí řídit. Svaz průmyslu proto položil kandidátům na europoslance čtyři otázky, aby zjistil, jaké mají plány v nadcházejícím funkčním období Evropského parlamentu.

Otázky:

1. Jak hodnotíte činnost současného Evropského parlamentu (2014-2019) a co byste v případě svého zvolení chtěl/a změnit?

2. Do jakých parlamentních výborů byste se chtěl/a zapojit, z jakého důvodu a čeho byste v nich chtěl/a dosáhnout?

3. Jak úzce byste pro účely výkonu pětiletého mandátu konzultoval/a zástupce českého, potažmo evropského, byznysu a jakou formu komunikace a spolupráce byste preferoval/a?

4. Jak byste chtěl/a svou činností v Evropském parlamentu a naplňováním priorit strany, za kterou kandidujete, přispět ke zvyšování kvality života českých občanů a podnikatelského prostředí?

Tomáš Zdechovský

Zdechovsky Původně podnikatel a krizový manažer, momentálně jeden z nejviditelnějších europoslanců, který vede několik žebříčků v pracovitosti. Systematicky řeší řadu témat v oblasti migrace, bezpečnosti a boje proti podvodům. Velkou částí jeho práce byla i pomoc českých občanům a firmám. Vystudoval tři vysoké školy v ČR a jednu v Itálii, mluví plynně 4 jazyky. Je ženatý a má 4 děti.


1. Současný EP fungoval dobře v prosazování návrhů týkajících se ochrany spotřebitele a částečně i boje proti terorismu, kdy prošla řada skutečně dobrých a užitečných opatření jako třeba vyšší ochrana hranic s kontrolami i přes databáze Europolu, zrušení roamingu apod. Zároveň byl ale velmi levicový, kdy se často navrhovaly různé kvóty a přes neustálé řešení různých práv menšin jsme se moc nedostali k tomu, co skutečně zajímá většinu občanů. Být učitel, dám 2-. Do budoucna je nutné bavit se o reformě. Hodnotové i institucionální.

2. Nyní jsem byl aktivní ve třech výborech – v rozpočtovém (BUDG), kontrolním (CONT) a výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Jejich činnost se vzájemně velmi dobře doplňovala, protože jsem v LIBE mohl řešit bezpečnost a migraci, v BUDG následně navrhnout zvýšení prostředků na bezpečnost pro konkrétní opatření, přes CONT zkontrolovat, jak se reálně využilo a tyto podněty dál zúročovat v LIBE. V této práci bych chtěl dál pokračovat.

3. Dveře mé kanceláře byly zástupcům z České republiky vždy otevřeny. Intenzivní a pravidelná osobní setkávání, ať už individuální nebo při různých konferencích, kulatých stolech a dalších jednání. V tomto jsem se jako bývalý podnikatel snažil být maximálně aktivní a celý mandát jsem i poctivě jezdil do regionů a do firem, jimž jsem se snažil pomáhat, co mi mandát europoslance dovolil. Při případném opětovném zvolení v tom rozhodně hodlám pokračovat. Bylo to přínosné i pro mě, protože mi zůstal styk s realitou.

4. Jak už jsem psal výše, problémy občanů a firem mě skutečně zajímají a snažím se všechny podněty aktivně řešit. Mohu ukázat některé reálné výsledky. Celkově se chci v dalším období ale zabývat hlavně tématem reformy EU. Musíme si ujasnit, kde chceme mít EU třeba v roce 2030 a sebekriticky zhodnotit, jestli tuto vizi naplníme při současných trendech. Celkově mám připravený plán, zde ale není dostatek prostoru a zájemcům proto doporučím, aby sledovali mé webové stránky a sítě.

 

Michaela Šojdrová

Sojdrova Poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL, kde aktivně působí ve výborech pro kulturu a vzdělávání (CULT), pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM). Dlouhodobě se zabývá tématy dovednosti pro trh práce, volný pohyb služeb a osob v EU. Byla také zpravodajkou novely nařízení o Evropském sboru solidarity. Je činná i v neformální delegaci pro vztahy mezi EP-Tchaj-wan.

1. Evropský parlament v tomto období odvedl obrovský kus práce. Přijali jsme řadu opatření na boj proti nelegální migraci a zabývali se aktivně digitálním jednotným trhem. Zde Evropa dlouho zaostávala a nám se to podařilo napravit.
V tomto období si bohužel Česká republika dost zhoršila svou pověst svým nekonstruktivním přístupem v řadě oblastí, zejména pokud jde o solidaritu se zeměmi, které čelily uprchlické krizi. Toto bych chtěla změnit. Budu se aktivně zasazovat o to, aby naše země byla brána vážně, a měla tím pádem vliv v Evropském parlamentu, jaký si zaslouží.
Vedení EU si také díky naší činnosti začalo uvědomovat, že se musí aktivně stírat rozdíly mezi starými a novými členy EU. Na občany nových členských států se nemůže hledět jako na občany druhé kategorie. Výsledkem je směrnice zakazující dvojí kvalitu potravin

2. Chci pracovat v zemědělském výboru (AGRI), kde doposud nebyl nikdo z České republiky. To je velká chyba. V závěru svého mandátu jsem se snažila ovlivnit budoucí podobu Společné zemědělské politiky ve prospěch našich zemědělců a po svém případném znovuzvolení v tom hodlám pokračovat. Mým cílem je podpořit malé zemědělce, ale netrestat ty velké. Budu pracovat na zjednodušování administrativy fondů, aby mohli menší zemědělci snadněji čerpat dotace. Také bych se chtěla aktivně zabývat stavem vodního hospodářství, abychom měli udržitelné zdroje vody.
Také budu dál pokračovat v práci ve výboru pro vzdělávání a kulturu (CULT), kde jsem byla jediným zástupcem ČR. Je to důležité, protože zde se nastavují programy, jako Erasmus či Kreativní Evropa, které mají dopad na studenty, učitele, umělce apod. Mým cílem je, aby se do programu mohl zapojit každý učitel. Dlouhodobě usiluji o zvýšení prestiže učitelského povolání, protože to je základ pro dobrý vzdělávací systém. V rámci tohoto výboru mám také na starosti Evropský sbor solidarity (u něj povedu v příštím období trialog). Tento program je způsob pro mladé lidi, jak získat první pracovní zkušenosti v zahraničí, což je velmi oceňované zaměstnavateli.

3. Celých pět let jsem to dělala a budu to dělat i nadále. V Bruselu i v ČR máme pravidelná setkání s odvětvovými svazy a partnery. Pořádala jsem tematické konzultační kulaté stoly. Jsem si vědoma toho, že musím v prvé řadě naslouchat a pak teprve konat.

4. Poslanci za KDU-ČSL dokázali, že jsou kompetentní a svou prací v Evropském parlamentu dokáží naplnit program, se kterým jsme šli v roce 2014 do voleb (např. zrušení střídání času, zákaz dvojí kvality potravin atd.). Naším heslem je štíhlejší EU bez zbytečné regulace a tím se budeme řídit. Já konkrétně ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, kde „bojuji“ s kolegy ze západní Evropy a s jejich protekcionismem vůči podnikatelům a poskytovatelům služeb z nových členských zemí. Myslím, že se mi podařilo řadu věcí zjemnit v legislativě o vysílání pracovníků, v balíčku mobility apod. Prospěch českých podnikatelů mám vždy na paměti. Snažím se jim také otevírat nové obchodní příležitostí díky budování některých vztahů. V tomto volebním období jsem se např. angažovala pro dobré vztahy s Tchaj-wanem, který má u nás velké investice a je zajímavých partnerem v oblasti vyspělých technologií.

Jaroslav Suchý

Suchy V současné době je radním pro školství sport, od roku 2002 je zastupitelem města Brna. Má zkušenosti jako učitel angličtiny ze soukromého i státního školství a je bývalým reprezentantem krasobruslení, kdy roku 1995 získal titul mistr ČR. Je ženatý a má dva syny.

1. Evropská unie dokáže jen to, co v ní dokáží prosadit zástupci jednotlivých zemí. Místy chybí větší tah na branku právě z naší strany. Jsem rád, že EU upustila od povinných kvót, ale společná politika v oblasti bezpečnosti a ochrany hranic potřebuje ještě dost práce. Parlament také musí mnohem více řešit konkrétní problémy občanů a stojíme před otázkami v oblasti vzdělávání a ekologie.

2. Civilním povoláním jsem učitel, vedl jsem i jazykovou školu, současně mám praxi ve vrcholovém sportu. Proto své místo vidím především ve výboru pro kulturu a vzdělávání. Mými prioritami je další rozvoj programu ERASMUS a další mobility studentů, učitelů apod.

3. V důležitých otázkách, které se dotýkají české ekonomiky budu samozřejmě konzultovat také se zástupci českého byznysu. Ideální variantou jsou transparentní schůzky v poslanecké kanceláři v ČR či Bruselu. Při složitějších otázkách jsou vhodné kulaté stoly a semináře, během kterých je možné načerpat expertní znalost, kterou lze dále konfrontovat s názory dalších odborníků.

4. Rozvojem programů na skloubení rodinného a pracovního života - formou evropské podpory částečných, flexibilních a sdílených úvazků. Dále hájením sociálně tržního hospodářství.

kategorie EU infoservis
zpět