Veřejné zakázky nově


Od 1. října 2016 začne platit nová právní úprava zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). Tato úprava je transpozicí 3 evropských zadávacích směrnic – o zadávání veřejných zakázek, o udělování koncesí  a o zadávání  tzv. sektorových zakázek (tj. zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb).  Cílem směrnic je zjednodušení a zefektivnění zadávání zakázek a snížení administrativní zátěže, jak na straně zadavatelů, tak na straně uchazečů. Směrnice ponechaly prostor i pro odlišnou národní úpravu, ale tam v rámci legislativního procesu došlo k některým změnám, které mohou mít v praxi negativní dopad. Řadu nejasností snad odstraní Metodika, kterou připravuje MMR.

Současně se zákonem začnou platit i nové prováděcí předpisy, které upravují náležitosti profilu zadavatele, uveřejňování formulářů, rozsah dokumentace pro stavební práce, paušální náklady řízení u ÚHOS, finanční limity.

Přehled hlavních změn naleznete  v příloze: Jaké_změny_oproti_současnosti_přináší_nová_úprava_zadávání_veřejných_zakázek.doc


[Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět