Program ekonomické migrace: MPSV zveřejnilo minimální výši mzdy pro žadatele o Modrou kartu

Dne 31.3.2021 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno sdělení MPSV č. 143 ze dne 22. 3. 2021 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou sbírku najdete na https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=143&r=2021

Pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 427 332 Kč (35 611 Kč/měsíc). Výše hrubé měsíční mzdy cizince žádajícího o modrou kartu tak v tomto období musí činit alespoň 53 417 Kč. V této souvislosti rovněž upozorňujeme na skutečnost, že při splnění mzdového požadavku je rozhodující datum rozhodnutí o udělení modré karty, nikoliv datum zařazení do Programu nebo datum podání žádosti na ZÚ.

Z tohoto důvodu doporučujeme používat nové formuláře čestného prohlášení již nyní. Zároveň je nutné s navýšením mzdy počítat při přípravě pracovní smlouvy.

Uvedená změna se týká rovněž uchazečů, kterým zatím nebylo vydáno rozhodnutí o modré kartě, ale jsou již zařazeni do Programu klíčový a vědecký personál nebo Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec na základě starého čestného prohlášení (na mzdu 51 188 Kč).

Bližší a průběžně aktualizované informace naleznete na stránkách MPO, který je garantem výše uvedených Programů ekonomické migrace, v odkazech níže:

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/upozoroneni-_-novy-formular-zadosti-do-programu-klicovy-a-vedecky-personal-a-programu-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec-platny-od-3-12-2020--zmena-se-n--258263/

kategorie Právní infoservis
zpět