Vysílání v silniční dopravě: Rada TTE bude jednat do poslední chvíle

Formální zasedání Rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část doprava) se uskuteční v Bruselu 3. prosince 2018. Na jednání budou projednávány legislativní akty z oblasti pozemní dopravy, a to z balíčků mobility I, II i III. Bude podána zpráva o pokroku ke směrnici o ukončení sezónních změn času a nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. V oblasti námořní dopravy dojde k přijetí obecného přístupu u směrnice o minimální úrovni výcviku námořníků a nařízení o zřízení prostředí pro evropský námořní portál. Dále budou předloženy k nařízení o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě, směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel a k nařízení o elektronických informacích o nákladní dopravě. Částečný obecný přístup by měl být přijat k návrhu nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro propojení Evropy (CEF). Budou přijaty závěry o vnitrozemské vodní plavbě.

Agendu však ovládne mobilní balíček o sociálních aspektech v silniční dopravě

Pro zaměstnavatele a silniční dopravce je první balíček mobility týkající se sociálních aspektů v silniční dopravě citlivým tématem, které dlouhodobě rozděluje EU na dva názorové tábory, zpravidla je na jedné straně tzv. Road Alliance a na druhé pak skupina států střední a východní Evropy (HU, LT, LV, PL, RO, SK). Vznikají nové aliance se společnými partikulární zájmy. Problematickými body jsou:

  • pravidla týkající se vysílání pracovníků v silniční dopravě resp. výjimky, po kterou se na řidiče v mezinárodní silniční dopravě nebudou vztahovat obecná pravidla pro vysílání pracovníků.
  • pravidla kabotáže, tj. pravidla přístupu na trh a jeho liberalizace.
  • dovybavení vozidel smart tachografy již registrovaných vozidel v mezinárodní dopravě.
  • organizace týdenních dob odpočinku a místa, kde má být čerpán. Návrh AT PRES řidiči umožňuje trávit běžný týdenní odpočinek v kabině vozidla za předpokladu, že vozidlo je odstaveno na zabezpečené a vhodně vybavené parkovací ploše.
  • stanovení podmínek pro přístup k profesi, zejména ve vztahu k povinnosti návratu vozidla do sídla dopravce po určité době.

Česká delegace jde do boje vyzbrojena argumenty zaměstnavatelů a dopravců

Nejcitlivější otázkou z celého balíčku je vysílání pracovníků v silniční dopravě (tzv. lex specialis – článek 2 směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/EC). Diskutuje se o rozsahu derogace z pravidel vysílání pracovníků pro různé druhy dopravních operací. Pro SP ČR je tato otázka zcela zásadní a zastává pozici, že na mezinárodní bilaterální a tranzitní dopravu by se obecná pravidla o vysílání neměla vztahovat vůbec. Podmínky pro cross trade by se snaží vyjednat co nejpříznivější podmínky. SP ČR rovněž podporuje minimalizaci administrativní zátěže pro dopravce a řidiče s tím, že požaduje vytvoření uzavřeného seznamu požadavků na deklaraci o vysílání. Jako problematické se jeví samotná pravidla přístupu na trh a jeho liberalizace. AT PRES opustilo koncept v podobě 5 dnů kabotáže bez omezení operací a vrací se k současnému pravidlu 3 kabotáží v 7 dnech. Tzv. „cooling off“ by neměla přesahovat 5 dní. SP ČR také podporuje možnost čerpat 2 zkrácené týdenní doby odpočinku s tím, že by byly následně vyrovnány ve 3. nebo 4. týdnu, což povede k lepším sociálním podmínkám řidičů, aby mohli v každém určeném období trávit více dní doma.

Problematická je otázka dovybavení již registrovaných vozidel uvedených do provozu smart tachografy. Retrofit v roce 2024 lze podpořit, dodržení termínu je však nereálné.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět