Jak si vede jednotný trh EU: Zpráva Evropské komise 2019


Evropský trh se zbožím vykazuje vysoký stupeň integrace. Naopak trh se službami vykazuje spíše vysoký potenciál k dalšímu rozvoji. I to vyplývá z pravidelné zprávy o výkonnosti jednotného trhu EU. Evropská komise upozorňuje, že regulatorní restrikce musí být adekvátní a proporcionální. Evropa zároveň potřebuje digitální ekosystém na podporu jednotného trhu.

Součástí balíčku dokumentů doprovázejících Roční zprávu o růstu 2020 je i pravidelná Zpráva o výkonnosti jednotného trhu EU (SWD 2018/444). Ve svém úvodu se zpráva ohlíží do minulosti a zdůrazňuje, že jednotný trh nám slouží již 25 let - vytváří růst, zaměstnanost, právní jistotu pro podniky, široký výběr bezpečného zboží pro spotřebitele a zaručuje volný pohyb občanů. Bez existence jednotného trhu by byl HDP EU o 8,5 % nižší. Významným impulsem pro jednotný trh bylo rozšíření unie v roce 2004 o 13 nových členských států. Zpráva však vidí pozitiva a úlohu vnitřního trhu i do budoucna, jako nástroje umožňujícího Evropě se vyrovnat se všemi současnými i budoucími výzvami, zejména pokud bude doprovázen kapitálovým a digitálním trhem a energetickou unií. Jednotný trh má velmi důležitou mezinárodní dimenzi. Vytváří vysoce konkurenční prostředí pro firmy EU, aby mohly konkurovat na světových trzích. Zpráva zdůrazňuje význam strukturálních reforem na úrovni členských států pro fungování jednotného trhu. Zpráva potvrzuje význam Evropského semestru.

Jaká jsou klíčová zjištění zprávy EK

  • Trh se zbožím vykazuje vysokou míru integrace. Transpoziční deficit mezi roky 1997-2018 se pohyboval mezi 3-7 %, průměrná délka zpoždění v transpozici se snížila o 50 %. Prosazování pravidel je slabé z důvodu omezené kapacity (personál, rozpočet, kapacita testovacích středisek a laboratoří). Nesoulad s pravidly jednotného trhu má vliv na náklady, konkurenceschopnost a produktivitu.
  • Trhy se službami vykazují vysoký potenciál pro další integraci. Nízký růst produktivity v oblasti služeb omezuje růst jak ve službách, tak v průmyslu. Přitom služby nabývají na významu a v současné době se podílejí 70 % na HDP EU a 70 % na zaměstnanosti. Jednotný trh snížil obchodní náklady u zboží o 21 %, u služeb jen o 7 %. Trh se službami vykazuje nízkou úroveň produktivity i velké rozdíly v produktivitě mezi členskými státy.
  • Zajišťuje vysoké standardy ochrany životního prostředí a bezpečnosti výrobků. Podařilo se prosadit legislativu v oblasti nebezpečných chemických látek, Ecodesignu a Ecolabelingu.
  • Standardizace, jádro evropské integrace, hraje důležitou roli zejména v agendě udržitelného rozvoje EU.
  • Jednotný trh hodně pokročil na cestě k integraci v oblasti veřejných zakázek napříč Evropou, přesto by výkonnost trhu s veřejnými zakázkami mohla být dále zlepšována. Evropský trh s veřejnými zakázkami za poslední roky rapidně rostl. Každý rok členské státy zveřejní více než 200.000 výzev na tendry v hodnotě více než 500 miliard eur na úrovni EU. Otevřenost a transparentnost trhu s veřejnými zakázkami se zlepšuje.
  • Jednotný trh významně přispívá k digitalizaci evropské ekonomiky. A naopak digitalizace přispívá k zlepšování výkonnosti jednotného trhu. Iniciativa v oblasti jednotného digitálního trhu je dlouhodobou evropskou strategií pro transformaci. EU se shodla na 28 z 30 legislativních návrhů a tím vytvořila 38 nových práv a svobod.
  • Finanční krize zvrátila integrační proces zpátky. EU legislativa finančních služeb významně uspíšila integraci. Finanční integrace výrazně vzrostla od roku 2007. Opatření přijatá k posílení Hospodářské a měnové unie a balíček post-krizových reforem, který položil základy Bankovní unie (BE) a Unie kapitálových trhů (CMU), přinesla své ovoce.

Odkaz na celou zprávu: The Single Market Performance Report

Vladimíra Drbalová

kategorie Evropská komise
zpět