Nové programy COVID pro postižené firmy a podnikatele

Vláda 14. října představila nové programy, respektive staronové programy, kterými chce podpořit podnikatele postižené aktuální situací a novou vlnou opatření proti šíření koronaviru.

COVID – Nájemné

 • Dotační program pro podnikatele, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné.
 • Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období celého třetího čtvrtletí 2020 a nebude jako v případě Výzvy č. 1 podmíněna slevou ze strany pronajímatele.
 • Bude zaměřena na vyjmenovaná dotčená odvětví: provozovny stravovacích služeb, hudební kluby, kina, muzea, galerie, veletrhy, tělocvičny, kurty, koupaliště, zoologické zahrady apod.
 • Očekávané vyhlášení výzvy: konec října 2020 (Dle posledních informací od MPO by systém pro příjem žádostí by měl být připraven a žadatelům otevřen nejpozději k 21. říjnu 2020, příjem žádostí bude ukončen po 3 měsících, tedy 21. ledna 2021).
 • Více zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/. Případně další podrobnosti naleznete přímo ve výzvě zde.

COVID – Bus

 • Kompenzace pro zájezdovou (nepravidelnou) dopravu budou vypláceny za sedačku za den a budou kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června.
 • Rozhodné období je březen až červen.
 • Dotace budou rozdělovány podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity.
 • Samotná jednotková výše podpory byla odvozena jako cca 7násobek leasingové splátky příslušného typu autobusu a je podmíněna podnikáním v nepravidelné autobusové dopravě v období nouzového stavu.
 • Potřebné informace pro žadatele budou zveřejněny na mdcr.cz příští týden. Zatím informace jen zde: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Zajezdovi-dopravci-dostanou-podporu,-na-program-CO.

COVID – Kultura

 • Dotace na podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje za zrušené/přesunuté kulturní akce a kontinuální činnosti.
 • Dotace pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti (OSVČ).
 • Dotace se budou proplácet ex-post a maximální výše podpory na jeden podnikající subjekt je 10 milionů korun. Současně budou hrazeny ze 80 % výdaje na nájmy/pronájmy.
 • více zde https://www.mpo.cz/kultura

COVID – Sport

 • cílem programu je podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných s účinností od 10. března 2020.
 • oblast podpory A: zaměřeno na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních soutěží, např. fotbal, hokej. Maximální výše podpory je 12, 5 mil. Kč.
 • oblast podpory B: zaměřené na pořadatele jednorázových sportovních akcí. Maximální výše podpory je 10 mil. Kč.

Přehled programů, které byly schváleny v minulosti a je možné je i nadále využívat

Záruční program COVID III

Poskytnutí záruk:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba ručení max. 3 roky
 • V současnosti se projednává novela, která by umožnila prodloužení období pro sjednání úvěrů nejméně do poloviny roku 2021 (v případě prodloužení platnosti tzv. Dočasného támce Evropskou komisí pak až do konce roku 2021 či prodloužení ručení až na 6 let. Zároveň by bylo možné zaručit nejen provozní, ale také investiční úvěry, což SP ČR i firmy podporují.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.
více zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Záruka COVID PLUS (EGAP)

Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Program poskytuje záruky na úvěry v rozmezí od 5 mil. do 2 mld. Kč a je určený společnostem s minimálně 250 zaměstnanci, u nichž se export podílí alespoň z 20% na celkových tržbách.
Více zde https://eol.egap.cz/Covid

Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)

 • zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele,
 • výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizik,
 • zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné cashflow problémy vývozce.
 • více zde https://www.egap.cz/

COVID – Ubytování

COVID – Lázně:

 • Účelem dotace je krytí nákladů vzniklých uplatněním slevových voucherů na realizaci ozdravných, preventivních pobytů v lázeňských zařízeních.
 • Pobyty musí být realizovány v době od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Více zde https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne
kategorie Z hospodářské politiky
zpět