Návrhy zákonů o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrhy představují významné a na projednávání náročné úpravy, kterým se Svaz aktivně věnuje.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) oceňuje přístup MŽP při projednávání připomínek k návrhům obou zákonů, který spočíval v zájmu diskutovat problematiku s dotčenými subjekty. Oba zákony zahrnují širokou škálu problémů a najít kompromis u jednotlivých dílčích problematik bylo někdy velmi obtížné a pracné, někdy i nereálné. Projednávání novel obou zákonů bylo složité i z důvodu, že původní zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. platil téměř 20 let a prošel velkým počtem novelizací jeho dílčích částí.

Současně se vyvíjela a nové požadavky přinášela evropská odpadová legislativa, zahrnující kromě uvedených dvou oblastí ještě problematiku obalů a odpadů z obalů, která je v současné době revidována v rámci programu oběhového hospodářství. Známé požadavky evropské legislativy byly do novel zákonů zapracovány. Na druhé straně v současnosti jsou připravovány související klíčové normy EU v rámci tématu oběhového hospodářství, které se těchto zákonů také budou bezpochyby týkat.

Doposud provedená jednání jsou jen začátkem celého legislativního procesu, který bude dlouhý a cílem je, aby oba zákony vstoupily v předpokládanou účinnost od 1.1.2018. K oběma zákonům bude nutno také zpracovat zcela nové nebo výrazně revidovat stávající prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády), ve kterých budou specifikovány požadavky pro jednotlivé problematiky.

U zákona o odpadech SP ČR například:

  • vítá, že novela zákona o odpadech respektuje hierarchii nakládání s odpady, jak je stanovena v evropské legislativě, a nerozporuje navržené cíle pro recyklaci komunálního odpadu
  • podporuje rok 2024 jako termín zákazu ukládání odpadů na skládky
  • podporuje navrženou výši poplatků pro ukládání odpadů na skládky, která umožní jejich efektivní zpracování vč. energetického využití s cílem minimalizovat ukládání odpadů na skládky
  • oceňuje, že v návrhu zákona o odpadech je respektován jeho požadavek na výjimku pro odvětví, která zpracovávají a recyklují tzv. odpady, ve skutečnosti druhotné suroviny. Jedná se o průmysl metalurgický, chemický, papírenský a výroby skla
U Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností se jedná o zcela nový zákon (dnes je problematika řešena v zákoně o odpadech), který má v souladu s evropskou legislativou zjednodušit nakládání s výrobky s ukončenou životností, mezi které patří autovraky, baterie a akumulátory, pneumatiky, elektrický a elektronický odpad jakožto meziprodukty, oproti nakládání s klasickými odpady. V některých případech se při projednávání zákona objevily zcela nové problémy, které bylo nutno řešit. Jako velmi složité pro nalezení konsenzu se ukázaly problematiky jako kolektivní systém, koordinační centrum či obchodování s výrobky s ukončenou životností v souvislosti s požadavkem na zajištění požadovaných cílů zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, jejichž výši SP nerozporuje.

K posouzení finálních dopadů jednotlivých zákonů a výsledků vyjednávání SP ČR bude možné až po důkladném prostudování verzí zákonů předložených do LRV, které pravděpodobně bude obsahovat některé rozpory oproti připomínkám vzneseným SP ČR.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět