Posouzení zdravotní způsobilosti po skončení nouzového stavu


Jak jsme informovali dříve, jedním z krizových opatření přijatých vládou na základě krizového zákona byla možnost za nouzového stavu nahradit tzv. vstupní lékařské prohlídky čestným prohlášením (umožněno usneseními vlády č. 214 ze dne 15. března 2020 a č. 280 ze dne 23. března 2020). Tuto možnost vláda usnesením č. 538 z 11. května 2020, s účinností od 14. května 2020, zrušila a platnost už vydaných čestných prohlášení omezila na dobu do konce trvání nouzového stavu. Ministerstvo zdravotnictví však  vydalo podle zákona o ochraně veřejného zdraví navazující mimořádné opatření, na základě kterého se platnost čestných prohlášení u těch zaměstnanců, kterým pracovněprávní vztah vznikl za nouzového stavu, prodlužuje i na dobu po skončení nouzového stavu, a to

a) max. o 90 dnů po skončení nouzového stavu u prací v první nebo druhé kategorii rizikovosti podle zákona 258/2000 Sb.

b) max. o 30 dnů po skončení nouzového stavu u ostatních prací (tj. druhá riziková kategorie, třetí a čtvrtá - zákona 258/2000 Sb., vybrané další práce s rizikem ohrožení zdraví podle vyhlášky 79/2013 Sb., práce konané podle jiných předpisů, práce nekategorizované z důvodů nezjištění podmínek uvedených v § 37 odst. 1 zákona 258/2000 Sb.).

Do uplynutí této doby musí zaměstnavatel nechat zaměstnance absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Pro úplnost upozorňujeme, že v důsledku usnesení vlády č. 538 s účinností od 14. května 2020 již nově nastupující zaměstnanci musejí vstupní lékařskou prohlídku absolvovat před nástupem do práce.

II. Výše uvedená usnesení vlády č. 214 a 280 také umožnila neprovádět po dobu nouzového stavu periodické lékařské prohlídky. I tuto možnost usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 s účinností od 14. května zrušilo a současně potvrdilo prodloužení platnosti lékařských posudků vydaných na základě dříve provedených vstupních, periodických nebo mimořádných pracovnělékařských prohlídek, uplynula-li v době nouzového stavu, do konce nouzového stavu. Výše zmíněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví i v tomto případě platnost těchto posudků dále prodlužuje, a to:

a) o 90 dnů po skončení nouzového stavu, pokud lékařský posudek potvrdil zdravotní způsobilost zaměstnance k dané práci, nebo

b) o 30 dnů po skončení nouzového stavu, pokud lékařský posudek potvrdil zdravotní způsobilost zaměstnance k dané práci s podmínkou.

Podrobné znění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět