Projekt Zákon roku spouští každoroční anketu

Již poosmé hledá projekt Zákon roku právní předpisy, které mají pozitivní dopad na byznys.

Podnikatelé opět rozhodnou o nejlepším zákonu roku. Vedle hlasování o nejlepší zákon přinese diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského prostředí. Letošní ročník dostal podtitul Právo pro byznys.

Do ankety, které se pravidelně účastní stovky zástupců firem, jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě českého legislativního prostředí. Prestižní projekt organizuje opět poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery.

Zákon roku je společný projekt firem, asociací, neziskových organizací a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně regulace českého podnikání. V letošním roce se nově zapojil Svaz průmyslu a dopravy, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Partnerství a záštitu nad projektem převzala Česká advokátní komora. Ambicí projektu je být nepřehlédnutelnou obsahovou iniciativou sdružující pohledy respektovaných odborníků na českém trhu.

Anketa určí zákon roku

Stěžejní aktivitou projektu Zákon roku je i letos anketa. Nominační rada, složená z více jak dvaceti autorit z různých oblastí podnikání vybrala na svém zasedání šest právních předpisů, o kterých nyní bude hlasovat odborná veřejnost do konce května 2017. Výsledky ankety budou známy v první polovině června.

Výběru nominovaných zákonů předcházela bouřlivá diskuse nominační rady. Mezi šesticí nominací je novela občanského zákoníku, nový zákon o zadávání veřejných zakázek, EET nebo i evropská směrnice k ochraně know-how, změny vezveřejňování otevřených dat či zrušení devizového zákona.

„Bez diskuse v jaké oblasti má stát zákonem podnikání korigovat a jakou formou se nepohneme. Konsensus v tak složitých oblastech, jako je regulace podnikání, nepřijde sám od sebe prostě tím, že všichni podnikáme v tržním prostředí. Je nezbytné ho aktivně hledat, tvořit a kultivovat s tím, jak se vyvíjí i samo podnikatelské prostředí a potřeby.“ komentuje Tomáš Babáček, předseda Nominační rady ankety Zákon roku a advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal a dodává: „Zásadní je přinášet nejen regulaci, ale také ochranu a podporu podnikání.“

Novinkou je obsahová platforma

Nedílnou součástí projektu, která bude kontinuálně podporována, je obsahová část s články, komentáři a názory. Respektovaní odborníci zde dostávají prostor pro témata spojená s podtitulem projektu - Právo pro byznys. Projekt dostal redesignované webové stránky www.zakonroku.cz. Nová názorová platforma má sloužit pro vyjádření hlasu směrem k předkladatelům zákonů. „Budou z ní moci čerpat média i odborná veřejnost,“ přibližuje Babáček.

Nominace Zákona roku 2016

 Nové zákony pro podnikatele: Méně znamená více!

(Malá novela občanského zákoníku)
Předpis: Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony   
Autor: Ministerstvo spravedlnosti

Zdůvodnění: Novela řeší jen zřejmé nedostatky a odstraňuje zbytečnou administrativu, např. plnou moc pro notářský zápis stačí úředně ověřit, kolektivní statutární orgán nemusí určovat zástupce pro jednání vůči zaměstnancům apod. Občanský zákoník se tak v zásadě podařilo ubránit větším změnám, na které nenazrál čas a kde je třeba otázky řešit hlavně praxí a soudním výkladem. Jestli je jedna věc, kterou podnikatelé potřebují, je to právě stabilita a předvídatelnost právního prostředí. 

Podnikatelské know-how aneb dokážeme se chránit před špionáží?

(Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství)
Předpis: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním
Autor: Evropská komise

Zdůvodnění: Směrnice sjednocuje úroveň ochrany obchodního tajemství v Unii. Ta je zatím roztříštěná a slabší články ohrožují zbytek vnitřního trhu v boji proti krádežím a obchodní špionáži. Úprava řeší neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství, náhradu škody, obranu proti zneužití ochranných opatření v konkurenčním boji, vymezuje, kdy může dojít k prolomení obchodního tajemství třeba při práci investigativních novinářů a v rámci ochrany whistleblowers. Cílem je podpořit investice evropského byznysu do inovací.

Narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy

(Elektronická evidence tržeb)
Předpis: Zákon č. 112/2016 Sb., o evidence tržeb
Autor: Ministerstvo financí

Zdůvodnění: EET je součástí procesu digitalizace a modernizace státní správy. Efektivnější výběr daní pak může narovnávat podnikatelské prostředí, v některých oblastech  dlouhodobě pokřivované  krácením daní. Je diskutován poměr mezi těmito očekávanými přínosy a náklady zejména pro drobné podnikatele, dále dopad na základní práva a na ochranu dat. Také je diskutován způsob provedení, třeba zahrnutí transakcí platebními kartami, jež jsou už teď digitálně evidované, nebo hektická a často nekonsistentní výkladová praxe. 

Veřejné zakázky méně administrativně náročné

(Nový zákon o zadávání veřejných zakázek)
Předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj/Evropská komise

Zdůvodnění: Nová úprava snižuje administrativní náročnost veřejného zadávání, předpokládá také jeho postupnou elektronizaci. Poskytuje větší prostor pro posuzování nabídek podle celkové výhodnosti a nikoliv pouze ceny, přináší také větší flexibilitu pro úpravy vytendrovaných smluv. Na některých místech administrativy zase přibylo a je také diskutován dopad zavedení nevratného poplatku 10 000 Kč za podnět k zahájení řízení. Jinak je ale třeba vyzdvihnout důkladnou přípravu zákona, vyváženě zohledňující řadu protichůdných zájmů. Podařilo se také zabránit mnoha pokusům o „pozlacování“ nad rámec unijních směrnic a prosadit posun k liberálnějšímu prostředí veřejného zadávání. Praxe ukáže, jak zadavatelé nový rámec využijí.

Bohatství otevřených dat

(Zveřejňování otevřených dat dle novelyzákona o svobodném přístupu k informacím)
Předpis: Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Autor: Ministerstvo vnitra

Zdůvodnění: Veřejné orgány musí napříště informace ze svých veřejnosti přístupných evidencí, registrů a rejstříků automaticky zpřístupňovat jako tzv. otevřená data, tedy dálkově přístupná a strojově čitelná data, přičemž není nutno o ně jednotlivě žádat. Bohatství těchto databází tak bude použitelné jak pro podnikání, tak třeba studium či k efektivnější kontrole fungování státu.

Zrušený zákon, dobrý zákon

(Zrušení devizového zákona)
Předpis: Zákon č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Autor: Ministerstvo financí

Zdůvodnění: Devizový zákon byl součástí našeho právního řádu od roku 1995. S postupující liberalizací vztahů se zahraničím byly odbourány překážky mezinárodního obchodu a postupně související povinnosti zrušeny nebo ustanovení přesunuta do jiných zákonů. Nyní došlo k zrušení zbylého, téměř vyprázdněného devizového zákona bez náhrady. Díky za každé zpřehlednění právního řádu.

Členové nominační rady

 • Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal, předseda nominační rady ZR
 • Mgr. Richard Baček, právník, Siemens, s.r.o.
 • JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, z.s., podnikový právník, PRE, a.s.
 • JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe
 • Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel, CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
 • PhDr. Marek Hlavica, výkonný ředitel, Asociace komunikačních agentur
 • Mgr. Štěpán Holub, advokát, zástupce České advokátní komory
 • Ing. František Chaloupecký, viceprezident zodpovědný za oblast legislativy, Svaz průmyslu a dopravy
 • Mgr. Miroslav Chochola, MBA, předseda představenstva / CEO EPRAVO.CZ, a.s.
 • Mgr. Bohumila Jelínková, právník, BILLA spol. s r.o.
 • Mgr. Veronika Ježková, advokátka, Pro bono aliance
 • Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Havel, Holásek & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády
 • Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní rádce
 • Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí Legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí České republiky
 • Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka v daňovém oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.
 • Mgr. Martina Mikolášková, právník, Transparency International – Česká republika, o.p.s.
 • Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR
 • Ing. Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu
 • JUDr. Markéta Schormová, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Úřadu Hospodářské komory ČR
 • JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce, Nejvyšší správní soud
 • Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors (CIoD)
David Vondrák
/
kategorie Soutěže
zpět