Zaměstnavatelé na tripartitě řešili minimální mzdu i státní rozpočet

Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace zaměstnavatelů vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem prosazovala koncepční přístup ke klíčovým tématům, jako je státní rozpočet, výše minimální mzdy pro příští rok a cizinecký zákon, aby došlo k zajištění konkurenceschopnosti české ekonomiky do budoucích let.

Rafaj tripartita 2023 09 25

NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2024

„Upozorňujeme, že pro dlouhodobý růst ekonomiky a příjmů potřebujeme stabilní položky spojené s investicemi či podmínkami pro investice s vysokou přidanou hodnotou. S ohledem na nedostatečnost strategických investic se ukazuje potřeba jasného vymezení investičních položek rozpočtu, včetně vyhodnocení jejich dlouhodobého přínosu pro ČR. I přes strukturu rozpočtu s velmi vysokým podílem mandatorních a kvazimandatorních výdajů a rostoucí dluhovou službou je třeba, aby vláda nečinila opatření na úkor konkurenceschopnosti české ekonomiky a na úkor budoucí prosperity české ekonomiky,“ vysvětlil výhrady zaměstnavatelů k předloženému návrhu prezident SP ČR Jan Rafaj. „Konkrétním příkladem je nutná stabilizace a navýšení financování Technologické agentury ČR tak, aby nedošlo k utlumování plánovaných soutěží v oblasti aplikovaného výzkumu,“ uvedl Rafaj.

„Doporučujeme, aby se vláda ve svých krocích nezaměřovala na další zdanění, které problém strukturálního deficitu Česka nevyřeší. Je třeba hledat systémové změny výdajových položek státu, jako je efektivní zeštíhlování státní správy, a k tomu realizovat maximum prorůstových opatření, jako například rychlejší povolovací procesy, podpora získávání pracovníků, či vážně myšlená a stabilní podpora aplikovaného výzkumu včetně zatraktivnění souvisejících daňových odpočtů,“ doplnil prezident SP ČR.

„Vláda by měla také zamezit skokovému nárůstu regulovaných složek ceny elektřiny pro rok 2024 a tím zhoršení pozice vůči okolním zemím. Bez navýšení prostředků pro poplatek za OZE a regulované složky ceny elektřiny v kapitole MPO hrozí nepřiměřený meziroční nárůst na domácnosti i firmy, pro některé i v řádech stovek procent,“ poukazuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy a dodává: „Chápeme, že řada opatření byla dočasných a prostředky státního rozpočtu jsou omezené. Vláda ale musí jasně říct, jak se k vývoji cen elektřiny za regulovanou část v příštím roce postaví, zda a jaká opatření přijme k eliminaci skokových nárůstů.“

Na firmy dolehne i tzv. konsolidační balíček, který se nachází ve Sněmovně. „Svaz konsolidaci veřejných rozpočtů podporuje a balíček jako celek nerozporuje. V balíčku ale zůstaly i problematické či nedostatečně vyřešené části jako je například nová úprava dohod o provedení práce, omezená daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů, zrušení osvobození metalurgických i mineralogických procesů a postupů od energetických daní, či nastavení poplatků za úhradu dobývacích prostor,“ vysvětluje Bohuslav Čížek.

VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY PRO ROK 2024

„S ohledem na nejistou ekonomickou situaci příštího roku a provázanost výše minimální mzdy se zaručenými mzdami a současně i s plánovanou úpravou v podobě valorizačního mechanismu a transponování směrnice o minimální mzdě nevidíme jinou možnost, než aby se minimální mzda zvyšovala maximálně o 5,8 %, což je předpoklad růstu průměrné mzdy oproti roku 2023 podle Ministerstva financí. Navrhujeme tedy maximální zvýšení minimální mzdy pro rok 2024 na částku 18 300 Kč,“ představil postoj zaměstnavatelů člen představenstva SP ČR Bohdan Wojnar.

„Firmy usilují o úspory nákladů, inovace a růst ziskovosti a poskytují svým zaměstnancům tomu odpovídající růst mezd. Jestliže firmy nebudou mít finance na aplikovaný výzkum, ztratí konkurenceschopnost, což bude mít dopad na zaměstnance. Nechme je dýchat a nesvazujme je nereálnými nařízeními ze strany státu. Firmy dobře vědí, jak platit své zaměstnance, jak je motivovat, udržet a rozvíjet jejich schopnosti,“ popisuje Wojnar reálnou situaci ve firmách.

MODERNÍ TRH PRÁCE

„Diskuzi k udržitelnému a modernímu trhu práce je třeba rozdělit do dvou rovin. Dominantní musí být bezesporu podpora všech flexibilních a kompetentních interních zdrojů domácího trhu práce. A tou druhou rovinou jsou externí zdroje, které musí být rovněž udržitelné, transparentní a předvídatelné. Tady firmy potřebují, aby byl pro rok 2024 rychle rozšířen seznam bezpečných zdrojových zemí s odpovídajícími personálními a finančními kapacitami pracovníků Ministerstva vnitra, které žádosti vyřizují. Dále poté samotný cizinecký zákon, kde navrhujeme přehodnotit výběr varianty a využít variantu maximální. U té se jedná o plnou digitalizaci pobytové agendy, kterou vidíme z dlouhodobého hlediska, po stránce procesní a ekonomické, jako výhodnější,” upozornil prezident SP ČR Jan Rafaj.

„Pro zjednodušení a zefektivnění zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí jsme zpracovali 11 bodů, které dle našeho názoru pomohou ke zrychlení a zefektivnění celého procesu a zároveň povedou k digitalizaci vyřizování žádostí o příslušná oprávnění. Vidíme zde sedm krátkodobých cílů, které vyžadují minimální legislativní úpravu. Jde o rozšíření stávajících vládních programů o nové bezpečné země, nový Program nedostatkové profese, navýšení kvót u stávajících zemí, zrušení testu trhu práce, rozšíření specifického okruhu osob bez povolení k zaměstnání, například studentů, zavedení bodového systému a legislativně zakotvit princip tzv. uznaného zaměstnavatele. Další čtyři cíle jsou koncepčního charakteru a vyžadují nadresortní přístup pro legislativní řešení. Je to možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu na území ČR, flexibilní změna zaměstnavatele, rozšíření mimořádných pracovních víz a zkrácení lhůt v příslušných schvalovacích procesech díky digitalizaci. Naplnění těchto cílů předpokládá vzájemnou spolupráci řady resortů a také vyčlenění finančních prostředků. V součinnosti se sociálními partnery jsou to reálné a nutné kroky, které posílí konkurenceschopnost a zvyšování přidané hodnoty hospodářství naší země,” upřesňuje Bohdan Wojnar.

PERSPEKTIVA A VIZE VZDĚLÁVÁNÍ STAVEBNÍCH ŘEMESEL 2030

„Diskutovaný návrh opatření vychází ze Strategie předložené Svazem podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s ostatními zaměstnavatelskými organizacemi. Jsme rádi, že se po třičtvrtě roce povedlo s MŠMT najít shodu na konkrétních úkolech, které by měly pomoci řemeslné obory zatraktivnit a zpopularizovat. Přestože je třeba určité části ještě dopracovat, předložený materiál obsahuje dlouhodobě potřebná řešení, jako je inovace oborů, duální vzdělávání, či kariérové poradenství, tak i další potřebné prvky jako jsou profesní průkazy, či propagace řemeslných oborů. Zaměstnavatelé jsou připraveni na jejich naplňování aktivně spolupracovat,” vysvětluje za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR prezident Jan Wiesner.
kategorie Tiskové zprávy
zpět