Projekt „Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních“

Projekt „Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních“ byl ukončen.

Od září 2015 do prosince 2015 se sociální partneři, tzn. Svaz průmyslu a dopravy ČR jako největší zaměstnavatelský svaz, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy, společně s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociací samostatných odborů a Českomoravskou konfederací odborových svazů, podíleli na projektu „Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních“.

Projekt byl financován na základě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MPSV ve výši 4 831 tis. Kč. Garantem projektu (příjemcem dotace) byla Českomoravská konfederace odborových svazů. Cílem tohoto projektu bylo informovat zaměstnance i zaměstnavatele o aktuálních změnách v pracovním právu formou vzdělávacích seminářů. Semináře byly zaměřeny na poskytnutí podrobných informací o technické i koncepční novele zákoníku práce, o připravované úpravě evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o dlouho připravované novele občanského zákoníku a poskytovaly prostor pro diskuse o nich. Realizátoři projektu také chtěli podpořit kvalitu a další rozvoj sociálního dialogu v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti a prostřednictvím tohoto dialogu usměrňovat aplikaci nové pracovněprávní legislativy v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců a přispívat k formování společných postojů sociálních partnerů k připravovaným změnám právní úpravy v těchto oblastech.

V rámci projektu bylo plánováno celkem 200 seminářů pro 4 000 účastníků. Předpokladem projektu bylo proškolit na každé akci 20 účastníků a tohoto cíle se podařilo dosáhnout. Cílová skupina byla dána definicí projektu – účastnit se mohli jak vrcholoví zaměstnanci firem, členové středního a nižšího managementu nebo zaměstnanci zabývající se ve firmách pracovněprávní tématikou, tak členové a funkcionáři odborů. Podle údajů od garanta projektu (ČMKOS) se seminářů zúčastnilo celkem 4 192 účastníků. Projekt byl propagován letáky, přímou informací členům organizací sociálních partnerů a na internetových stránkách sociálních partnerů.

SP ČR koordinoval 35 seminářů, jež byly určeny pro členské svazy a společnosti. Zájem o jejich realizaci projevila Českomoravská elektrotechnická asociace, Odvětvový svaz hutnictví a železa, Sdružení automobilového průmyslu, Svaz sléváren ČR a řada dalších členských organizací SPČR. Díky obětavé a z organizačního hlediska náročné práci organizátorů proběhly první semináře v kompetenci SP ČR již počátkem října 2015 a do poloviny prosince se uskutečnily všechny plánované akce. Za SPČR prošlo semináři 699 účastníků.

Každý z účastníků semináře obdržel kromě prezentace školeného tématu také pro tento účel napsané tři učební manuály, na jejichž obsahu se vedle dalších specialistů na danou problematiku podílely i odbornice ze SPČR. Manuály byly koncipovány tak, aby i v budoucnu pomohly svým uživatelům najít odpovědi na případné dotazy a vysvětlily nejasnosti vzniklé v souvislosti s implementací nové právní úpravy. Elektronická verze manuálů je k dispozici i dalším zájemcům na webové stránce SPČR i dalších sociálních partnerů.

Největší zájem projevili organizátoři a účastníci o pracovně právní témata související se zaměstnaností a novinkami v zákoníku práce. Účastníci seminářů vždy o daných tématech živě diskutovali, zejména o jejich budoucích dopadech na firmy a zaměstnance a o případném dalším vývoji legislativy, a bylo vidět, že se v problematice orientují a jsou schopni vznášet kvalifikované dotazy i podněty. Účastníci oceňovali účast prakticky zaměřených lektorů a jejich orientaci v problematice, rovněž zazněly požadavky na konání dalších akcí tohoto typu.

Celkově se dá ze strany SPČR shrnout, že odhlédneme-li od organizační náročnosti (projekt se realizoval během 4 měsíců od schválení dotace), byl projekt pro subjekty přínosný a splnil svůj účel. Včasná informovanost o nové legislativě a diskuse o jejím dopadu dokáže vyjasnit záměr zákonodárce, účel právní úpravy, posílit právní jistotu na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů, odstranit nebo alespoň minimalizovat případné praktické problémy a tím podpořit další rozvoj sociálního dialogu.

Tereza Hejlová
/
kategorie Realizované projekty
zpět