Zkracování pracovní doby

Svaz je partnerem v projektu, který se zabývá zkracováním pracovní doby a flexibilními formami práce.

Logo OPZ

Základní informace

Název projektu: Posilování kapacit soc. dialogu v oblasti zavádění zkracování prac. doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení prac. doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001831

Příjemce dotace: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Doba realizace projektu: 1. ledna 2016 – 31. prosince 2018

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je prokázat, že zavedením podpory a využíváním flexibilních forem rozvržení pracovní doby by se mohla zvýšit produktivita práce a konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Realizací projektu dojde ke zhodnocení flexibilizace práce a technologicko odvětvových trendů na národní, regionální, odvětvové a podnikové úrovni.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 – Zlepšování pracovních podmínek spojených s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců při zavádění flexibilního rozvržení pracovní doby a jejího zkracování
Cílem této klíčové aktivity (KA) je vytvořit návrhy změn právní úpravy zaměřené na problematiku BOZP při zavádění flexibilního rozvržení pracovní doby a jejího zkracování a vytvořit soulad se zabezpečením výkonu zdraví neohrožující práce, dle směrnice EP a Rady 2003/88/ES. Na základě provedených šetření budou připraveny návrhy změn právní úpravy zaměřené na problematiku BOZP a to formou zpracování Analýzy dopadů práce přesčas ve vybraných odvětvích (5 odvětví).

Výstupy
 • Ustavení odborného analyticko-koncepčního týmu sociálních partnerů
 • Náměty na novelu právní úpravy týkající se rozvržení pracovní doby a role odborů a zaměstnavatelů
 • Návrhy na změnu legislativy v problematice BOZP
KA 2 – Produktivita práce a konkurenceschopnost zaměstnavatelů (digitalizace ekonomiky), zavedení a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby z hlediska ekonomického dopadu
Cílem této KA je vytvoření analyticko-koncepční podpory možnosti zavedení zkracování pracovní doby a efektivního využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby. Jedním z podpůrných koncepčních materiálů bude i 14 "Regionálních analýz", které posoudí dosavadní i budoucí možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy v podnicích příslušného regionu a posoudí, zda by to mohl být nástroj na zvyšování regionální zaměstnanosti.

K tomu, aby se pracovní doba zkracovala bez snížení mzdy a aby co nejvíce firem touto cestou vytvářelo nová pracovní místa, bude zapotřebí identifikovat a do praxe zavést vhodné motivační nástroje (např. úlevy z odvodu firem při vytvoření nových pracovních míst prostřednictvím zavedením zkracování pracovní doby apod.).

Výstupy
 • Strategický dokument projednaný ve vybraných odvětvových a odborových svazech
 • Návrh na ustavení meziodvětvové a mezisvazové expertní poradní skupiny pro ekonomické dopady a pro redukci pracovní doby ve vybraných odvětví s regionální působností
 • Odborná publikace zaměřená na motivační úlevy z daňových odvodů firem
KA 3 – Analýza stávající legislativy v oblasti pracovního práva a pracovní doby s ohledem na zavádění podpory zkracování pracovní doby a zlepšování flexibilních forem práce
Cílem této KA je zmapování vývoje a využití různých flexibilních forem zaměstnanosti v ČR a také v širším mezinárodním měřítku v zemích EU. Jako základ bude proveden prostřednictvím nezávislé firmy celospolečenský průzkum o dosavadním využití různých forem zaměstnanosti v ČR. Dojde k posouzení vzájemného vztahu mezi cykličností ekonomického vývoje a rozšířením těchto forem zaměstnanosti. Pro jasné vymezení jednotlivých názorů bude organizováno 42 kulatých stolů (panelových diskusí) za účasti sociálních a dalších relevantních partnerů s cílem připravit, konzultovat a zpracovat návrhy na změnu legislativního prostředí a na opatření, která by vedla ke změně postojů státních orgánů a institucí.

Výstupy
 • Ustanovení mezirezortní a mezisvazové expertní skupiny pro legislativní prostředí z řad odvětvových a regionálních sociálních partnerů a zástupců neziskové, akademické a vědeckovýzkumné sféry
 • Návrh na změnu legislativního prostředí
KA 4 – Slaďování pracovního, osobního a rodinného života s vazbou na zkracování pracovní doby a flexibilní formy rozvržení pracovní doby
V této KA dojde k využití již zmapovaného dosavadního vývoje a využití flexibilních forem zaměstnanosti v ČR. Důraz bude kladen na jednotlivé věkové kategorie, posuzování vzájemného vztahu a podmíněnosti mezi charakteristikami demografického vývoje a rozšířením těchto forem zaměstnanosti. Mělo by dojít ke zhodnocení vztahu mezi flexibilními formami rozvržení pracovní doby a demografickými výhledy a trendy v ČR. S využitím analýzy dosavadní praxe dojde k prověření dalších možností prohlubování zkracování pracovní doby se zaměřením na usnadnění procesu slaďování pracovního, osobního a rodinného života. Součástí této KA by měl být zásadní dokument pod názvem "Manuál jednotného metodického prostředí pro zpracování možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy", který bude vydán nákladem 10 000 kusů a bude sloužit zejména zaměstnavatelům a zástupcům zaměstnanců (odborů) při realizaci kolektivního vyjednávání. Manuál bude jednoznačně obsahovat možnosti pro rozvoj problematiky zkracování pracovní doby s náhradou mzdy a bude tedy nedílnou součástí procesu kolektivního vyjednávání na nejnižší úrovni podniků.

Výstupy
 • Manuál jednotného metodického prostředí pro zpracování možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy
KA 5 – Přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí
Tato aktivita se bude postupně prolínat se všemi předchozími a z hlediska výstupů projektu bude sehrávat nezastupitelnou roli. Proto je hlavním cílem této KA a zejména její přidanou hodnotou koordinace a zobecnění dobré praxe ze zahraničí v jednotlivých výstupech. V této KA se uskuteční 4 mezinárodní konference na území ČR odborně zaměřené na jednotlivé KA za účasti relevantních partnerů v rámci zemí EU. Cílem konferencí bude předání zkušeností z vybraných zemí EU s jednotlivými tématy uvedenými v KA. KA bude dále obsahovat zahraniční cesty 16ti pětičlenných týmů, které se zúčastní 4 denních setkání s národními, regionálními nebo profesními partnery v
zemích EU, které mají s danou problematikou největší zkušenosti, a nebo v ní dosahují dobrých výsledků.

Výstupy
 • Sborník dobré praxe ze zahraničí
 • Informační materiál o současném stavu v oblasti zkracování pracovní doby a zavádění flexibilních forem práce ve 4 jazycích
KA 6 – Řízení projektu
Tato KA bude rozdělena do dvou částí, která bude v první části obsahovat řízení projektu prostřednictvím managementu financovaného z nepřímých nákladů. Tato struktura bude dbát na technické zajištění, zpracování a dodržování časového a finančního harmonogramu projektu vč. zpracování administrativy. Druhou část řízení projektu je třeba vnímat jako odborný (gestorský) dohled nad propojením odborných KA s dopady na cílovou skupinu prostřednictvím sociálního dialogu na odvětvové a regionální úrovni. Samotné KA jsou natolik odborně zaměřené, že je naprosto nezbytné koordinovat a řídit jednotlivé pracovní pozice až do úrovně expertů na odvětvové či regionální úrovni.

KONTAKT

 • Petr Jaroš – manažer za SP ČR (tel: 225 279 809, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět