Byznys volá po okamžité akci na podporu hospodářství zasaženého koronavirem

Konfederace evropského podnikání, BusinessEurope, vyjadřuje soustrast a podporu rodinám, které v důsledku koronaviru ztratily své blízké, a současně i vděk všem pracovníkům a podnikům za odolnost a prokázanou odvahu postarat se o nemocné a udržet dodávky zboží a služeb, na kterých jsme všichni závislí. Zejména se pak soustředí na výčet základních opatření na  úrovni národní i evropské, potřebných ke zmírnění dopadů krize na ekonomický život v Evropě a podpoře firem při jeho plné obnově. 

Originální dokument najdete zde (AJ)

Svaz pozici podporuje, ale zároveň dodává a jako první vystoupil s následujícím apelem na EK:
Komise by měla vzít v úvahu skutečnost, že současná situace nám brání řádně konzultovat její iniciativy na vnitrostátní i evropské úrovni v důsledku zrušených schůzek, služebních cest atd. Proto žádáme Komisi, aby mimo jiné, zohlednila současnou situaci a zajistila řádné konzultace se zúčastněnými stranami, kterým by na to mělo být poskytnuto více času. Striktní lhůty mnoha veřejných konzultací a rychlost, s jakou Komise předkládá své iniciativy, situaci vůbec neodrážejí.

BusinessEurope souhlasí a v dalších konkrétnějších dokumentech ji slibuje zohlednit. Tuto iniciativu Svazu podporuje také státní tajemnice Úřadu vlády Hrdinková, která ji skrze komisařku Jourovou komunikovala do EK.  Výzva byla také předána SZ v Bruselu (velvyslanci Dürr a Zajiček).

COVID-19 bude mít v nejbližším období výrazný vliv na hospodářský růst v EU
Míra krátkodobého poklesu ekonomické aktivity bude záviset jak na šíření viru, tak na rozsahu opatření přijatých k zabránění jeho šíření.  Poslední vývoj naznačuje, že dopad bude významný a některé členské státy EU pocítí krátkodobě masivní pokles ekonomického výkonu. Jde zejména o následující dva vlivy:

 1. Omezení hospodářské činnosti vlivem restrikcí pohybu a kontaktu osob, zavedených v různé míře vládami členských států. Upozorňujeme na významný dopad pro všechny firmy. Nejde jen pro cestovní ruch, pohostinství, či maloobchod.
 2. Stále není plně obnovena výroba v Číně, což omezilo nutné dodávky i pro evropský průmysl. Ekonomickou aktivitu narušuje také uzavírání a omezování výrobních kapacit uvnitř EU. Omezení dopravy napříč Evropou, kvůli šíření COVID-19, situaci dále zhoršuje.
 3. Volatilita finančních trhů může problémy dále prohloubit. Klesá důvěra podniků i spotřebitelů. Dochází k poklesu poptávky.

Odpovědností orgánů veřejné moci je zejména zajistit rovnováhu mezi ochranou veřejného zdraví (omezení šíření viru) a zároveň zachováním životně důležité ekonomické aktivity.

Je nutno rychle přijmout komplexní balíček opatření na pomoc podnikům. Mnohé, zejména malé a střední, čelí nebo budou čelit vážným finančním potížím. Je třeba zajistit, aby maximum firem tyto tlaky přestálo a následně se mohly podílet na ekonomickém oživení.

 • Je třeba zachovat vhodnou měnovou politiku. Počítáme s tím, že ECB ve spolupráci s EIB a dalšími institucemi, budou pokračovat v zavádění vhodných opatření dle vývoje situace. To zahrnuje zejména zajištění odpovídající likvidity pro finanční systém. Zejména je nutné zajistit, aby podniky měly dostupné zdroje půjček. Program ECB Cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) by měl být rozšířen v čase a rozsahu.
 • Finanční regulátor a orgány dohledu by měly být připraveny provést další opatření ke stabilizaci finančních trhů. Týká se to zejména oblasti podnikových a bankovních dluhopisů. Zde jsou potřeba specifická opatření nezbytná pro zachování dostupného financování reálné ekonomiky, včetně vytvoření tzv. moratoria pro zdravé dlužníky, kteří čelí kvůli COVID-19 problémům s likviditou a odklad splátek do doby, než se ekonomika trochu zotaví. Je žádoucí zavedení jakýchkoli nástrojů, které mohou snížit úvěrovou zátěž podniků. (Včetně zavedení nových makroobezřetnostních opatření, zvýšení kapitálu spojeného s přezkumem cílů interních modelů a dokončení návrhů Basel III.)
 • Fiskální politika musí podpořit domácí poptávku, čelící dočasnému poklesu. Členským státům musí být proto povoleno dočasně využívat maximální flexibility zabudované do Paktu o stabilitě a růstu. Je potřeba zvážit i dočasné pozastavení jeho uplatňování, s využitím tzv. obecné únikové doložky. Podobná flexibilita by měla být rozšířena i na země, které v současnosti musí dosahovat vysoké přebytky v souvislosti s dohledem po záchranných programech.
 • Je důležité aby EK rychle poskytla velmi jasná pravidla a informace ohledně toho, jak bude aplikovat Pakt o stabilitě a růstu v této situaci a jaký prostor pro opatření poskytuje, protože státy musí vynaložit značné prostředky na řešení zdravotních, ekonomických a dalších dopadů COVID-19. Výjimečné okolnosti v některých členských státech si mohou vynutit, aby EK a Rada zvážily možnosti i nad rámec zmíněných opatření, s cílem umožnit ambiciózní fiskální stimul, koordinovaný mezi členskými státy a orgány EU. Ve střednědobém výhledu by také členské státy měly zvážit zvýšení veřejných investic, včetně plánovaných oprav a údržby, jakožto dodatečný stimul.
 • Jsou zapotřebí specifická opatření na podporu společností s dlouhodobě životaschopnými obchodními modely, aby přečkaly současný pokles. Značný počet zejména malých a středních podniků bude mít problémy s likviditou i solventností v důsledku samotného COVID19, nebo opatření přijatých k zabránění šíření viru (např. dočasné uzavření výrobních prostor).

Členské státy musí naléhavě chystat a provádět konkrétní opatření na podporu těchto podniků, například:

 • Poskytování státních záruk za úvěry podnikům.
 • Odklad platby daní a plateb na sociální zabezpečení, případně cílené snížení sazeb DPH.
 • Podpořit tzv. „kurzarbeit“ pro firmy, které musely uzavřít výrobu kvůli viru, vládním omezením, nebo v důsledku prudkého poklesu poptávky.
 • Flexibilita ohledně podpor v nezaměstnanosti.
 • Vyjasnit vše ohledně ustanovení o „vyšší moci“. EU by měla vyzvat členské státy, aby zvážily COVID-19, ve spojení s dalšími relevantními faktory (např. zákazy cestování, zastavení práce, nucené uzavření obchodu) jakožto zásah „vyšší moci“ ovlivňující smluvní vztahy.
 • Prominutí pokut plynoucích z opožděné platby nebo nedokončení vládní zakázky.

Členské státy by také měly zrychlit implementaci Evropské směrnice o insolvenci, aby pomohly životaschopným podnikům přežít současné potíže.

Evropská unie zejména musí učinit následující:

 • Komise musí být připravena navýšit „Investiční iniciativu v reakci na virus Korona“, která je nyní ve výši 37 miliard EUR. Cílem je podpora zdravotnických systémů, MSP, trhu práce a zranitelných částí ekonomiky. Musí se jednat o skutečnou dodatečnou podporu přímo evropským firmám a zaměstnancům, nad rámec té, kterou poskytují členské státy
 • Další okamžitá podpora by měla být zajištěna přesměrováním nepřidělených strukturálních fondů. Je třeba rychle aktivovat Fond solidarity EU pro mimořádné situace v oblasti zdraví. Termíny a uzávěrky související s probíhajícími a budoucími granty a smlouvami musí být posunuty a přizpůsobeny situaci.
 • Je nutná flexibilita při aplikaci pravidel o státní podpoře a nadále zajistit rovné podmínky pro podniky napříč jednotným trhem.
 • Musí být zaveden Evropský plán obnovy. K tomu je nutná rychlá shoda na víceletém finančním rámci (VFR). Plán by měl zahrnovat významnou roli InvestEU. Je třeba zvážit snížení podílu národního spolufinancování a odložení lhůt pro předkládání návrhů a zpráv u stávajících programů a vzhledem k okolnostem možná na omezenou dobu snížit podíl národního kofinancování.
 • Musí být vytvořen nový evropský plán elektronizace zdravotnictví (e-health), včetně centralizovaného mechanismu na úrovni EU, pro sledování celého hodnotového řetězce v odvětví zdravotnictví.

Musíme chránit Vnitřní trh. Komise musí pečlivě sledovat každé narušení Vnitřního trhu a odrazovat od vytváření národních překážek, které by odporovaly zásadám solidarity a proporcionality. Zejména nesmí být blokována kamionová přeprava zboží v rámci jednotného trhu EU. Musí být zajištěn přeshraniční pohyb služeb nutných pro údržbu zdravotnických zařízení a kritických výrobních procesů a vybavení.  Musí být naléhavě odstraněny zákazy vývozu osobních ochranných prostředků, zdravotnického vybavení a zdravotnických prostředků, které nedávno zavedly členské státy.

Fára Pavel
/
kategorie EU infoservis
zpět