Nová pravidla koordinace pro volný pohyb osob v reakci na COVID-19

Fungující jednotný trh je motor evropské integrace, zdroj růstu, konkurenceschopnosti pro podniky a sociální jistoty pro evropské občany. Evropská komise se proto od počátku pandemie COVID-19 usiluje o nastolení rovnováhy mezi ochranou zdraví občanů a zachování jeho funkce. V březnu vydala první sdělení vybízející ke koordinaci přijímaných opatření, v květnu připravila vodítka pro koordinaci postupného uvolňování přijatých restrikcí, v červenci se zaměřila na obtížnou situaci sezonních pracovníků.

13. října 2020 bylo přijato Doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19. Cílem tohoto doporučení je zamezit roztříštěnosti přístupů, zvýšit transparentnost a předvídatelnost pro občany a podniky, zajistit koordinaci všech opatření, která mají dopad na volný pohyb a poskytnout občanům a podnikům veškeré informace.

Jednostranná opatření v této oblasti by mohla přinést značná narušení, neboť podniky a občané se musí vyrovnat s celou řadou rozdílných a rychle se měnících opatření. To je zvláště škodlivé v situaci, kdy již bylo evropské hospodářství virem výrazně postiženo.

O omezeních volného pohybu by se mělo uvažovat pouze tehdy, když mají členské státy dostatečné důkazy k odůvodnění těchto omezení z hlediska jejich přínosu pro veřejné zdraví a mají opodstatněné důvody se domnívat, že by daná omezení byla účinná.

Společná kritéria a mapování

Každý týden by členské státy měly Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytovat dostupné údaje o těchto kritériích:

  • počet nově oznámených případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů
  • počet testů na 100 000 obyvatel provedených během posledního týdne (míra testování)
  • procentní podíl pozitivních testů provedených během posledního týdne (míra pozitivity testů)

Na základě těchto údajů by ECDC mělo každý týden zveřejňovat mapu členských států EU rozdělenou podle regionů s cílem podpořit členské státy při jejich rozhodování. Jednotlivé oblasti by měly být označeny těmito barvami:

  • zelená, je-li čtrnáctidenní míra hlášení nových případů nižší než 25 a míra pozitivity testů je nižší než 4 %;
  • oranžová, je-li čtrnáctidenní míra hlášení nových případů nižší než 50, ale míra pozitivity testů je 4 % nebo vyšší, nebo pokud je čtrnáctidenní míra hlášení nových případů mezi 25 a 150 a míra pozitivity testů je nižší než 4 %;
  • červená, je-li čtrnáctidenní míra hlášení nových případů 50 nebo vyšší a míra pozitivity testů je 4 % nebo vyšší, nebo je-li čtrnáctidenní míra hlášení nových případů vyšší než 150;
  • šedá, pokud nejsou k dispozici dostatečné informace nebo je-li míra testování nižší než 300.

Omezení volného pohybu

Členské státy by neměly omezovat volný pohyb osob cestujících do zelených oblastí nebo z nich. Při zvažování, zda uplatnit omezení, by měly respektovat rozdíly v epidemiologické situaci mezi oranžovými a červenými oblastmi a jednat přiměřeným způsobem. Měly by rovněž zohlednit epidemiologickou situaci na svém vlastním území.

Členské státy by v zásadě neměly odpírat vstup osobám cestujícím z jiných členských států. Členské státy, které považují za nezbytné zavést omezení, by mohly vyžadovat, aby osoby cestující z jiných než zelených oblastí:

  • podstoupit karanténu
  • po příjezdu podstoupit test na COVID-19

Členské státy mohou nabídnout možnost nahradit toto testování testem provedeným před příjezdem. Členské státy by rovněž mohly požadovat, aby osoby vstupující na jejich území předložily formuláře pro vyhledávání cestujících. Měl by být vytvořen společný evropský formulář pro vyhledávání cestujících, který by členské státy mohly společně používat.

Koordinace a informování veřejnosti

Členské státy, které hodlají uplatňovat omezení, by měly před jeho vstupem v platnost nejprve informovat dotčený členský stát, jakož i ostatní členské státy a Komisi. Informace by měly členské státy poskytnout pokud možno 48 hodin předem. Členské státy by rovněž měly veřejnosti poskytovat jasné, komplexní a včasné informace o veškerých omezeních a požadavcích. Obecně platí, že tyto informace by měly být zveřejněny 24 hodin před vstupem opatření v platnost.

Evropský byznys

Podniky operující na Jednotném trhu EU snahu a iniciativu Komise vítají. Druhá vlna pandemie COVID-19 přiměla členské státy v zájmu ochrany zdraví svých občanů přijímat nová restriktivní opatření. Různé formy a načasování těchto restrikcí negativně omezily zejména interní mobilitu EU a situaci na hranicích. Nejistota podniků se zvýšila. Byznys uvítá zejména praktická opatření – jednotný formulář pro vyhledávání cestujících, strategii testování, vzájemné uznávání testů, sjednocení délky karantény, rychlý přístup k informacím (Re-open EU). Současně však zdůrazňují, že veškeré formální požadavky uložené občanům a podnikům musí mít konkrétní přínos pro úsilí v oblasti veřejného zdraví za účelem boje proti pandemii a nesmí vytvářet nepřiměřenou a zbytečnou administrativní zátěž.

V rámci BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, byla vytvořena ad hoc pracovní skupina pro sledování aplikace přijatého doporučení na národních úrovních v zájmu zvýšené jistoty podniků operujících na vnitřním trhu EU a SP ČR je v ní zastoupen.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět