Vodítka k náležité péči pro EU firmy, jak se vypořádat s rizikem nucené práce

Evropská komise si ve sdělení k revizi obchodní politiky z 18. 2. 2021 vytyčila za cíl posílit udržitelnost a odolnost globálních hodnotových řetězců EU firem s cílem vymýtit z nich nucenou práci.

O naplnění cíle EK usiluje prostřednictvím kombinace legislativních a nelegislativních opatření. EU již implementovala povinné normy v některých sektorech (minerály), nyní EK připravuje horizontální legislativu „Sustainable Corporate Governance and Due Dilligence“, která bude obsahovat povinné dodržování náležité péče i vymáhací mechanismy v případě nedodržování zásad environmentální a sociální udržitelnosti v rámci celého GVC, vč. rizik spojených s vykonáváním nucené práce. EK aktivně podporuje efektivní implementaci mezinárodních standardů o zodpovědném chování firem (OECD, UN, ILO).

Dne 12. 7. EK společně s ESVA (Evropská služba vnější akce) rozeslala ČS nová vodítka týkající se náležité péče (due dilligence) pro podniky v EU v souvislosti s riziky nucené práce v jejich globálních hodnotových řetězcích, která představí Výboru pro obchodní politiku. Jedná se o nezávazná doporučení, jejichž cílem je sdílet s firmami dobrou praxi k vymýcení nucené práce a připravit byznys na povinnou náležitou péči. Vodítka nevytváří žádnou novou povinnost pro EU firmy.

V obecné rovině by firmy neměly hledět pouze na krátkodobé zisky, ale zaměřovat se na dlouhodobější horizont v kontextu udržitelnosti a zodpovědného chování. Firmy by měly zásady náležité péče implementovat do svých politik řízení s cílem předcházet a zmírňovat nepříznivé dopady, které způsobují nebo k nimž přispívají. Implementace vodítek je v zájmu samotných firem, jelikož mohou posílit svou reputaci a zvýšit atraktivitu pro investory a obchodní partnery.

Dle vodítek by se firmy měly řídit principem nulové tolerance nucené práce, mj. i v souvislosti s náborem pracovníků v rámci celého globálního hodnotového řetězce, usnadnit podávání zpráv o riziku nucené práce, podporovat jejich implementaci, vč. finanční podpory, podporovat sociální dialog v rámci podniků, zvedat povědomí o nucené práci u klíčových zaměstnanců a vytvářet závazné podmínky pro pokrok ohledně nucené práce v globálních hodnotových řetězcích.

Vodítka dále uvádějí seznam rizikových faktorů u zemí (neratifikace klíčových úmluv ILO, státně řízené masové pracovní programy, opatření proti poklidným stávkám aj.), pracovníků (přítomnost dětí na pracovišti, migrantů, kteří nehovoří místním jazykem, rekrutování prostřednictvím třetích stran, absence písemných pracovních smluv, zaměstnávání „načerno“, existence dluhových schémat, využívání fyzických trestů aj.). Vodítka obsahují dobrou praxi k otázkám byznysu a genderu, etnických a náboženských minorit a doporučení ke spolupráci s lokálními autoritami.

Více zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět