Komise se chystá zregulovat práci v digitálních platformách

Jen 1-2 % pracovní síly v Evropské unii má práci pro digitální platformy jako hlavní příjem a 10 % ji má jen jako doplňkový příjem, přesto se Evropská komise rozhodla jít cestou regulace.

Komise dne 9. 12. 2021 zveřejnila svůj návrh KOM (2021) 762 o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Zlepšení pracovních podmínek v platformách si předsedkyně Evropské Komise Ursula von der Leyen vzala na mušku již ve své Agendě pro Evropu a  legislativní návrh se stal součástí pracovního programu na rok 2021.

Návrhu předcházela povinná dvoukolová konzultace evropských sociálních partnerů. BusinessEurope ve své reakci na druhé kolo konzultace v srpnu 2021 obecně podpořil cíle směrnice. Nicméně zdůraznil, že kategorie „platformový pracovník“ neexistuje a je třeba jasně rozlišit  zaměstnanecký statut a OSVČ, není třeba vytvářet žádnou další kategorii. Definice a určení statutu pracovníka je třeba nechat na národní úrovni a spíše podpořit samoregulaci na úrovni platforem, než zavádět preskriptivní regulaci. Evropští sociální partneři nedospěli k dohodě o společném postupu a EK tak dostala zelenou k legislativní iniciativě.

Cílem návrhu směrnice je zlepšit pracovní podmínky osob vykonávajících práci pro platformy předcházením a řešením nesprávné klasifikace jejich zaměstnaneckého statutu, podporou transparentnosti, spravedlnosti a odpovědnosti při řízení algoritmů při práci pro platformu, a zlepšením transparentnosti práce v platformě, včetně přeshraniční situace s cílem podpořit udržitelný růst digitálních pracovních platforem v EU. Návrh se týká digitálních pracovních platforem, které nabízejí své služby v EU, bez ohledu na místo jejich usazení.

Směrnice stanoví minimální práva, která se vztahují na každou fyzickou osobu v EU vykonávající práci pro platformu, která má nebo která na základě posouzení skutečností může mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo pracovní poměr, jak je definováno zákonem, kolektivními smlouvami, a praxí platnou v každém členském státě s ohledem na judikaturu soudního dvora. Práva stanovená ve směrnici týkající se ochrany fyzické osoby v při zpracováním údajů v souvislosti se správou algoritmů se rovněž vztahují na každou fyzickou osobu v EU vykonávající práci pro platformu, která nemá uzavřenou pracovní smlouvu nebo pracovní poměr, ve smyslu ustanovení návrhu týkajícího se “živnostníka provádějícího práci pro platformu“.

Návrh směrnice přichází s institutem „právní domněnky“. Členské státy přijmou nezbytná opatření v souladu se svými vnitrostátními a soudními systémy, aby zajistily smluvní vztah mezi digitální pracovní platformou, která do určité míry kontroluje výkon práce ve smyslu definice digitální pracovní platformy, a osobou provádění práce na platformě prostřednictvím této platformy, aby bylo možné předpokládat, že jde o zaměstnanecký poměr. Pro stanovení „určité míry kontroly“ návrh uvádí otevřený seznam kritérii. 

Návrh dává možnost „domněnku vyvrátit. Digitální pracovní platformy musí mít možnost vyvrátit domněnku uvedenou v článku 4 tím, že v soudním nebo správním řízení prokáží, že předmětný smluvní vztah není pracovněprávním vztahem definovaným zákonem, kolektivními smlouvami nebo praxí platnou v daném členském státu, s ohledem na judikaturu soudního dvora. SP ČR bude návrh analyzovat, v rámci BusinessEurope sledovat vývoj jednání a informovat.

Kompletní návrh na regulaci práce v platformách si můžete přečíst zde.

kategorie EU infoservis
zpět