Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti

Stávající znění § 4 odst. 5 písm. a ZKB nezohledňuje situaci na trhu tzv. multitenantních cloudových služeb, kde si odběratel (zákazník, správce informačního systému veřejné správy) obvykle vybírá v rámci technické kvalifikace takovou službu a její bezpečnostní politiku, která je kompatibilní s bezpečnostní politikou správce informačního systému veřejné správy.

Stanovisko SPČR k materiálu „Dokumenty navazující na Informační koncepci ČR"

Navazující dokumenty Informační koncepce ČR (IKČR) rozvíjí a dále rozpracovávají principy a cíle, které stanovila IKČR,  a skládají se z Metod řízení ICT veřejné správy ČR, Slovníku pojmů eGovernmentu, Národního architektonického rámce a Národního architektonického plánu. Ministerstvo vnitra se zároveň rozhodlo zvolit pro publikaci navazujících dokumentů IKČR formu propojených a vzájemně odkazujících internetových stránek, které společně tvoří a popisují Národní architekturu eGovernmentu.

Svaz zásadní připomínky k návrhu novely zákona o některých službách informační společnosti

Novela má zajistit přiměřené a účinné vymáhání zmíněného evropského nařízení. Dozorovým orgánem určuje Český telekomunikační úřad. Novela také napravuje dřívější úpravu přestupků. Novela obsahuje nově také vymezení přestupků fyzických osob a fyzických osob podnikajících. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení. Na fyzické osoby podnikající se pak uplatňují stejná pravidla jako na právnické osoby.

 

Společná pozice k Bíle knize o umělé inteligenci

Zástupci 15 zaměstnavatelských svazů a platforem umělé inteligence z deseti zemí střední a východní Evropy podepsali společnou pozici k Bílé knize o umělé inteligenci a předložili ji do veřejné konzultace.

Aktualizované stanovisko k návrhu zákona o Vojenském zpravodajství

SP ČR považuje za důležité bránit bezpečnost České republiky i v oblasti kyberprostoru a stejně tak si uvědomujeme, že je nutné věnovat náležitou pozornost bezpečnosti klíčových infrastrukturních prvků a systému České republiky proti kybernetickým nebo teroristickým útokům. Zajišťování bezpečnosti ČR však musí být řádně vyváženo vůči právům občanů ČR na ochranu soukromí a zabezpečení jejich dat.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Svaz požaduje jasné stanovení způsobu zanášení údajů do DTM a četnosti tohoto poskytování, nezapisování ochranných pásem, sjednocení značení sítí, nezávaznost vložených údajů, zneveřejnění některých údajů a úpravu řady sledovaných údajů.

OP TAK - přehled priorit dotací pro podnikatele

 
Nejdůležitějším dotačním programem pro podnikatele bude v letech 2021 až 2027 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Novou prioritou bude nakládání s vodami, posílí i význam digitalizace podniků.