Oběhové hospodářství a vize zeleného růstu

Recyklace s nulovou tolerancí přinese do roku 2030 úsporu materiálu 17 – 24 %.

Komise zvyšuje své ambice a na doporučení Evropské platformy pro účinné využívání zdrojů se do roku 2030 chystá zdvojnásobit produktivitu zdrojů v EU (měřenou pomocí poměru HDP vůči spotřebě surovin) z 15 % na 30 %. Očekává tak vytvoření dalších 180 000 pracovních míst, až 40tiprocentní uspokojení poptávky EU po surovinách, zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků a větší udržitelnost zejména malých a středních podniků.

Komise přišla dne 2. 7. 2014 s komplexním balíčkem evropského modelu zeleného růstu „K  oběhovému hospodářství“ (COM(2014) 398). Pokud jde o řízení odpadů, jako např. recyklace, učinila Evropa už značný pokrok. Nicméně v jednotlivých členských státech se výkonnost odpadového hospodářství různí. Jen šest členských států v EU dosahuje míry recyklace ve výši 85 %.  V ostatních státech se zatím stále recykluje jen 5 % odpadu.

Strategie Evropa 2020 identifikovala přechod směrem k zelené, nízkouhlíkové ekonomice účinně využívající energie a zdroje jako zásadní pro dosažení inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. EU již zavedla řadu politik a strategií zaměřených na podporu přechodu k nízkouhlíkové a zdrojově účinné ekonomice při současné snaze posilovat konkurenceschopnost EU. Mezi nejvýznamnější patří klimaticko-energetický balíček 2020.

Komise volá po silném politickém signálu k dlouhodobější předvídatelnosti potřebných investic tak, aby se recyklovatelné materiály (plasty, sklo, papír, kov, dřevo, guma a jiné) vrátily do ekonomiky jako druhotné suroviny za konkurenceschopné ceny. Komise se domnívá, že stanovení souboru jasných recyklačních cílů by mohlo tuto předvídatelnost zajistit. Od úspěšné implementace si Komise si slibuje vytvoření více než 180 000 přímých pracovních příležitostí, navíc ke 400 000 pracovním místům, která by se měla vytvořit v návaznosti na implementaci odpadové legislativy, která již vstoupila v platnost. To by vedlo k uspokojení 10 – 40% poptávky EU po surovinách a přispělo současně i k dosažení cíle snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030.

BUSINESSEUROPE i členské firmy SP ČR návrh nyní analyzují. Byznys obecně podporuje vizi Evropské komise o účinném využívání zdrojů. Stanovený cíl 30 % však považuje za příliš zjednodušený, aby mohl zohlednit tak komplexní proces, jako je opětovné využívání surovin, výroba a recyklace. Komise se ve svém návrhu mylně zaměřila na kvantitu spíše než na účinné využívání surovin.

Udržitelné rostoucí „oběhové hospodářství“ a nová pracovní místa

Součástí balíčku je i sdělení Komise „Iniciativa zelené zaměstnanosti: využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst“ (KOM(2014) 446).

Sdělení ukazuje, že účinnějším využíváním zdrojů vzniknou nové příležitosti pro hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst. Potenciál zelené ekonomiky pro zvýšení zaměstnanosti byl součástí doporučení roční analýzy růstu 2013 a 2014. Dynamické a dobře fungující trhy práce sehrávají klíčovou roli při přechodu k zelené ekonomice. Akce na úrovni EU by se měly zaměřit na: 1) překlenutí nedostatku potřebných dovedností, 2) předvídání změn, zajištění přechodů a podporu mobility, 3) podporu vytváření pracovních míst a 4) zajištění kvalitní databáze.

Sdělení mimo doporučení v oblasti rozvoje dovedností doporučuje členským státům to, co již mnohé z nich obdržely formou specifických doporučení – přesunout daňovou zátěž práce na environmentální daně.

Zelený akční plán pro malé a střední podniky

Součástí balíčku je i sdělení Komise „Zelený akční plán pro malé a střední podniky“ (KOM(2014) 440), jehož cílem je umožnit malým a středním podnikům proměnit výzvy v oblasti životní v obchodní příležitosti. Plán stanovuje klíčové cíle a přehled akcí, které budou implementovány na evropské úrovni v rámci víceletého finančního rámce 2014 - 2020. 

Akční plán by měl poskytnout malým a středním podnikům praktické informace, rady a podporu v tom, jak zlepšit jejich výkonnost, pokud jde o účinné využívání zdrojů. Plán počítá také s podporou účinných mechanismů pro transfery zelených technologií, usnadněním přístupu k financím za účelem zlepšení výkonnosti v oblasti účinného využívání zdrojů a podporou přístupu na trh pro malé a střední podniky.

K  oběhovému hospodářství (COM(2014) 398) (AJ) [pdf 160 kB]  (ČJ) + příloha [pdf 92 kB] (AJ) 

Iniciativa zelené zaměstnanosti: využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst (KOM(2014) 446) [pdf 322 kB]

Zelený akční plán pro malé a střední podniky (KOM(2014) 440) [pdf 253 kB]

Více informací

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět