Akční plán Komise pro integraci státních příslušníků z třetích zemí

Politické priority a nástroje pro akce na úrovni EU na podporu iniciativ členských států

Akční plán pro integraci státních příslušníků z třetích zemí je společně s reformou směrnice EU o systému modrých karet a novým rámcem migračního partnerství součástí tzv. migračního balíčku.

Evropské společnosti jsou a budou stále rozmanitější. Dnes žije v EU 20 miliónů osob z nečlenských států EU, což tvoří 4 % její celkové populace. Mobilita lidí v různé intenzitě a z různých důvodů se stane charakteristickým rysem 21. století v Evropě a ve světě. To znamená, že EU bude muset přidat nejen, pokud jde o vyrovnání se s migračními toky, ale i co se týče jejích integračních politik pro občany z třetích zemí.

EU podporuje členské státy v jejich integračních politikách již řadu let. V roce 2014 Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA) znovu potvrdila Společné principy EU pro integrační politiky imigrantů z roku 2004, které představují společný přístup k integraci občanů z třetích zemí. V roce 2011 Evropská komise vypracovala Evropskou agendu pro integraci občanů z třetích zemí, volající po posíleném a koherentním přístupu k integraci napříč různými politickými oblastmi a řídícími úrovněmi. Během těchto let mnoho členských států vyvinulo své integrační politiky v souladu s jejich národním kontextem a EU sehrála důležitou roli v podpoře jejich aktivit. Ale i přes všechny tyto snahy se občanům z třetích zemí v EU stále daří hůř než občanům EU, a to jak co se týče zaměstnání, tak i vzdělání a sociálního začlenění.

Komise tedy nyní zveřejnila sdělení KOM(2016) 377 Akční plán pro integraci občanů z třetích zemí. Chce tak reagovat na nové potřeby a spojit integrační politiku a opatření s individuálními potřebami občanů, kteří přicházejí do EU legálně a z různých důvodů. Komise přináší v dokumentu konkrétní opatření pro jednotlivé oblasti. Komplexně se věnuje zejména předvstupní a předpříjezdové přípravě, vzdělávání, zvláště výuce jazyka, včasnému přístupu dětí ke vzdělávání (v kontextu Evropského rámce kvality předškolního vzdělávání a péče), doplňování dovedností u nízko-kvalifikovaných osob, integraci na trhu práce a do odborného vzdělávání a přípravy, procesu uznávání dovedností a kvalifikací, přístupu k základním službám, aktivní účasti na občanském životě a sociální inkluzi.

Aby tyto cíle naplnila, hodlá Komise posílit svoji koordinační roli a podporovat spolupráci mezi jednotlivými aktéry a zainteresovanými stranami v oblasti integrace imigrantů. Jmenovitě se chystá posílit úlohu Evropské integrační sítě a Evropského fóra pro migraci.

pdfSdělení KOM(2016) 377385.57 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět