Stanovisko SP ČR k návrhu modifikované modré karty

 

Modrá karta (směrnice o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (2009/50/ES)) byla přijata v roce 2009 a jejím cílem bylo usnadnit přístup vysoce kvalifikovaných státních příslušníků z třetích zemí a jejich rodin na pracovní trh EU a jejich mobilitu cestou harmonizace podmínek vstupu a pobytu v rámci celé EU a stanovení souboru jednotných pravidel. Směrnice tedy měla přilákat vysoce kvalifikované pracovníky z okolního světa a vyrovnat se tak s úzkými místy na trhu práce EU a tím přispět ke konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu.

Modrá karta však svou úlohu nesplnila. Prokázala mnoho vnitřních nedostatků jako např. restriktivní podmínky přijetí a velmi omezené možnosti mobility uvnitř EU. Hlavní příčinu však Komise spatřuje v příliš velké konkurenceschopnosti paralelních národních schémat pro přilákání kvalifikované pracovní síly a talentů z třetích zemí.

Komise proto nyní přichází s návrhem, který je postaven především na zrušení národních režimů. Tím se dotkla, a to zcela oprávněně citlivého místa členských států – principu subsidiarity, protože politiky legální migrace, volba nástrojů a stanovení kritérií a množstevních limitů pro vstup a pobyt státních příslušníků z třetích zemí je primárně v kompetenci národních států.

S tím nelze než souhlasit, ale vlna odporu proti modré kartě zastřela i některá zlepšení, která by mohla v kombinaci s již existujícími unijními nástroji a doplněna národními schématy přispět k dostupnosti vysoce kvalifikované pracovní síly pro evropské podniky. Tento pragmatický přístup k modifikované modré kartě je také hlavním poselstvím stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu Komise.

pdfStanovisko SP ČR k modrým kartám322.58 KB

pdfNávrh Evropské komise KOM(2016) 378602.41 KB

Snaha Komise o atraktivnější modrou kartu

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět