Evropský byznys k nedostatku pracovníků s potřebnými dovednostmi

Svaz plně podporuje společné prohlášení evropského byznysu k nedostatku některých profesí na trhu práce. Již dva roky se v národní zprávě Evropské komise (EK) pro Českou republiku objevuje varování, že omezený přístup podniků k pracovní síle s potřebnými dovednostmi (45 % strojírenských, 40 % stavebních podniků) může mít vážný dopad na budoucí hospodářský růst.

Evropské zaměstnavatelské a podnikatelské střešní i odvětvové svazy společně hledají cestu, jak vyřešit kritický nedostatek některých profesí cestou lepšího sladění dovedností s potřebami trhu práce. Tento kritický stav ohrožující budoucí hospodářský růst není žádnou novinkou. 40 % firem v Evropě a 60 % firem v rámci OECD má omezený přístup k pracovní síle s potřebnými dovednostmi.

Evropský byznys je touto stále se zhoršující situací znepokojen a upozorňuje, že to bude mít negativní dopad na inovace a produktivitu jak v inovativním průmyslovém sektoru, tak v oblasti služeb.

Zástupci evropského byznysu se proto rozhodli pro společné provolání směrem k tvůrcům politik a sociálním partnerům na všech úrovních, aby se přednostně zaměřili na opatření, která by pomohla snížit tento nesoulad dovedností.

Nedostatky na trhu práce jsou zapříčiněny jak cyklickými tak strukturálními faktory, a je třeba se jimi zabývat. Pozitivní je, že cyklus ekonomického oživení za poslední roky vyústil v silnou tvorbu pracovních míst. Od roku 2014 bylo vytvořeno okolo 13 milionů nových pracovních míst. Nicméně stále mnoho volných pracovních míst zůstává stále neobsazeno a mnoho zaměstnavatelů čelí problému najít pracovníky s potřebnými dovednostmi. Navíc v některých zemích je stále míra nezaměstnanosti 10 % a víc.

Nesoulad dovedností je tím největším determinantem nedostatků na trhu práce. Zejména STEM dovednosti (věda, technologie, inženýrství, matematika) jsou stále více žádány zaměstnavateli napříč sektory v různé intenzitě a digitalizace činí tyto požadavky ještě intenzivnější.

Zaměstnavatelé proto vyzývají tvůrce politik a sociální partnery na EU i národních úrovních, aby spolupracovali v zájmu zlepšení situace. To znamená zaměřit se na tyto priority:

  • Reformovat vzdělávací systémy a systémy odborné přípravy.
  • Vypracovat novou strategii VET (odborné vzdělávání a příprava) do roku 2030.
  • Posílit spolupráci mezi byznysem, školami, odbornými školami a universitami.
  • Posílit roli sociálního dialogu.
  • Vyvinout konkrétní iniciativy k překlenutí nedostatku digitálních dovedností, jako třeba cestou usnadnění dosažení STEM dovedností na různých úrovních vzdělávání po různých liniích vzdělávání a odborné přípravy.
  • Podpořit pracovní mobilitu napříč Evropou i uvnitř členských států.
  • Vytvořit a obnovit politický rámec EU pro migraci z třetích zemí.

Evropská dimenze může být nápomocna vzájemnému učení mezi členskými státy a sociálními partnery. Zejména finanční zdroje EU můžou sehrát pozitivní úlohu při podpoře lepších dovedností, přípravě na zaměstnání a sladění dovedností, a současně i při adaptaci vzdělávacích systémů a odborné přípravy na digitalizaci. EU iniciativy, pokud mají mít přidanou hodnotu, musí být dobře zacílené, efektivnější a musí se vyvarovat rizika, že zvolené nástroje a aktivity budou neúčinné, fragmentované a nekoordinované. Zaměstnavatelé se dovolávají zejména EK a úřady ESF v členských státech, aby společně se sociálními partnery na všech úrovních vytvářeli evropské a národní iniciativy zaměřené na investice do dovedností. Zapojení sociálních partnerů je zásadní, aby vynaložené prostředky skutečně podpořily reálné potřeby zaměstnavatelů a pracovníků v celé Evropě.

Vladimíra Drbalová

Příloha: Společné prohlášení evropských zaměstnavatelských svazů

Gbelec Ondřej
/
kategorie BusinessEurope
zpět