Komise zveřejnila „country reports“: Jak si vede ČR?

Česko  nastoupilo cestu konvergence, nedostatečně využívá svůj růstový potenciál.

Pokud jde o základní makroekonomické ukazatele, Česká republika si vede velmi dobře, v roce 2016 ji Evropská komise předpovídá růst 4,5 %, nezaměstnanost se snížila na 4,9 %, veřejná zadluženost a veřejné finance jsou pod kontrolou. Česká republika dotahuje i hlavní cíle stanovené ve Strategii Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, investice do výzkumu, vývoje a inovací, předčasné ochody ze škol, riziko chudoby a sociálního vyloučení. Česká republika částečně pokročila i v naplňování specifických doporučení, v oblasti boje proti daňovým únikům, zlepšení transparentnosti veřejných zakázek, po průtazích byl schválen zákon o vysokých školách a zlepšil se přístup k předškolní péči o děti. 

Česká republika disponuje růstovým potenciálem, je plně zapojena do globálních hodnotových řetězců, ale slabiny jsou v detailu, v nedotažených reformách či nesystémových opatřeních s dopadem na podnikatelské prostředí. Komise konstatuje nulový pokrok, pokud jde o zjednodušení daňového systému, omezený pokrok v přesunu daňového zatížení od práce do jiných oblastí, a všímá si, že zvýšené investice do vědy a výzkumu nepřinášejí přesvědčivé výsledky, veřejná správa je neefektivní, podíl e-governmentu je nejnižší v EU. ČR pokulhává za EU, jak pokud jde o dopravní infrastrukturu, tak energetickou účinnost.

SP ČR nyní zprávu Evropské komise o stavu české ekonomiky (tzv. Country report) analyzuje. Kritika i kladné hodnocení v řadě oblastí koresponduje v mnohém s jeho vlastním hodnocením.  SP ČR vítá, že v oblasti vzdělávání leží na srdci Komise další vzdělávání učitelů a atraktivita povolání učitele. Je však zklamán, že v oblasti vzdělávání se Komise opakovaně orientuje příliš směrem k inkluzi než k reálným potřebám české ekonomiky. Pro konkurenceschopnost průmyslu v České republice považuje SP ČR za důležitý především rozvoj a zlepšení dovedností a jejich sladění s požadavky trhu práce a potřebami podniků. Důraz klade zejména na rozvoj duálních systémů a podporu technického a odborného vzdělávání. V tomto bodě však Komise již dva roky mlčí.

pdfZpráva o České republice1.36 MB (pdfAJ1.28 MB)

Další informace

Stanovisko SP ČR ke Zprávě

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět