Stanovisko k Návrhu rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy

Cíl a kontext dokumentu

  • Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh rozdělení alokací evropských fondů EFRR, ESF+ a FS do operačních programů příštího období OP TAK (MPO), OP JAK (MŠMT), OP Z+ (MPSV), OP ŽP (MŽP), OP D (MD) a IROP (MMR).
  • Víceletý finanční rámec musí být ještě schválen Evropským parlamentem a některé otázky se musí dořešit. Z těchto důvodů nelze považovat předkládané návrhy alokací jednotlivých operačních programů za zcela finální.

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz zásadně nesouhlasí zejména s navrženým krácením prostředků pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a také pro Operační program Zaměstnanost+ (OP Z+). Návrh neodpovídá dosavadním věcným diskusím, kde oproti návrhům z přelomu března a dubna 2020 by se například u OP TAK jednalo ve srovnání s původním odhadem 100 % alokace pro OP TAK o pokles cca 27,5 mld. Kč, tedy o téměř 29 %, a to přesto, že celková alokace pro operační programy vzrostla o 15 mld. Kč. Tato částka se tak v řadě specifických cílů ještě více vzdaluje od provedených analýz absorpční kapacity či tržní situace.

Konkrétní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme o navýšení alokace určené pro OP TAK a OP Z+ takovým způsobem, aby byly po celé programové období 2021-2027 zajištěny prostředky na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, nízkouhlíkové transformace průmyslu a energetiky, digitalizace podniků, upskillingu a reskillingu pracovníků, oběhového hospodářství či hospodaření s vodou.
  • Žádáme zajistit potřebné zdroje pro projekty firem pro plnění energeticko-klimatických cílů, které například MPO bude muset vůči EK vykazovat a se kterými počítalo ve svém návrhu Vnitrostátního plánu. Je nutné zvýšit celkovou alokaci na tuto oblast a zároveň zvýšit podíl OP TAK na plnění tohoto cíle.
  • Dochází k poklesu rozdělované alokace v ESF+ o zhruba 20,9 mld. Kč oproti návrhu z března 2020. SP ČR nesouhlasí s takovýmito výraznými škrty, zejména proto, že podpora vzdělávání, digitalizace školství a reformy trhu práce, vyžadující investice do upskillingu a reskillingu pracovníků jsou jedním z klíčových cílů EK.
Celé stanovisko a konkrétní argumenty naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět