13. Výroční zasedání OECD LEED: Růst produktivity, tvorba pracovních míst a inkluze

Praha v průběhu dubna hostila 13. Výroční fórum OECD LEED zaměřené na růst a strategie zaměstnanosti v jednotlivých regionech.


Praha v průběhu dubna hostila 13. Výroční fórum OECD LEED zaměřené na růst a strategie zaměstnanosti v jednotlivých regionech. OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – je unikátní platformou, v rámci které spolupracují vlády členských zemí OECD a hledají společně odpovědi na současné výzvy v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Program LEED je program OECD zaměřený na lokální ekonomický rozvoj a zaměstnanost, který poskytuje podporu a poradenskou činnost vládám a společnostem již od roku 1982, jak se vyrovnat se změnami v rychle se měnícím světě. Fórum OECD LEED je o partnerství, místním rozvoji a umožňuje setkání odborníků s více než 3.500 členy z 65 zemí. Tato síť zahrnuje partnery z veřejné správy, měst, regionálních rozvojových agentur, úřadu práce, vzdělávacích a výzkumných institucí, podnikatelského sektoru a nevládních organizací. Fórum umožňuje rozvinout partnerství, sdílet lokální řešení a vytvářet prostor pro lepší řešení problému v hospodářském rozvoji, zaměstnanosti, dovednostech a sociálním začleňování.

Napříč OECD existuje mnoho hlasů, které obhajují ústup od globalizace. Výzkum OECD poukazuje v této souvislosti na dvě výzvy – vzrůstající nerovnováhu a zpomalení růstu produktivity. K řešení těchto výzev bude potřeba využít široké spektrum politik.

Fórum zahájil náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk Semerád a zástupkyně generálního ředitele OECD Mari Kiviniemi. V úvodním panelu vystoupil Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí, který ve svém vystoupení hovořil o úloze vlád, posílení důvěry občanů v politiky, ale současně i o osobní odpovědnosti jednotlivců za svůj osobní a pracovní rozvoj a úloze rodiny.

V první plenární diskusi o posílení produktivity, vytvářením pracovních míst a začleňování prostřednictvím zaměstnanosti a dovedností zastupoval byznys a podniky v České Republiky 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jan Rafaj a ředitel vnějších vztahů ŠKODA Auto Michal Kadera.

Diskuse se zaměřila na tyto základní okruhy: Jaká je role politiky zaměstnanosti a vzdělávání? Jak může tato politika být propojena se zaměstnavateli, aby se snížil rekvalifikační deficit? Jak by se měly přizpůsobit lokální ekonomiky a jaké činnosti by měly kombinovat a podporovat? „Situace v České republice je velmi specifická, máme 140.000 volných pracovních míst a současně máme 350.000 nezaměstnaných. To je situace, kterou musíme řešit. Zatím se to nedaří ani vládě ani podnikům, máme zatím jen ostrůvky úspěchu," zdůraznil 1. viceprezident SP ČR Rafaj. „Průmyslová odvětví determinují formování dovedností a vzdělávacích systémů, aby dovednosti lépe odpovídali potřebám světa práce. Nicméně existují dovednosti, které existují dnes a budou existovat i nadále – tzv. měkké dovednosti, jde tedy o to vhodně všechny tyto tvrdé a měkké dovednosti kombinovat,“ dodal. Michal Kadera ocenil výsledky ŠKODA Auto za uplynulých 120 let, hovořil o 90. výročí existence střední odborné školy, ale také o výsledcích a úspěších firemní vysoké školy. Firma nechce jen vzdělávat posluchače, ale podělit se s ostatními o odbornost. "Automobilový průmysl stojí před zásadní změnou, my už nenabízíme jen automobily, my musíme nabízet mobilitu,“ zdůraznil.

Na panelovou diskusi navázaly čtyři paralelní workshopy o budoucnosti trhu práce, efektivních službách zaměstnanosti, službách pro rozvoj podnikání a sociální ekonomice. Ve workshop ke změnám na trhu práce zastupovala za SP ČR Vladimíra Drbalová, poradkyně pro mezinárodní organizace a EU, která se ve svém úvodním vystoupení zaměřila na stávající trendy. „Proces automatizace a digitalizace v podnicích operujících v České republice již dávno probíhá, a trhy práce se mění současně s tímto procesem. Faktem však zůstává, že nyní zažíváme novou a vyšší úroveň průmyslové revoluce probíhající desetkrát rychleji než dříve, ve třistakrát větším rozsahu a s třitisícekrát větším dopadem. Mega trendem je tedy rychlost. Dalším trendem je naprostá ztráta předvídatelnosti trhů práce a jistoty pro podniky. Dalšími trendy jsou stárnutí a snižování pracovní síly, individualizace práce a nesoulad mezi dovednostmi a potřebami podniků.“

V části věnované vytváření odpovídajících politik a opatření, zdůraznila, že v krátkodobém horizontu jsou potřebné také vnitropodnikové rekvalifikace tak, aby se lidé mohli přesouvat na nové pozice. Důležitou úlohu má zde také národní soustavy kvalifikací, na které se SP ČR podílel. "Z krátkodobého hlediska se nabízí i podpora legální migrace. Z hlediska dlouhodobého je nutný systematický přístup. Provádění systematických predikcí vývoje regionálních trhů práce, adaptace vzdělávacího systému na trhu práce, podpora odborného vzdělávání a přípravy a rozvoj a zvyšování kvalifikací včetně digitálních," uvedla poradkyně Drbalová.

Další panelové diskuse se zaměřily na odolnější a diverzifikovanější ekonomiky na lokální úrovni a na aktivizaci všech aktérů na místní úrovni.

Vladimíra Drbalová
poradkyně generální ředitelky pro mezinárdní organizace a EU

Kateřina Pavlíková
/
kategorie OECD
zpět