Výhled OECD v oblasti mezinárodní migrace

Význam migrace pro naplnění současné i budoucí poptávky na pracovním trhu.
Výhled v oblasti mezinárodní migrace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) prezentovaný na lednovém semináři Ministerstva zahraničních věcí ČR k výzvám a příležitostem migrace a integrace přináší informace o trendech a politikách v členských zemích.

Ve výhledu se konstatuje, že příliv trvalých migrantů do zemí OECD začíná znovu sílit, čistý počet imigrantů sice zůstává hluboko pod úrovní před krizí, ale ve většině zemí OECD se drží v kladných číslech. Hlavní podíl na jejím posílení mámigrace v rámci volného pohybu osob, nejvýrazněji mezi členskými státy EU. Největší počet lidí do zemí OECD přivádí rodinná migrace, přestože od roku 2008 slábne. Od počátku ekonomické krize postupně ubývá imigrantů přicházejících za prací, zřetelný propad byl zaznamenán v Evropském hospodářském prostoru. Dočasná migrace zůstává pod rekordní hodnotou z roku 2007, kdy se jednalo o 2,5 milionu osob, stoupá počet žadatelů o azyl. Mnoho zemí OECD stále věnuje velkou pozornost politikám týkajícím se zahraničních studentů. Přestože se nárůst počtu zahraničních studentů zpomaluje, 75 % míří do zemí OECD.

„Imigrace by byla pro země větším přínosem, kdyby považovaly migranty spíše než za problém za rezervoár, a integrační politiky za investice,“ prohlásil generální tajemník OECD Angel Gurría při představení výhledu. „Migrační politiky by měly být prioritou zemí OECD, a integrační politiky nejlepšími investicemi, co se týče růstu, sociální soudržnosti a blahobytu.“

Zpráva si všímá první a druhé generace imigrantů, které získávají na pracovním trhu stále větší význam. K tomu, aby imigranti mohli naplno využít svůj potenciál, by podle OECD mohla přispět řada kroků: širší zpřístupnění informací o zahraničních kvalifikacích a zlepšení jejich uznávání, zajištění přístupu imigrantů k programům aktivní politiky zaměstnanosti a prospěšnosti těchto programů pro imigranty, zprostředkování přímého kontaktu imigrantů se zaměstnavateli, zajištění kvalitního raného vzdělávání a péče pro děti imigrantů a nabídnutí jazykových kurzů přizpůsobených úrovni znalostí imigrantů.

Význam migrace z hlediska nasycení pracovního trhu a zajištění hospodářského růstu se v jednotlivých zemích liší. Politická opatření upravující problematiku migrace pracovníků slouží různým, někdy i protichůdným cílům: uspokojení krátkodobých potřeb trhu práce a cíli dlouhodobého rozvoje demografické struktury a pracovní síly, či cílům ekonomického rozvoje v oblastech investiční a obchodní politiky, inovační činnosti, produktivity a rozvojové spolupráce. Mezi těmito cíli je potřeba hledat kompromisy a dostupné nástroje uplatňovat flexibilně.

Výhled OECD v oblasti mezinárodní migrace 2014 (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět