OECD dává členským zemím doporučení pro růstové politiky

Pokračovat v odstraňování překážek na trzích práce, podporovat rozvoj dovedností a zvyšovat kvalitu vzdělávacích systémů.

Poslední vydání zprávy OECD „Going for Growth“ hodnotí a porovnává pokrok v provádění strukturálních reforem v členských zemích od roku 2013 a identifikuje nové priority pro oživení růstu v oblasti uvolňování obchodu a investic, rozvoje dovedností a kapitálu založeného na znalostech, zvyšování inkluzivity a kvality vzdělávacích systémů, stimulace inovací a zlepšování regulací na trzích výrobků a pracovních trzích.

OECD je přesvědčena, že ambiciózní reformy mohou vytvořit cestu k silnému a inkluzivnímu růstu. To dokládá klíčovými zjištěními:

  • Od roku 2000 přispěly zavedené strukturální reformy v členských zemích OECD k růstu potenciálního HDP na obyvatele v průměru okolo 5 %. Většina přínosů jde na vrub vyšší produktivity. Další reformy vycházející z nejlepší praxe OECD by mohly v dlouhém období zvýšit HDP na obyvatele v průměru až o 10 %.
  • Tempo strukturálních reforem se však v posledních dvou letech snižuje. Většina prorůstových strukturálních politik má malý nebo nemá žádný vliv na nerovnost příjmů. Mzdový rozptyl a/nebo nerovnost příjmů domácností snižují např. reformy ke zlepšení přístupu ke vzdělávání, aktivní politiky zaměstnanosti a prorůstové daňové a transferové systémy. Snížení regulatorních překážek pro vstup do odvětví s velkými potenciálními trhy a hospodářskou soutěž v těchto odvětvích sníží nerovnost příjmů.

Doporučení OECD pro Českou republiku a Evropskou unii

České republice OECD doporučuje posílit hospodářskou soutěž v domácí ekonomice, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a zkvalitňovat jeho výstupy, odstranit překážky pro participaci žen na trhu práce, reformovat daňový systém a zvýšit efektivitu politik podporujících vědu a výzkum.

Evropské unii OECD doporučuje zvýšit podporu inovací, zvýšit hospodářskou soutěž ve službách a síťových odvětvích, odstranit překážky mobility pracovních sil v rámci EU, reformovat regulaci za účelem vytvořit stabilnější a integrovanější finanční systém.

Do zprávy přispěl BIAC závěry svého šetření v oblasti hospodářské politiky v roce 2014, kterého se zúčastnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Další šetření BIAC se uskuteční počátkem příštího roku. Zpráva je současně příspěvkem OECD k Rámci G20 pro silný, udržitelný a vyvážený růst a národním strategiím růstu zemí G20.

Zpráva OECD „Going for Growth“ (AJ) 

Národní zpráva (AJ) [pdf 99 kB]

Zpráva o EU (AJ) [pdf 98 kB]

Závěry šetření BIAC v oblasti hospodářské politiky 2014

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět