Politiky zaměstnanosti pro udržitelné oživení a rozvoj

103. Mezinárodní konference práce o výzvách globální krize zaměstnanosti.

V Ženevě skončila druhá pravidelná diskuse o zaměstnanosti na základě zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) „Politiky zaměstnanosti pro udržitelné oživení a rozvoj“. Šest let od začátku finanční a ekonomické krize si tato druhá rozprava kladla za cíl provést kritickou revizi akcí realizovaných členskými státy a ILO, vyhodnotit efektivnost jejich reakce na dopady krize a zvážit další postup do budoucna. První diskuse o zaměstnanosti v roce 2010 zahájila cyklus diskusí o strategických cílech představených v roce 2008 Deklarací o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci, a proběhla rok po přijetí Globálního paktu pro zaměstnanost v roce 2009.

V letech 2012-2013 63 zemí požádalo ILO o asistenci při tvorbě národních politik zaměstnanosti. ILO jim asistovalo v rámci celého cyklu tvorby politik zaměstnanosti: diagnostika, formulování cílů, posilování kapacity tripartitních partnerů, formulování národních a regionálních akčních plánů s provázáním na rozpočtové a fiskální politiky, implementace a vyhodnocování dopadů. ILO systematicky sledovalo efektivitu tripartitních institucí, jejich úlohu v zemích, zapojení sociálních partnerů, konzultační mechanismy a administrativu trhu práce.

103. Mezinárodní konference práce přijala Rezoluci se závěry k diskusi o zaměstnanosti obsahující Řídící zásady pro udržitelné a na zaměstnanost orientované oživení a rozvoj:

  • Relevance standardů ILO o zaměstnanosti (Úmluva č. 122 o politice zaměstnanosti a Doporučení č. 122 z roku 1964 a Doporučení č. 169 z roku 1984).
  • Využití vzájemné synergie čtyř neoddělitelných a vzájemně propojených cílů ILO: zaměstnanost, základní principy a práva na pracovišti, sociální ochrana a sociální dialog.
  • Podpora kvality a kvantity zaměstnanosti kombinací koherentních makroekonomických a sociálních politik a politik trhu práce.
  • Komplementarita a koherence veřejných politik a služeb a soukromého sektoru v podpoře slušné práce.
  • Vhodná vyváženost politik a opatření na straně poptávky i nabídky, zejména v aktuálním kontextu zpomalené poptávky.
  • Realizace opatření v oblasti rovných příležitostí a podpora diverzity.
  • Klíčová úloha sociálního dialogu v politikách zaměstnanosti.
  • Klíčová úloha soukromého sektoru při vytváření pracovních příležitostí při současném uznání důležité úlohy zaměstnávání ve veřejném sektoru.
  • Kombinace univerzálních přístupů s cílenými intervencemi k nápravě znevýhodnění na trzích práce pro specifické skupiny, zejména mladých, a řešení problémů nejistoty zaměstnání a nerovnosti.

Zpráva ILO „Politiky zaměstnanosti pro udržitelné oživení a rozvoj“ (AJ) 

Rezoluce a závěrečná zpráva Mezinárodní konference práce k zaměstnanosti (AJ)

Zpráva ILO "Svět práce 2014"(AJ) [pdf 5,1 MB] - souhrn (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace práce a EU
členka zaměstnavatelské delegace

Blízková Marta
/
kategorie ILO
zpět