SP ČR k novele stavebního zákona v Poslanecké sněmovně ČR

Před členy Poslanecké sněmovny ČR vystoupil dnes se stanoviskem k novele stavebního zákona ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Bohuslav Čížek. Apeloval na přijetí připravované, byť nedokonalé legislativní změny, či na nutnost zahájení prací na zásadní rekodifikaci.

Množství poslaneckých návrhů k novele stavebního zákona vedl Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) k tomu, že před členy Poslanecké sněmovny ČR předstoupil dnes s prohlášením ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Bohuslav Čížek. Zástupci SP ČR přitom neskrývají obavy z toho, že pozměňovací návrhy novelu mohou zhoršit natolik, že povolovací řízení bude ještě obtížnější, než tomu je podle současné legislativy. SP ČR proto již dříve požádal na jednání pléna tripartity, aby koaliční vláda s parlamentní většinou sdělila, jaké pozměňovací návrhy podpoří a jaké odmítne. Tuto informaci SP ČR doposud postrádá.


Úprava stavební legislativy je prioritou, kterou se SP ČR intenzivně zabývá již delší dobu. Kriticky poukazuje při vrcholných jednáních na to, že Česká republika nedokázala zkrátit a zjednodušit povolovací řízení. Neodstranila tak jednu z bariér pro růst investic, ačkoliv se k tomu vláda ve svém programovém prohlášení zavázala. Místo toho, se v mezinárodním hodnocení Doing Business Česká republika propadla co do rychlosti získání povolení k výstavbě o další čtyři místa na 130. příčku ze 190 sledovaných zemí.

„Aktivně jsme se novele stavebního zákona věnovali. Účastnili jsme se mnoha jednání na různých úrovních, byli jsme členem přípravné pracovní skupiny MMR, tlačili jsme téma na vrcholové úrovni, tedy i na jednání tripartity,“ zmínil aktivity ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

SP ČR dokonce na tripartitě několikrát požadoval, aby vláda sdělila, o kolik se povolovací řízení zkrátí a jak se sníží jeho administrativní náročnost. Pro SP ČR to byl vždy základní parametr, podle něhož posuzuje, zda se práce podařila či nikoliv.

Příprava novely ovšem ukázala, jak rozsáhlé změny je nutné provést, a to i v navazujících legislativních normách. Základní překážkou zůstala však obhajoba resortních zájmů, kdy se ministerstva nedokázala dohodnout na společném postupu a úpravě kompetencí tak, aby skutečně došlo ke zkrácení a zjednodušení povolovacího řízení. „Nutný je boj proti resortismu, nutné budou změny v kompetenčním zákoně,“ uvedl Čížek.


Nehledě na enormní úsilí zaměstnavatelů a jejich odborníků přináší návrh novely jen dílčí pozitivní změny. Oproti stávajícímu stavu je to institut provázání společného územního a stavebního řízení s procesem EIA, upřesnění obsahu a rozsahu závazných stanovisek, úprava mechanismů pro změny územně plánovacích dokumentací a zkrácení některých lhůt pro rozhodování stavebních úřadů.


Celkově novela v její současné podobě podle SP ČR nesplňuje očekávání. Přesto SP ČR přijetí novely v Poslanecké sněmovně podporuje. Chce však do novely stavebního zákona prosadit ještě úpravu vodoprávního řízení jeho integrací do společného územního a stavebního řízení. „Vláda nepodpořila jednu ze zásadních změn, kde součástí souboru staveb je vodní dílo jako vedlejší stavba a nepřijala úpravu, která by umožnila integrovat vodoprávní rozhodování přímo do společného řízení. Je to pro nás je nevysvětlitelné,“ upozornil ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Čížek.

Vzhledem ke stavu novely SP ČR požádal současnou vládu, a to i svědomím toho, že její funkční období je již poměrně krátké, aby urychleně začala pracovat za účasti podnikatelské sféry na tezích nové stavební legislativy. Tu by připravila až vláda vzešlá z letošních voleb. „Musí se zahájit práce na zásadní rekodifikaci stavebního práva s  hlavním cílem - jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí při zohlednění specifik staveb,“ dodal Čížek.

Rekodifikce by přitom měla zahrnovat několik základních principů:

  • Stavební zákon musí reflektovat rozdíly v typu staveb. Nutná je diskuze nad specifickou úpravou pro stavby strategického charakteru, kam lze bez pochyby řadit stavby dopravní a energetické.
  • Je nutné opustit systém řetězících se správních aktů, kde jeden podmiňuje druhý.
  • Stavebník by neměl v rámci samotného řízení obíhat jednotlivé orgány a žádat je o stanoviska. Tuto činnost by v samotném povolovacím řízení měl provádět stavební úřad.
  • Je nutné redefinovat funkci stavebních úřadů a umožnit jim rozhodovat na základě stanovisek a za určitých okolností zvážit veřejné zájmy a rozhodnout i odchylně od stanoviska.
  • Využít by se měla elektronizace a digitalizace.
Předpokladem úspěšné rektifikace je ale překonání resortismu. „Jde o velmi rozsáhlou změnu. Pokud má být rekodifikace stavební legislativy úspěšná, bude nutné upravit například i kompetenční zákon,“ uvedl Bohuslav Čížek.
Kateřina Pavlíková
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět