Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu zákona o vyvlastnění

SP ČR dlouhodobě prosazuje efektivní povolovací procesy, jejichž součástí je i proces vyvlastnění potřebný pro klíčové dopravní, energetické a telekomunikační stavby. V rámci připomínek žádáme o větší efektivitu řízení, jasné stanovení lhůt a odstranění zbytné administrativní zátěže. Zároveň je třeba co nejpřesnější převzetí a zachování institutů a úprav z liniového zákona, případně jejich zefektivnění.

Stanovisko k Tezím pro změnu liniového zákona (energetické stavby; 2022)

SP ČR vítá a podporuje navržené změny liniového zákona, které přispějí ke zrychlení povolovacích procesů nízkouhlíkových výroben energie. Žádáme ale o rozšíření řady výhod i pro další důležité oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je žádoucí doplnit i integraci některých, dnes dosud neintegrovaných řízení jako např. nakládání s vodami.

Stanovisko k novele zákona o urychlení výstavby (liniový zákon) (dopravní TEN-T stavby; 2022)

SP ČR žádá o ujištění, že směrnice o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) bude plně transponována včetně např. lhůty 4 let pro udělení povolení, rozšíření dohledu v případě nečinnosti na všechny akty v rámci povolování a doplnění institutu osnovy žádosti o informaci o jednotlivých etapách a lhůtách a údaje o orgánech a zúčastněných stranách.

Stanovisko k novele energetického a stavebního zákona (2022/2, OZE)

SP ČR podporuje co nejjednodušší procesy povolení zdrojů OZE ať už v oblasti energetiky či v oblasti samotného stavebního práva. Bohužel slibované zjednodušení, urychlení povolení a výstavby bezemisních zdrojů se týká pouze velmi malé části OZE. Proto navrhujeme další úpravy, aby byla problematika OZE řešena komplexněji včetně velkých obnovitelných zdrojů energie včetně všech solárních elektráren, biometanu, vodíku, větrných elektráren, a dále také malých modulárních reaktorů. Nutné je také řešit posílení energetické infrastruktury kvůli možnosti připojení všech těchto zdrojů.

Stanovisko k novele nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dle SP ČR je třeba srovnat podmínky s okolními státy v limitech pro integrovaná zařízení alespoň na hodnoty 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Zároveň je třeba sjednotit měření u všech druhů hlukových zátěží pomocí „zprůměrování“ hlukové zátěže na celou noční, resp. denní dobu či pomocí korekcí hlukového limitu u hluku s tónovými složkami. Dále žádáme zajištění právní jistoty tím, že metodika bude součástí nařízení vlády či úpravu přechodných ustanovení.

Stanovisko k návrhu věcného záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby

SP ČR upozorňuje na potřebu předložení tezí prováděcích vyhlášek při přípravě zákona, úpravy sdílení informací, zachování vymezení povinných osob apod. Zároveň upozorňujeme, že původně měla z využívání BIM v rámci povolovacích řízení vyplývat řada výhod a benefitů, které nyní nejsou deklarované. Dále je nutné také řešit záruku kvality dat, otevřenost systému a bezpečnosti.