Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele vyhlášky o digitální technické mapě kraje (2024)

SP ČR navrhuje upravit přechodné ustanovení kvůli zákonu o kritické infrastruktuře, zrušit povinnost identifikovat, které všechny části technické infrastruktury jsou kritickou infrastrukturou, zároveň umožnit vedení kritické infrastruktury ve veřejné části DTM dle rozhodnutí vlastníka technické infrastruktury, a další úpravy.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona

SP ČR žádá vyjasnění podoby Portálu stavebníka. Dále elektronizaci a posílení robotizace podávání žádostí včetně možnosti jejich interaktivního vyplnění a předvyplnění pomocí jiných rejstříků. Zároveň žádáme informace o požadavcích na ukládání a manipulaci s dokumentací. V jednotlivých formulářích pak žádáme doplnění nezbytných údajů pro efektivnější zpracování žádostí.

Stanovisko k postupu vymezování oblastí pro obnovitelné zdroje energie

SP ČR navrhuje, aby bylo zpracováno porovnání nástrojů, kterým dojde k implementaci vymezování oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a vymezení oblasti pro související infrastrukturu (tj. zejména sítě a zařízení pro skladování energie). Domníváme se, že není zcela podloženo, že vymezení prostřednictvím zásad územního rozvoje je efektivnější než například zvažovaným dílčím územním rozvojovým plánem. 

Stanovisko k návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu

SP ČR navrhuje doplnit technické požadavky na stavby vyhrazených technických zařízení, změnu požadavků umisťování technické infrastruktury dle skutečné praxe, umožnění pouze lokálního oplocení stavby sítí technické infrastruktury, odstranění některých nelogických požadavků a úplné transpozici některých zákonných požadavků.