Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu věcného záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby

SP ČR upozorňuje na potřebu předložení tezí prováděcích vyhlášek při přípravě zákona, úpravy sdílení informací, zachování vymezení povinných osob apod. Zároveň upozorňujeme, že původně měla z využívání BIM v rámci povolovacích řízení vyplývat řada výhod a benefitů, které nyní nejsou deklarované. Dále je nutné také řešit záruku kvality dat, otevřenost systému a bezpečnosti.

Stanovisko k novele stavebního zákona (2022, přenesená působnost, povolení, apelace)

SP ČR nesouhlasí se změnou přístupu v rámci povolovacích procesů včetně dezintegrace řízení a vypuštění některých lhůt, opouštěním fikce souhlasu, zrušením změny u postavení osoby stavebníka, zrušením přednostního projednávání stavebních věcí či vypuštěním apelačního principu v soudnictví. Zároveň žádáme posílení pravomocí Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a zjednodušení a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie.

Stanovisko k vyhlášce o územně analytických podkladech a ÚPD

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) navrhuje odložit novelizaci vyhlášky do doby přípravy vyhlášky reagující na nový stavební zákon. Dále žádáme sloučit opakující se body a zvážit zpřístupnění územních plánů obcí a měst na jednotné platformě.

Stanovisko k novele zákona o státní památkové péči (Pardubický kraj)

SP ČR doporučuje vládě České republiky k návrhu přijmout nesouhlasné stanovisko, jelikož je žádoucí, aby byly podmínky archeologického průzkumu stanoveny jednotně a aby kvalita tohoto průzkumu byla v obdobných situacích shodná bez ohledu na to, v jakém kraji ČR je průzkum prováděn.

Stanovisko k poslanecké novele stavebního zákona (částečné odložení, 2021)

SP ČR sice kvituje zachování zahájení činnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, ale výhody nového stavebního zákona by měly používat i další stavby důležité pro hospodářství ČR. Pokud v ostatních oblastech nebudou zachovány všechny benefity, pak považujeme za zásadní rozšířit vyhrazené stavby o stavby distribuční soustavy o napětí 110 kV, distribuční soustavy vysokotlakých plynovodů, veřejných komunikačních sítí a důležité stavby průmyslu.

Stanovisko k novele oceňovací vyhlášky (2021)

SP ČR navrhuje, aby se k ceně věcného břemene připočetla v odůvodněných případech i jednorázová cena nadzemního objektu distribuční soustavy v elektroenergetice, která by rozlišovala míru omezení vlastnického práva věcným břemenem. Vlastníci pozemků by tak vnímali náhradu za zřízení věcného břemene za dostatečnou, díky čemuž by se měla omezit časová zdržení, nutnost častějšího využití vyvlastňovacího řízení a zvýšená organizační i finanční náročnost procesu zřízení věcného břemene.