Stanovisko ke schválenému návrhu „KURZARBEIT“

Podklad pro jednání Vlády ČR a pracovních skupin ze dne 24. 3. 2020.


Předně chceme poděkovat za mimořádný krok, spočívající ve schválení rámce na kompenzace částí mezd u zaměstnanců, kteří z důvodu mimořádné situace nemohou vykonávat svou práci a jejichž náklady hradí zaměstnavatel.

Uvědomujeme si, jak složité rozhodnutí to muselo být, ale věříme, že se jedná o zcela jasný a konkrétní signál českým firmám, že stát má zájem o jejich budoucí prosperitu.

Dále Vás chceme zdvořile požádat, aby byl koncept „kurzarbeit“ rozšířen či doplněn o níže uvedené body, neboť přijatá opatření tyto mimořádné situace nepokrývají. Naším cílem je zajistit takové podmínky, které vytvoří našim podnikům srovnatelnou podporu, jako mají firmy v okolních státech. Právě s těmito zahraničními firmami soutěží naši podnikatelé na globálních trzích (jen pro příklad „Kurzarbeit“ v Německu, kdy zaměstnavatel vyplácí plnou dohodnutou mzdu a stát kompenzuje 60 % - 67 % této částky).

1) Zastavení výroby nebo poskytování služeb v důsledku snížení odbytu nebo výnosů, nedostatku vstupů, zrušení poptávky po poskytovaných službách nebo z důvodů jiných prokazatelných důsledků souvisejících s mimořádnou situací:

  • a. Zaměstnavatel hradí 60-80 % (dle kolektivní smlouvy/vnitřního předpisu) mzdy zaměstnancům.
  • b. Stát hradí 50 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 50 % mediánu mzdy na každého zaměstnance.

Mnoho firem muselo v přímé souvislosti s epidemií COVID-19 provoz nejen omezit, ale zcela utlumit či dočasně zavřít. Nepochybně se jedná o velmi uvážená rozhodnutí, která přispějí k možnosti provoz v co nejkratším čase znovu obnovit. Zcela jistě tímto svým rozhodnutím i přispěly ke snížení rizika šíření COVID-19 ve svých velkých provozech, kde se nedalo zcela zajistit izolování lidí.

2. Omezení výroby, poskytování služeb, prodeje, zdravotní péče na základě poklesu poptávky nebo nedostatku vstupů u firem s nepřetržitým provozem:

  • a. Zaměstnavatel hradí 100 % zaměstnancům.
  • b. Stát hradí 25 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci maximálně 50 % mediánu mzdy na každého zaměstnance.

Jedná se o případy, kde firmy jednoznačně trpí důsledky mimořádné situace a to jak v poklesu poptávek a s tím souvisejícího snížení obratu, ale díky komplexitě a struktuře výrobního procesu nemohou obsluhu zařízení omezit či odstavit (koksovny, vysoké pece, chemické provozy, rafinérie, apod.). Na směnách drží zaměstnance, jejichž práce z části nebo zcela není pokryta vyprodukovaným výnosem.

Dále požadujeme:

  • U zaměstnanců, na jejichž mzdu se čerpá schválná dotace „kurzarbeit“, byly odloženy a následně prominuty odvody sociálního pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance, stejně jako zálohy na daň z příjmu fyzických osob na straně zaměstnance a to i s ohledem na přijaté úlevy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ.
    Podle plánovaného nastavení „Kurzarbeit“ se nejedná o 50 % podíl státu na ceně práce hrazené zaměstnavatelem, ale maximálně o 37 %.
  • Strop výpočtu byl zvýšen z mediánu na 1,5 násobek průměrné mzdy.
  • Program byl aktivní minimálně po dobu 6 měsíců od doby 1. 3. 2020.
Velice děkujme za podporu a jsme si jistí, že tato opatření napomohou k rychle rekonvalescenci české ekonomiky, tedy i veřejných rozpočtů.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět